Historisk arkiv

Statens pensjonsfond utland :

Lingui Developments Berhad Ltd. utelukket fra SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

På bakgrunn av tilråding fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har Finansdepartementet utelukket det malaysiske selskapet Lingui Developments Berhad fra SPUs investeringsportefølje på grunn av alvorlig miljøskade.

På bakgrunn av tilråding fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har Finansdepartementet utelukket det malaysiske selskapet Lingui Developments Berhad fra SPUs investeringsportefølje på grunn av alvorlig miljøskade.

Lingui Developments Berhad driver skogsdrift i tropisk regnskog. Beslutningen om utelukkelse er basert på risikoen for at selskapet bidrar til alvorlige miljøødeleggelser.

Rådet baserer sin tilråding på analyser av satellittbilder og tilgjengelig dokumentasjon og feltbesøk. Lingui Developments Berhad er et datterselskap av det allerede utelukkede selskapet Samling Global Ltd., og normbruddene i Lingui-tilrådningen utgjorde en del av grunnlaget for  Samling-tilrådningen. I tillegg til tilrådingen om utelukkelsen av Lingui vises det til Etikkrådets tilråding om Samling for ytterligere informasjon.

Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 5. november 2010 om å selge seg ned i selskapene. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført. SPU hadde ved utløpet av 2009 aksjer til en verdi av snaut 2,7 millioner kroner i Lingui Developments Berhad.

Finansdepartementets endelige beslutning om utelukkelse skjer på bakgrunn av Etikkrådets tilråding. Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i Etikrådets tilråding men finner det tilstrekkelig godtgjort at en investering i selskapet representerer en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene om observasjon og utelukkelse.

Les mer: