Høring - forslag til nytt regelverk for kassasystemer

Resultat: Fremmet i Prop. 120 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2012

Vår ref.: 10/4626 SL

Høring -  forslag til nytt regelverk for kassasystemer 

 

Finansdepartementet sender på høring Skattedirektoratets utredning ”Nytt regelverk for kassasystemer”.

I utredningen foreslår direktoratet at nytt regelverk bare skal tillate bruk av kassasystemer med nærmere angitte funksjoner. Forslaget medfører at leverandører av kassasystemer må oppgradere dagens systemer og avgi en produkterklæring til skattekontoret som viser at funksjonskravene er oppfylt. Bokføringspliktige brukerne må anskaffe nytt eller oppgradere eksisterende kassasystem med produkterklæring fra leverandøren, og melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystem de har. Brudd på pliktene foreslås sanksjonert med overtredelsesgebyr. Nye regler foreslås plassert i bokføringsloven med tilhørende forskrift og ny lov om kassasystemer med tilhørende forskrift. SKD forslår at ikrafttredelsestidspunktet settes slik at leverandørene av kassasystemene og de bokføringspliktige brukerne gis tid til å innrette seg etter de nye reglene. SKD foreslår derfor at de nye reglene først skal trer i kraft 1. juli 2014. 

Skattedirektoratets utredning følger vedlagt, og er også lagt ut på nett. På nett ligger også en samfunnsøkonomisk analyse fra Steria AS, som det er vist til i utredningen.
Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1833

Bokføringsstandardstyret viser i sin delrapport III til at NARF og NHO har tatt til orde for at kassaruller bør omdefineres fra primærdokumentasjon med 10 års oppbevaringstid, til sekundærdokumentasjon med 3,5 års oppbevaringstid. Bokføringsstandardstyret viser på prinsipielt grunnlag til at kassaruller etter sin art uten tvil må anses for primærdokumentasjon. Kassarullene viser de enkelte registrerte salg, og utgjør den opprinnelige dokumentasjonen for salget. Bokføringsstandardstyret mener på den bakgrunn at en omklassifisering vil virke kunstig, men viser til at det istedenfor eventuelt kan vurderes et unntak fra kravet til 10 års oppbevaring.

Spørsmålet om oppbevaringstid etter bokføringsloven § 13 har vært på høring, og er for tiden til vurdering i Finansdepartementet. Bokføringsstandardstyret har imidlertid vist til at det særlige spørsmålet om oppbevaringstid for kassastrimler bør ses i sammenheng med vurderingen av en godkjennelsesordning for kassasystemer. SKD foreslår i utredningen å erstatte krav til kassastrimler med krav om elektronisk (kassa-) journal. Finansdepartementet ber på denne bakgrunn om høringsinstansenes eventuelle særskilte synspunkter på forslaget til elektronisk kassajournal, herunder spørsmål om lagrings-/oppbevaringstid.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjon mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 15. mai 2012. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Hilde Slupphaug
                                                                 seniorskattejurist


Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Henrik Ibsensgt 100 0255 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) Postboks 2658 Solli 0203 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Hovedorganisasjonen Virke  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Oscarsgate 20 0352 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Hilde Grethe Karlsen Skatt nord – Bodø Moloveien 20 8002 BODØ
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor 
Drammensveien 264 0246 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
UNIO Stortingsgata 2 0158 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO