Historisk arkiv

Ny lov om Statens innkrevingssentral

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem en proposisjon om en egen lov om Statens innkrevingssentral (SI). Loven vil gi et mer oversiktlig og klarere rammeverk for SIs oppgaver med inndrivelse av offentlige krav.

Tidligere har reglene om innkrevingssentralens oppgaver vært spredt på ulike regelverk. Statens innkrevingssentral ble opprettet i 1990 og har fått stadig økende mengde oppdrag. Den hadde ved årsskiftet innkrevingsoppgaver på vegne av 14 departementer og 36 ulike statsetater.

Lovforslaget legger videre til rette for at innkrevingssentralen kan gi bistand i inndrivelse av erstatningskrav for personskade voldt ved straffbar handling som er tilkjent i sivil sak. Dette vil lette byrden for den skadelidte som slipper å måtte stå for innkreving av erstatningskravet fra sin overgriper selv. Statens innkrevingssentral vil etter forslaget også kunne yte bistand i saker hvor erstatningskravet er idømt før lovens ikrafttredelse.