Historisk arkiv

Statens pensjonsfonds eierskap i COSCO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ifølge ulike medieoppslag i dag skal Finansdepartementet ha blitt advart mot investeringer i det kinesiske selskapet COSCO gjennom Statens pensjonsfond- Utland (SPU). Årsaken skulle være involvering i våpeneksport til Zimbabwe. Finansdepartementet kan ikke se å ha mottatt en slik rapport. Våpeneksport til Zimbabwe er uansett ikke i seg selv grunn til utelukkelse fra fondet.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland overvåker og vurderer om investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene for forvaltningen av fondet. Dette skjer etter grundige undersøkelser og direkte kontakt med det enkelte selskap.

Etikkrådet skal også vurdere om fondet løper en uakseptabel risiko for å medvirke til henholdsvis grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene eller alvorlig miljøskade ved å fortsette investeringene. Finansdepartementet viser til at Etikkrådet har uttalt at COSCO neppe vil rammes av retningslinjene. Disse retningslinjene er framoverskuende, det vil si at de tar utgangspunkt i risikoen for medvirkning til framtidige uetiske forhold. Hendelser av denne typen vil derfor sjelden føre til uttrekk av et selskap. Dersom det framkommer ny relevant informasjon oppfordrer vi til at dette blir formidlet til Etikkrådet.

De etiske retningslinjene er nå revidert og styrket med tilslutning fra et bredt flertall på Stortinget. For å spre risiko er investeringene i SPU spredt med gjennomgående små eierandeler i mange selskaper i mange bransjer og geografiske områder. SPU har investeringer i over 8 000 selskaper, herunder i Kina. Dette er en innretting av forvaltningen med bred tilslutning i Stortinget. Med en slik innretting av forvaltningen er det naturlig at man også har eierandeler i et så stort rederi som COSCO.

Se også:
Pressemelding: Styrker den etiske forvaltningen (03.04.2009)