Historisk arkiv

Ny lov om verdipapirfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ny lov om verdipapirfond ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Loven trer i kraft 1. januar 2012.

Loven gjennomfører EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet. I tillegg innebærer loven enkelte endringer i forhold til gjeldende verdipapirfondlov som ikke har sin bakgrunn i EØS-reglene.

Ny verdipapirfondlov bidrar til at norsk fondsbransje får konkurransedyktige rammevilkår, samtidig som hensynet til forbrukerne er godt ivaretatt. Bestemmelser om krav til nøkkelinformasjon trer i kraft 1. juli 2012 slik at forvaltningsselskapene får en overgangsperiode for å utforme nøkkelinformasjon for verdipapirfondene de forvalter. Finansdepartementet arbeider med utfyllende forskriftsregelverk til ny verdipapirfondlov, og tar sikte på å vedta nytt forskriftsregelverk før jul med ikrafttredelse samtidig med loven 1. januar 2012.

Finansdepartementets pressemelding 16.09.11

Prop. 149 L (2010-2011):