Historisk arkiv

EØS-høring av forslag om nye regler om kassasystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt et forslag om nye regler om kassasystemer på høring i EØS-området. – Reglene vil gjøre det vanskeligere å unndra kontantsalg fra beskatning, sier statssekretær Roger Schjerva.

I 2012 gjennomførte departementet høring av et forslag fra Skattedirektoratet om nye regler om kassasystemer. Formålet med forslaget er å forhindre skatte- og avgiftsunndragelser i bransjer med kontantomsetning og å gi seriøse næringsdrivende bedre rammevilkår.

De foreslåtte reglene stiller tekniske krav til kassasystemer som skal kunne omsettes og brukes på det norske markedet. Det følger av EØS-høringsloven at reglene dermed skal meldes til EFTAs overvåkingsorgan, EU-kommisjonen, EØS-landene og Sveits før de kan vedtas. Departementet sendte 16. august 2013 forslaget på slik høring i EØS-området. Dokumentene i saken er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsider.

Regelverket innebærer at de næringsdrivende må skaffe seg nye kassasystemer eller oppgradere systemene de allerede har. I høringsdokumentene er det ikke satt noen eksakt dato for når de nye kravene må være oppfylt. Ikraftsettingstidspunktet vil blant annet bero på når reglene eventuelt vedtas av Stortinget. I den norske høringen i 2012 ble det foreslått at leverandørene av kassasystemer og de næringsdrivende skal kunne tilpasse seg regelverket i en overgangsperiode etter vedtagelsen. Det samme er forutsatt i forslaget som nå er på høring i EØS-området.

Se også dokumentene fra høringen i 2012.