Historisk arkiv

FATF bekjemper økonomisk kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kronikk i Finansavisen

Vi må samarbeide på tvers av landegrenser for å bekjempe økonomisk kriminalitet. I nesten 25 år har Financial Action Task Force (FATF) spilt en sentral rolle for dette samarbeidet, skriver Bjørn Skogstad Aamo i en kronikk i Finansavisen.

Av Bjørn Skogstad Aamo, President for FATF

Økonomisk kriminalitet er grenseløs. Derfor må vi samarbeide på tvers av landegrenser for å bekjempe den. I nesten 25 år har Financial Action Task Force (FATF) spilt en sentral rolle for dette samarbeidet. Denne uken møtes 500 delegater i Oslo for å drøfte hvordan samarbeidet kan utvikles videre.

Kriminelle tar penger dit regler og håndheving er svakest.  Derfor er det viktig at lover og regler er gode og effektive i flest mulig land. Over 180 land har nå i prinsippet akseptert FATFs standarder som grunnlag for sine regler. Men prinsipper er ikke nok. Regler og systemer må også virke effektivt. Dette blir nå en hovedoppgave i de evalueringer som FATF skal foreta av landene.

Nøkkelen til å avsløre økonomisk kriminalitet, er lover som pålegger banker og utpekte grupper av næringsdrivende å rapportere om mistenkelige transaksjoner. Norsk lovgivning bygger her på FATFs standarder.

En av de største korrupsjons-sakene i Norge ble avdekket ved at en bank rapporterte om store mistenkelige transaksjoner like før et årsskifte.  Det var mistanke om skatteunndragelse og transaksjonene ble rapportert til ØKOKRIM, som raskt fant at beløpene langt oversteg det personen hadde i inntekt som avdelingsleder i Oslo kommune. Etterforskingen avdekket grov korrupsjon i størrelse på over hundre millioner kroner knyttet til byggeoppdrag. Mannen ble i 2007/2008 dømt til fengsel i syv år og til inndragning av midlene.

Et overslag for et par år siden viste at rapportering på skatteområdet hadde bidratt til å avdekke at 170 personer hadde unnlatt å oppgi 770 millioner kr. i formue og 22 millioner i inntekt. I fjor sendte ØKOKRIM 333 saker til skatteregionene som berørte i alt 460 personer.

FATF’s standarder ble revidert i februar 2012. I EØS-landene vil gjennomføringen av de reviderte anbefalinger bygge på et nytt hvitvaskingsdirektiv som nå er til behandling i EU.

Norge overtok presidentvervet 1.juli 2012 og oppfølgingen av de nye standardene har vært den viktigste oppgaven. FATF vedtok i februar i år nye normer for hvordan vi skal sørge for at landene følger standardene. Det er fortsatt viktig at landene har lover og regler som følger opp anbefalingene, men søkelyset skal nå i større grad også settes på hvor godt og effektivt landene faktisk klarer å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Banker og andre må rapportere mistenkelige transaksjoner og myndighetene må sørge for effektive analyser, etterforsking og straffeforfølging.

I november i fjor avslørte DN at Kypros sitt selskapsregister hadde store mangler, til tross for at landets lover i prinsippet oppfylte FATFs standarder. Problemet var at landet ikke hadde satt i verk tiltak som sørget for at reglene fungerte i praksis. Det er denne type problemer vi vil ta fatt i ved å sette effektivitet i høysetet i kommende evalueringer.

Kravene til å kunne kjenne de reelle eierne bak ulike selskap er blitt forsterket i FATF-regelverket. Hvor langt en vil komme i praksis er imidlertid avhengig av effektiviteten i landenes interne systemer for oppfølging, som eksemplet fra Kypros viser.

Det har vært ulik praksis i landene når det gjelder skattekriminalitet og hvitvasking. I tråd med de reviderte anbefalingene vil hvitvasking av utbytte fra skattekriminalitet bli straffbart i alle land. Norge tok initiativ til en kartlegging av erfaringer fra land som har hatt slike bestemmelser, slik at de kan være til nytte for land som nå skal innføre dem. Når FATFs effektive system for samarbeid og utveksling av informasjon settes inn i kampen mot skattekriminalitet, vil det supplere det OECD og andre gjør på området. 

Styrking av det globale FATF-nettverket er viktig. Samarbeid med de regionale organer i Afrika, Sør-Amerika og ellers er sentralt for finansiell inkludering. Fortsatt mangler 2,5 av verdens 5 milliarder voksne egen bankkonto. Å gi vanlige mennesker finansielle tjenester er viktig både for økonomisk utvikling og for å skape en ryddig økonomi. Mindre bruk av kontanter reduserer faren for hvitvasking og korrupsjon. FATF samarbeider tett med FN og Verdensbanken på dette området og vedtok i februar en grundig veiledning om hvordan finansiell inkludering kan kombineres med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

På norsk initiativ ble det i april for første gang holdt et eget FATF-møte med de frivillige organisasjoner – NPO’s. Det er risiko for at slike organisasjoner kan bli misbrukt for finansiering av terrorvirksomhet. Men det er grunnleggende viktig at regelverket blir gjennomført med respekt for de legitime oppgaver og den humanitære virksomhet slike organisasjoner driver.

Når FATF nå går inn i sitt 25 år, kan organisasjonen vise til internasjonal anerkjennelse og til at stadig flere land følger anbefalingene. Utfordringene når det gjelder å bekjempe økonomisk kriminalitet og sikre ordnede forhold i finansmarkedene er imidlertid store også for årene som kommer. Oppgavene for FATF blir derfor ikke mindre enn de har vært.