Historisk arkiv

Ny merverdiavgiftslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag fram forslag til ny merverdiavgiftslov. Den moderniserte loven vil erstatte merverdiavgiftsloven fra 1969. Hovedformålet med loven er å gjøre merverdiavgiftsregelverket mer brukervennlig både for næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene ved at det blir enklere å finne fram og lettere å forstå.

Finansdepartementet legger i dag fram forslag til ny merverdiavgiftslov. Den moderniserte loven vil erstatte merverdiavgiftsloven fra 1969. Hovedformålet med loven er å gjøre merverdiavgiftsregelverket mer brukervennlig både for næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene ved at det blir enklere å finne fram og lettere å forstå. En modernisert merverdiavgiftslov vil også bidra til å øke forutberegeligheten på dette rettsområdet.   

Forslaget innebærer i all hovedsak en teknisk revisjon av merverdiavgiftslovgivningen. Dette innebærer at loven er omarbeidet og modernisert blant annet mht lovlovstruktur og lovspråk, men innholdet i merverdiavgiftsreglene er ikke endret. Den nye merverdiavgiftsloven forutsetter en revisjon av gjeldende forskrifter om merverdiavgift. Et utkast til ny forskrift vil bli sendt på bred høring på ordinær måte.

Mer informasjon:
Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)