Historisk arkiv

Høring om eiendomsskatten for kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk. Høringen ble varslet i statsbudsjettet for 2011. Departementet vil vurdere høringsinnspillene og presentere saken i statsbudsjettet for 2012.

I Prop. 1 LS (2010-2011) skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å avvikle maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk beskrevet. Samtidig ble det varslet en høring der ulike parter, først om fremst vertskommuner, eierkommuner og kraftprodusenter ville bli trukket inn, og at saken ville presenteres i statsbudsjettet for 2011.

Kommunene kan velge å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, herunder kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatt kan skrives ut på inntil 0,7 pst. av eiendomsskattegrunnlaget. For kraftverk med en påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA beregnes eiendomsskattegrunnlaget som en nåverdi over uendelig tid av en sjablonmessig anslått nettoinntekt. Maksimums- og minimumsreglene setter en nedre og øvre grense i eiendomsskattegrunnlaget.

I høringsnotatet beskriver departementet bakgrunnen for innføringen av maksimums- og minimumsreglene, og gir en oversikt over statlige, kommunale og fylkeskommunale inntekter fra kraftsektoren. Departementet beskriver også virkninger for vertskommuner, kraftselskap og staten ved en ev. avvikling av reglene.

Avvikling av maksimums- og minimumsreglene vil ha store proveny- og fordelingsmessige virkninger. En avvikling av maksimumsreglen vil også virke negativt på incentivene til å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter. På den annen side har reglene stått nominelt uendret siden 2004, og grenser i skattesystemet som ikke justeres, vil over tid ikke reflektere samme realverdi.

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet at maksimums- og minimumsreglene justeres i årene framover. En slik løsning vil balansere argumentene mot nominelt uendrede grenser på den ene siden, og hensynet til budsjett- og fordelingsvirkninger på den andre siden. En slik løsning vil også innebære at vertskommunene i årene framover vil få en større del av en ev. inntektsøkning i kraftsektoren sammenliknet med dagens system.

I høringsnotatet diskuteres også kapitaliseringsrenten for verdsettelse av kraftanlegg. Departementet ber om innspill på en heving av risikotillegget.

Høringsfristen er satt til 15. juli 2011. Les høringsnotat her.