Historisk arkiv

Fullt rentefradrag for bolig i EØS-land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet vil så snart som mulig foreslå å endre skatteloven slik at rentefradraget for investeringer i bolig eller fritidsbolig i henholdsvis Norge og andre EØS-land blir lik.

I dag begrenses rentefradraget for bolig eller fritidsbolig i EØS-land der skatteavtalen med Norge bygger på fordelingsmetoden. I følge disse skatteavtalene er inntekt fra den utenlandske eiendommen unntatt fra beskatning i Norge. Finansdepartementet vil så snart som mulig foreslå å fjerne denne begrensningen. På den måten blir det skattemessig likebehandling av rentefradrag for bosatte personer som har investert i bolig eller fritidsbolig i henholdsvis Norge og andre EØS-land. Det vil være et vilkår for fradragsrett at skattyter ikke også får fradrag for de samme gjeldsrentene i det landet eiendommen ligger. Dette gjelder Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland.

Norge reforhandler nå skatteavtalene med disse landene til en kreditavtale. Med slike skatteavtaler er det fullt rentefradrag for bolig eller fritidsbolig. Årsaken til at departementet likevel mener det er hensiktsmessig å endre loven nå er at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i en grunngitt uttalelse av 19. september 2012 uttrykte at de norske reglene som begrenser adgangen til gjeldsrentefradrag er i strid med EØS-avtalen artikkel 40. For å unngå at de norske reglene om gjeldsrenter kan komme i strid med EØS-avtalen, vil departementet foreslå å endre loven. Endringene vil ha begrenset effekt siden de nye skatteavtalene uansett vil gi fullt rentefradrag når de trer i kraft.

Regjeringen vil fremme en proposisjon til Stortinget om endring av skatteloven så snart som mulig.

I brev av 16. november 2012 har Finansdepartementet underrettet ESA om regjeringens beslutning om lovendring. Les brevet her.