Historisk arkiv

– Siv Jensen feilinformerer om skatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Siv Jensen har i intervjuer med internasjonale medier hevdet at norske husholdninger betaler 70 til 75 prosent av sin inntekt i skatter og avgifter. Dette er direkte galt, sier statssekretær Roger Schjerva.

 Siv Jensen har i intervjuer med internasjonale medier hevdet at norske husholdninger betaler 70 til 75 prosent av sin inntekt i skatter og avgifter. Dette er direkte galt, sier statssekretær Roger Schjerva.

Det blir helt feil når Siv Jensen viser til anslag fra Finansdepartementet for å underbygge påstanden, sier Schjerva. Fremskrittspartiet spurte i spørsmål 61 til Statsbudsjettet 2011 om hvor mye som betales samlet i skatter og avgifter dersom den siste opptjente kronen benyttes til å kjøpe en bestemt vare eller tjeneste.

Dette gir imidlertid ikke noe bilde på skatte- og avgiftsbelastningen for den enkelte eller totalt. Departementets svar er ikke egnet til svare på spørsmål om den samlede skatte- og avgiftsbelastningen i Norge, slik Siv Jensen har gjort, sier statssekretær Roger Schjerva.

Dersom en ønsker å se på skatte- og avgiftsbelastningen, og hvordan den fordeler seg mellom ulike grupper, må en for det første ta utgangspunkt i gjennomsnittsskatten på arbeidsinntekten. I et progressivt inntektsskattesystem som vi har i Norge, vil gjennomsnittsskatten være lavere enn marginalskatten. For det andre må en ta utgangspunkt i et representativt forbruksmønster for den aktuelle gruppen, og beregne en gjennomsnittlig avgiftsbelastning ut fra det.

Direkte skatter utgjør i gjennomsnitt om lag 25 prosent av husholdningenes bruttoinntekt, mens avgifter utgjør i gjennomsnitt om lag 13 prosent av husholdningenes bruttoinntekt. Direkte og indirekte skatter utgjør dermed i gjennomsnitt om lag 38 prosent  av husholdningenes bruttoinntekt. Andelene varierer over inntektsfordelingen, slik det blant annet fremgår av figur 6.4 i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011.

 

Figur 6.4 Skatt og avgift per person i prosent av justert inntekt. Lønns- og prisjusterte 2010-regler. ProsentSkatter og avgifter
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.