Historisk arkiv

NORGE overtar presidentvervet i FATF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Å videreutvikle det globale nettverket i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering blir en viktig oppgave i året som kommer, sier Skogstad Aamo. 1. juli 2012 overtok han som president i Financial Action Task Force (FATF). FATF er et internasjonalt organ som har til oppgave å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

- Å videreutvikle det globale nettverket i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering blir en viktig oppgave i året som kommer, sier Skogstad Aamo. 1. juli 2012 overtok han som president i Financial Action Task Force (FATF). FATF er et internasjonalt organ som har til oppgave å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Skogstad Aamo var i 18 år, fram til 2011, direktør for Finanstilsynet, og er i dag spesialrådgiver i Finansdepartementet.

FATF reviderte sine anbefalinger for kampen mot hvitvasking og terrorvirksomhet i februar i år. I de nye standardene er det lagt vekt på en mer risikobasert tilnærming, slik at mest ressurser settes inn der risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering er størst.

- De nye standardene gir et bedre grunnlag for å identifisere de som står bak ulike virksomheter, blant annet ved å oppstille visse minimumskrav til hvilke opplysninger som skal inngå i offentlige register, sier Skogstad Aamo. Nytt er også at skattekriminalitet er inntatt i listen over såkalte primærforbrytelser for hvitvasking.

- Dette innebærer at hvitvasking av utbytte fra skattekriminalitet, på lik linje med utbytte fra annen kriminalitet, skal gjørs straffbart og danne grunnlag for øvrige hvitvaskingstiltak etter anbefalingene. Dette vil bedre grunnlaget for internasjonalt samarbeid for å hindre skatteunndragelser, påpeker Skogstad Aamo.

FATF har for tiden 34 medlemsland mens nær 180 land er knyttet til FATF når en også tar med de samarbeidende regionale organisasjoner. På plenumsmøtet i FATF i Roma 22. juni la Skogstad Aamo fram en oversikt over de prioriterte oppgavene i året som kommer. Hovedtrekkene er presentert på nettsiden til FATF, FATF-GAFI.org der en også finner annet materiale om FATF.