Historisk arkiv

Forskrift om endringer i kapitalkravsforskriften og verdipapirforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrifter som følger opp nye lovregler om kapitalkrav.

 Finansdepartementet har i dag fastsatt følgende forskrifter:

1.Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

2. Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

 

Dette følger opp nye lovregler om kapitalkrav som ble sanksjonert 14. juni 2013 og trer i kraft 1. juli 2013, jamfør nyhetssak 14. juni.