Høringsbrev

Høring – Eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.)


En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet 28. juni 2007 overleverte 14. desember 2007 sin rapport om norske eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.) Trykt eksemplar av rapporten følger vedlagt dette høringsbrevet. Rapporten er også tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.

Arbeidsgruppen har evaluert lovreglene om eierbegrensninger i norske børser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre (”eierbegrensningsreglene”), med utgangspunkt i en videreføring av de grunnleggende hensyn bak gjeldende eierbegrensningsregler, herunder hensynet til uavhengige infrastrukturinstitusjoner i finansmarkedet. Arbeidsgruppen foreslår, og har utarbeidet utkast til, endringer i reglene om eierbegrensning for børser og verdipapirregistre. For oppgjørssentraler foreslår arbeidsgruppen å erstatte eierbegrensningsreglene med egnethetsregler.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen fredag 14. mars 2008. Høringsuttalelsene bes også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater mv. som ikke er oppført på listen.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Vedlegg