Historisk arkiv

Norges arbeid mot skatteparadiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Oppslag i pressen har satt ny fart i debatten om såkalte skatteparadiser. Det er viktig å skille mellom den norske stats relasjoner og dialoger med andre stater- og forvaltningen av Statens Pensjonsfond - Utland.

Oppslag i pressen har satt ny fart i debatten om såkalte skatteparadiser, og det har fremkommet kritikk som går ut på at Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) skal være investert i såkalte skatteparadiser.

Den vanlige definisjonen av skatteparadiser er at de har liten grad av åpenhet og innsyn i kombinasjon med ingen eller svært lave skattesatser. På OECDs liste finner vi fjerne karibiske øyer, men også nære samarbeidsland, som EFTA-partner Liechtenstein. Antall land på OECDs liste har gått ned de siste årene, noe vi tar som et tegn på at det internasjonale arbeidet for å få disse landene til å endre praksis bærer frukter.

Det er lover og regler i det enkelte landet som bestemmer om man har med et skatteparadis å gjøre. Bekjempelsen av såkalte skatteparadiser må derfor rettes inn mot disse landenes myndigheter. Her arbeider Norge aktivt både med å utvikle det internasjonale skatteregelverket gjennom arbeidet med OECDs mønsteravtale, men også med forebygging av skatteunndragelse.

- Norge har formannskapet i Working Party 8 som blant annet arbeider med skatteunndragelser. Norge er også en særdeles aktiv partner i OECD-arbeidet mot skadelige skatteparadiser. Her er formålet å få skadelige skatteparadiser til å oppfylle kravene til åpenhet og informasjonsutveksling. I forhold til disse landene jobbes det også med opplæring og rådgivning om slike temaer, herunder rådgivning om endringer av landenes interne lovgivning. I tillegg til det generelle arbeidet innenfor OECD, er Norge med i et nordisk samarbeidsprosjekt som har til formål å gjennomføre fellesnordiske forhandlinger med en rekke skattparadiser med sikte på å få til avtaler om informasjonsutveksling, understreker statssekretær Schjerva.

SPU er investert i en stor andel av verdens store børsnoterte selskaper, fordi vi investerer i henhold til brede og anerkjente internasjonale indekser. Noen av selskapene som inngår i disse indeksene vil kunne ha en form for tilknytning til land som har regelverk som tillater lav eller ingen skatt, eller gir liten grad av åpenhet og innsyn i eierskap og transaksjoner.

Det er imidlertid viktig å skille mellom den norske stats relasjoner og dialoger med andre stater på den ene siden - og forvaltningen av SPU på den andre siden. Fondet investerer i selskaper, og forholder seg til selskaper.

- De etiske retningslinjene for SPU retter seg mot selskaper og deres produksjon og atferd. Dersom et selskap driver sin virksomhet på en grovt uetisk måte i henhold til de etiske retningslinjene, eksempelvis ved grov korrupsjon, vil det kunne føre til at selskapet utelukkes fra fondet, sier statssekretær Roger Schjerva. Selskapers åpenhet er også et av Norges Banks fokusområder i sitt eierskapsarbeid, men Norges Bank kan ikke gjennom sin stemmegivning på selskapers generalforsamling påvirke andre lands lovgivning. Eierskapsutøvelsen må her rettes inn mot å få selskapene til å være åpne om sin virksomhet så langt det nasjonale lovverket tillater. Når vi mener at en bestemt stats regelverk gir liten grad av åpenhet og innsyn, vil det være andre kanaler som er de virksomme.

- SPU høster internasjonal anerkjennelse for sin åpenhet om fondets investeringer. Fondet investerer i så å si alle børsnoterte selskaper av en viss størrelse verden over - til sammen mer enn 7000 selskaper. Vi har etiske retningslinjer for å ivareta våre etiske forpliktelser, hvor Norges Bank utøver eierskap og Etikkrådet gir råd om uttrekk, etter klare retningslinjer forankret i et samlet Storting i 2004. Innspill fra media og andre er viktig for å sikre at vi ikke er investert i selskaper i konflikt med de etiske retningslinjene, men det er viktig å huske at terskelen for å ta i bruk uttrekksmekanismen skal være høy, sier Roger Schjerva.

- Evalueringen av de etiske retningslinjene er nært forestående. Vi noterer oss med glede den store interessen som omfatter Pensjonsfondet, og ser fram til å motta innspill på høringsnotatet som vi vil sende ut i løpet av våren. Det vil ikke overraske meg om skatteparadiser er et av de temaene som vil bli spilt inn i debatten, sier statssekretær Schjerva.