Historisk arkiv

Finansdepartementet

Høring om etiske retningslinjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har satt i gang prosessen med å evaluere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. I forbindelse med evalueringen har Finansdepartementet sendt ut et notat på offentlig høring. Finansministeren inviterte også til et åpent høringsmøte.

Regjeringen har satt i gang prosessen med å evaluere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. I forbindelse med evalueringen har Finansdepartementet sendt ut et notat på offentlig høring. Finansministeren inviterte også til et høringsmøte samme dag.

- Hovedmålsettingen med evalueringen er å sikre at de etiske retningslinjene virker etter intensjonen, bevare bred politisk oppslutning om retningslinjene, samt fange opp innspill som kan være med på å styrke fondets etiske profil. Vi skal fortsatt skal være i forkant av utviklingen, og prege den internasjonale debatten om hvordan investorer best skal ivareta sitt samfunnsansvar, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet arrangerte et høringsmøte med en bred gruppe samfunnsaktører. Finansminister Kristin Halvorsen og statssekretær Roger Schjerva deltok på møtet, sammen med representanter fra Avdeling for formuesforvaltning i departementet, Etikkrådet for fondet og Norges Bank. På møtet ble høringsnotatet gjennomgått, og i etterkant  ble det en diskusjon om dagens system og fremtidige utfordringer.

Resultatet av evalueringen skal presenteres for Stortinget i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond våren 2009.

 

Se også:

 

Høringsnotat

Høringsuttalelser

Høringsmøtet på nett-TV

Finansministerens kronikk i Dagsavisen 18. juni


_____________

Vedlegg:

Rapport fra professor Simon Chesterman og The Albright Group

Rapport fra professorene Ole Gjølberg og Thore Johnsen

Summary report from the conference “Investing for the Future”

Norges Banks brev av 6. juni 2008