Historisk arkiv

St. prp. nr. 38 (2007-2008)

Informasjonsutvekslingsavtale med Isle of Man

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Avtalen med Isle of Man er første i en rekke av informasjonsutvekslingsavtaler i skattesaker de nordiske landene samarbeider om, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansminister Kristin Halvorsen og finansminister Allan R. Bell fra Isle of Man under undertegnelsessermonien i Oslo 30. oktober 2007
- Avtalen med Isle of Man er første i en rekke av informasjonsutvekslingsavtaler i skattesaker de nordiske landene samarbeider om. Vi har også intensivert arbeidet med å inngå lignende avtaler med andre aktuelle lukkede finanssentra. Dette er viktige tiltak mot skatteunndragelser og korrupsjon, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet St. prp. nr. 38 (2007-2008)Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Isle of Man, undertegnet i Oslo 30. oktober 2007, med tilleggsoverenskomster” for Stortinget for godkjennelse. Avtalen ventes å tre i kraft i 2008 og vil da få virkning fra ikrafttredelsesdatoen for straffesaker, og fra 1. januar i inntektsåret 2008 for alle andre saker som omfattes av avtalen.

Avtalen er et resultat av et fellesnordisk forhandlingssamarbeid i forbindelse med inngåelse av avtaler om informasjonsutveksling med såkalte lukkede finanssentra til oppfølging av OECDs arbeid på området. Avtalen følger i store trekk den standard for informasjonsutveksling som den nyeste versjonen av OECDs mønsteravtale legger opp til, og vil gi norske skattemyndigheter muligheter som ikke foreligger i dag til å få innsyn i og å innhente informasjon som sikrer riktig fastsettelse av norsk skattegrunnlag. Det forhandles for tiden om inngåelse av slike avtaler med en rekke andre lukkede jurisdiksjoner, inkludert Jersey, Guernsey, Aruba og Nederlandske Antiller. Det planlegges videre å gjennomføre forhandlinger med Cayman Islands, , Bermuda, British Virgin Islands, Bahamas og Andorra..

I tillegg til avtalen om informasjonsutveksling er det inngått tilleggsoverenskomster om unngåelse av dobbeltbeskatning av fysiske personers lønnsinntekter med mv., om gjensidig skattefritak for internasjonal skips- og luftfart, samt om gjensidige overenskomstprosedyrer i internprisingssaker. Tilleggsoverenskomstene får virkning fra 1. januar i året etter ikrafttredelsen. Som nevnt forventes ikrafttredelse i løpet av 2007, slik at tilleggsoverenskomstene får virkning fra 1. januar 2008.