Historisk arkiv

Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at utbetalingen av uførepensjon etter foretakspensjonsloven kan starte 12 måneder etter at uførhet oppsto

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen la i dag fram forslag om lovendringer i foretakspensjonsloven slik at uførepensjon fra private tjenestepensjonsordninger (foretakspensjon og innskuddspensjon) kan utbetales 12 måneder etter at uførhet oppsto, selv om den uføre på dette tidspunkt mottar arbeidsavklaringspenger.

Regjeringen la i dag fram forslag om lovendringer i foretakspensjonsloven slik at uførepensjon fra private tjenestepensjonsordninger (foretakspensjon og innskuddspensjon) kan utbetales 12 måneder etter at uførhet oppsto, selv om den uføre på dette tidspunkt mottar arbeidsavklaringspenger, jf. Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). Se pressemelding om arbeidsavklaringspenger. Bestemmelsen vil få virkning for personer som mottar syke- eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i mer enn 12 måneder, og som er medlem i en privat tjenestepensjonsordning som inkluderer uførepensjon.

Etter gjeldende rett er det ikke adgang til å utbetale uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene i privat sektor til personer som mottar kortidsytelser fra folketrygden. Det er både prinsipielle og nivåmessige forskjeller mellom korttids- og langtidsytelser, og uførepensjon er i utgangspunktet en langtidsytelse. Finansdepartementet har imidlertid i lovproposisjonen lagt stor vekt på likebehandling av medlemmer i offentlige og private tjenestepensjonsordninger i forhold til reglene om rett til utbetaling av uførepensjon. For å sikre at samlet ytelse ikke blir urimelig høyt, er det foreslått at det i foretakspensjonsloven gis hjemmel til å fastsette nærmere regler om fradrag i uførepensjonen ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Departementet legger til grunn at de endringer som nå foreslås vil være av tidsbegrenset karakter – for å sikre større likhet mellom offentlige og private ordninger – i påvente av utfallet av arbeidet til utvalget som skal utrede reform av de offentlige tjenestepensjonene. Se mandatet for utvalget. Når denne utredningen foreligger vil en vurdere sammenhengen mellom folketrygdens kortidsytelser og uførepensjon samlet for offentlige og private tjenestepensjonsordninger.