DnB NOR ASA gis dispensasjon fra eierbegrensningsreglene

Finansdepartementet gir DnB NOR ASA tillatelse til til å eie inntil 19,66 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding ASA frem til 31. desember 2008. Tillatelsen gis med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 4-1 første ledd, tredje punktum, jf. § 4-1 annet ledd annet punktum. Departementet gir i tillegg DnB NOR ASA tillatelse til å eie inntil 16,59 prosent av aksjene i VPS Holding ASA frem til 31. desember 2008. Tillatelsen gis med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter § 5-2 annet ledd, jf. § 5-2 tredje ledd annet punktum.

DnB NOR ASA

Stranden 21

0021 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

03/3530 FM AlB

29.06.2007

 

DnB NOR ASA – søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene i Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA

Det vises til brev 21. november 2006 med søknad om varig tillatelse til å eie inntil 19,66 prosent av aksjekapitalen i Oslo Børs Holding ASA og inntil 16,59 prosent i VPS Holding ASA. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i brev til Finansdepartementet 2, mai 2007.06.01

 

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 4-1 første ledd, tredje punktum, jf. § 4-1 annet ledd annet punktum, tillatelse til DnB NOR ASA til å eie inntil 19,66 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding ASA frem til 31. desember 2008.

 

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter § 5-2 annet ledd, jf. § 5-2 tredje ledd annet punktum, tillatelse til DnB NOR ASA til å eie inntil 16,59 prosent av aksjene i VPS Holding ASA frem til 31. desember 2008.

 

Dersom eierandelene senere reduseres, kan eierandelene senere ikke økes i forhold til dette nye (reduserte) nivå uten ny tillatelse. Reduseres eierandelene til under 10 prosent, kan eierandelene likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

 

På generalforsamling i Oslo Børs Holding ASA og i VPS Holding ASA kan DnB NOR ASA ikke stemme for mer enn 10 prosent av stemmene i foretakene eller for mer enn 20 prosent av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

 

Som begrunnelse for vedtaket viser departementet blant annet til departementets forslag i Ot. prp. nr. 34 (2006-2007) s. 201:

 

"Uavhengig av vår adgang til å opprettholde gjeldende eierbegrensningsregler under læren om allmenne hensyn, kan det etter omstendighetene være naturlig å foreta en nærmere evaluering av gjeldende eierbegrensningsregler for infrastrukturinstitusjoner (dvs. børs, verdipapirregistre og oppgjørssentraler). Dette synes også naturlig i lys av de vesentlige strukturendringer en har sett i det europeiske børsmarkedet de senere år. Etter departementets syn kan en slik evaluering bl. a. omfatte spørsmålet om gjeldende eierbegrensingsregler også i fremtiden vil være det mest egnede virkemiddel til å ivareta de grunnleggende hensyn bak regelverket, eller om for eksempel eierkontrollregler som finnes i

Finansieringsvirksomhetsloven, kan være bedre egnet i så måte. Departementet tar sikte på å oppnevne en arbeidsgruppe e.l. som kan se nærmere på slike spørsmål.”

 

Departementet oppnevnte slik arbeidsgruppe 28. juni 2007. Inntil arbeidsgruppens konklusjoner foreligger, vil Finansdepartementet ikke utvikle en dispensasjonspraksis som medfører vesentlige og varige avvik fra lovens normalordning.

 

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Oslo Børs Holding ASA

                   Verdipapirsentralen Holding ASA

Kredittilsynet