Historisk arkiv

Sørkoreansk klasevåpenprodusent utelukket fra Statens pensjonsfond - Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

88/2006

Finansdepartementet har utelukket det sørkoreanske selskapet Poongsan Corporation fra Statens pensjonsfond – Utland i henhold til fondets etiske retningslinjer. – I følge Etikkrådet produserer dette selskapet klasevåpen, og den type produksjon kan vi ikke være med på å finansiere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Pressemelding

Nr.: 88/2006
Dato: 06.12.06
Kontakt: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Sørkoreansk klasevåpenprodusent utelukket fra Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet har utelukket det sørkoreanske selskapet Poongsan Corporation fra Statens pensjonsfond – Utland i henhold til fondets etiske retningslinjer. – I følge Etikkrådet produserer dette selskapet klasevåpen, og den type produksjon kan vi ikke være med på å finansiere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I henhold til de etiske retningslinjene punkt 4.4 skal Etikkrådet gi tilråding om negativ filtrering av selskaper på grunnlag av produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. I NOU:22 2003 (Graverrapporten) og senere i behandlingen av retningslinjene i Stortinget, er det forutsatt at produksjon av klasevåpen skal omfattes av retningslinjenes punkt 4.4.

Finansdepartementet utelukket åtte klasevåpenprodusenter i fjor sommer, basert på tilråding fra Etikkrådet. Tilrådingen beskriver klasevåpen nærmere, samt hvilke komponenter av slike våpen som faller inn under retningslinjene. Tilrådingen tok høyde for at det kunne komme ytterligere tilrådinger relatert til klasevåpen på et senere tidspunkt: ”Det understrekes at denne tilrådningen ikke inneholder en uttømmende liste over mulige produsenter av klasevåpen, og at nye tilrådninger om uttrekk på dette grunnlag vil kunne komme senere.”

Etikkrådet anbefaler i en tilråding av 6. september 2006 at det sørkoreanske selskapet Poongsan Corporation utelukkes fra fondet. Rådet baserer seg på informasjon fra selskapets hjemmeside og finner det godtgjort at selskapet tilvirker klasevåpen. På bakgrunn av dette sendte Norges Bank et brev til selskapet og anmodet om selskapets kommentar til Etikkrådets funn. Selskapet har ikke svart på denne henvendelsen.

Finansdepartementet har besluttet å følge rådets tilråding om å trekke Poongsan Corporation ut av fondets investeringsunivers basert på vurderingen av at selskapet tilvirker klasevåpen.

Finansdepartementet ga 30. september Norges Bank instruks om at selskapet skulle utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland med en frist for nedsalg til 30. november. Nedsalget av aksjer i selskapet er nå gjennomført. Ifølge Norges Bank hadde fondet før nedsalget aksjer for vel 8 millioner kroner i Poongsan Corporation. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside

Les mer om Etikkrådet for fondet på: http://www.etikkradet.no