Forsiden

Historisk arkiv

Endring av forskrift om bonusordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag justert forskriften om godtgjørelsesordninger i finanssektoren.

Stortinget vedtok lovreglene som gir hjemmel til å fastsette forskrift om godtgjørelse i finanssektoren i juni 2010. Lovvedtaket bygget på Finansdepartementets forslag, som igjen bygget på forslaget til det såkalte CRD III direktivet slik det lød etter første gangs behandling i EUs råd. I juli endret EU-parlamentet direktivet, og direktivet ble endelig vedtatt  11. oktober 2010.

I det endelige CRD III direktivet er det innført en ny kategori ansatte som skal reguleres; ”enhver medarbeider, hvis samlede løn, herunder skønsmessigt fastsatte pensionsbidrag, ligger inden for samme lønnsramme som ledelsens og risikotagernes”.

I tråd med dette har Stortinget utvidet hjemmelsbestemmelsen i finansieringsvirksomhetsloven § 2-18 og § 2-19. Denne lovendringen ble vedtatt 14. desember 2010, og trer i kraft 1. januar 2011.

På bakgrunn av den endelige utformingen av EUs CRD III direktiv samt retningslinjer fra komiteen for de europeiske banktilsyn, CEBS, 10. desember 2010, og endringen i hjemmelsbestemmelsen i finansieringsvirksomhetsloven om godtgjørelse, har departementet justert forskriften om godtgjørelsesordninger. Justeringen innebærer at foretaket, ved avgjørelse av hvem som skal anses som å ha vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, også må vurdere å la reglene som begrenser hvordan variabel godtgjørelse kan utformes gjelde for andre ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og andre ”risikotakere”.

Finanstilsynet vil utarbeide et rundskriv med nærmere retningslinjer for godtgjørelsesordninger, basert blant annet på retningslinjene fra CEBS så langt de passer.

Se forskrift 1. desember 2010 nr 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Se forskrift 20. desember 2010 om endring av forskrift 1. desember 2010 nr 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

 __________________________

Oppdatert 21. feb 2011:

Rundskriv fra Finanstilsynet: 11/2011:
Godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond (pdf)