Historisk arkiv

To selskaper - Wal-Mart og Freeport - trekkes ut av Statens pensjonsfond - Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

43/2006

Finansdepartementet har utelukket selskapene Wal-Mart Stores Inc., Wal-Mart de Mexico (”Wal-Mart”) og Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (”Freeport”) fra Statens pensjonsfond – Utland basert på tilrådinger fra Etikkrådet for fondet.

Pressemelding

Nr.: 43/2006
Dato: 06.06.06
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

To selskaper - Wal-Mart og Freeport - trekkes ut av Statens pensjonsfond - Utland

 

Finansdepartementet har utelukket selskapene Wal-Mart Stores Inc., Wal-Mart de Mexico (”Wal-Mart”) og Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (”Freeport”) fra Statens pensjonsfond – Utland basert på tilrådinger fra Etikkrådet for fondet. I tilrådingen om å trekke ut Wal-Mart vises det til grove/systematiske brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Tilrådingen om å trekke ut Freeport er basert på alvorlige miljøskader.

- Rådets vurderinger omhandler forhold innenfor de etiske retningslinjene som ikke er omhandlet av tidligere tilrådinger, som brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og medvirkning til alvorlig miljøskade. Uttrekkene er et uttrykk for at vi ikke vil medvirke til alvorlige, systematiske eller grove normbrudd innenfor disse områdene gjennom våre investeringer i Pensjonsfondet - Utland, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Rådet har i sine tilrådinger gjort et grundig arbeid som danner et godt grunnlag for departementets behandling og vedtak. Utelukkelsene er knyttet til at investeringer i selskapene innebærer en uakseptabel risiko for at fondet kan medvirke til alvorlige, systematiske eller grove normbrudd gjennom selskapenes atferd, sier Kristin Halvorsen.

Wal-Mart
Etikkrådet har tatt stilling til påstander om at Wal-Mart medvirker til brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i sin forretningsvirksomhet. Wal-Mart er verdens største selskap innen detaljhandel og hadde en omsetning på 285 milliarder USD i 2005.

I de etiske retningslinjenes punkt 4.4 annet punktum, første alternativ heter det:

”Rådet gir tilrådning om å trekke ett eller flere selskaper ut av investeringsuniverset på grunn av handlinger eller unnlatelser som innebærer en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til: grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utnytting av barn.”

Ifølge Etikkrådets tilråding av 15. november 2005 ”… foreligger det et omfattende materiale som tyder på at Wal-Mart gjennomført og systematisk opererer slik at det benytter mindreårig arbeidskraft i strid med gjeldende internasjonalt regelverk, at arbeidsforholdene hos mange av leverandørene er farlige eller helseskadelige, at arbeidere presses til å arbeide overtid uten kompensasjon, at selskapet systematisk diskriminerer kvinner når det gjelder lønnsforhold, at alle forsøk på fagorganisering blant selskapets ansatte stanses, at det i en del tilfeller benyttes urimelig avstraffing og innelåsing av arbeidere, samt en rekke andre forhold…”. Rådets vurderinger omfatter Wal-Marts virksomheter i USA og Kanada, samt hos Wal-Marts leverandører i Nicaragua, El Salvador, Honduras, Lesotho, Kenya, Uganda, Namibia, Malawi, Madagaskar, Swaziland, Bangladesh, Kina og Indonesia.

Etikkrådet oppsummerer tilrådingen på følgende måte: "Det er etter rådets oppfatning den totale summen av normbrudd, både i selskapets egen virksomhet og i leverandørkjeden, som gjør denne saken spesiell. Det later til å være en systematisk og planlagt praksis fra selskapets side å bevege seg på, eller over, grensen for det som er aksepterte normer for arbeidsmiljø. Mange av bruddene er grove, de fleste bruddene ser ut til å være systematiske, og til sammen danner dette et bilde av et selskap som gjennom sin totale aktivitet utviser manglende vilje til å motvirke normbrudd i sin virksomhet."

Rådet har, gjennom Norges Bank i brev av 14. september 2005, kontaktet Wal-Mart og gitt dem anledning til å kommentere påstandene om medvirkning til brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Wal-Mart har ikke besvart denne henvendelsen.

Finansdepartementet har vært i dialog med Norges Bank om mulighetene for bruk av eierskapsutøvelse som virkemiddel overfor Wal-Mart. I brev av 6. januar i år skrev Norges Bank bl.a. at banken gjerne vil drive eierskapsutøvelse overfor Wal-Mart, og at bankens eierskapsutøvelse ”kan være med på å påvirke Wal-Mart i positiv retning, og samtidig få kommunisert viktige etiske hensyn og prinsipper ikke bare til Wal-Mart, men også til andre selskaper med lignende virksomhet, så vel som til andre investorer.” I brevet står det videre at det i dag ”… finner sted prosesser i forhold til etiske og sosiale forhold i Wal-Mart, og at Norges Bank vil kunne ta del i flere av disse prosessene.” Samtidig viser banken til at ”… eierskapsutøvelse i et selskap som Wal-Mart er komplisert og krever tålmodighet.”

- Jeg legger vekt på at eierskapsutøvelse er et meget viktig virkemiddel innenfor de etiske retningslinjene for å fremme etikk og langsiktig bærekraft, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- For å påvirke selskaper i ønsket retning er eierskapsutøvelse det virkemiddelet som er best egnet. Jeg er derfor positiv til Norges Banks holdning. Terskelen for å trekke ut selskaper fra fondet skal være høy. Selskapenes normbrudd må være av en alvorlig, systematisk eller grov karakter for at dette virkemiddelet tas i bruk.

I denne saken er imidlertid Etikkrådet klar i sin tilråding om uttrekk, og rådet har vurdert risikoen for medvirkning til fremtidige normbrudd som uakseptabel. Finansdepartementet finner på bakgrunn av rådets tilråding det lite trolig at fondets eierskapsutøvelse overfor Wal-Mart i tilstrekkelig grad vil redusere risikoen for at fondet vil medvirke til etisk uakseptabel atferd, slik dette er definert i de etiske retningslinjene. Departementet viser til at Etikkrådet har som mandat å følge opp også selskaper som er trukket ut av fondet for å vurdere om grunnlaget for utelukkelsen fortsatt er til stede. I de tilfeller grunnlaget for utelukkelsen ikke lenger er til stede, kan selskaper tas inn igjen.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn besluttet å følge rådets tilråding om å trekke Wal-Mart ut av fondets investeringsunivers basert på vurderingen av at det foreligger en uakseptabel risiko for at Pensjonsfondet – Utland medvirker til grove eller systematiske brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ved å fortsatt ha investeringer i selskapet.

Freeport
Freeport er et gruveselskap som driver en av verdens største kobbergruver på øya Ny Guinea i Indonesia. Freeport bruker et naturlig elvesystem for deponering av gruveavfall. Etikkrådet for Pensjonsfondet – Utland har tatt stilling til påstander om at Freeport gjennom sin håndtering av gruveavfall påfører miljøet omfattende og alvorlige skader.

Ifølge de etiske retningslinjene punkt 4.4, annet punktum, tredje alternativ skal Etikkrådet gi ”… tilrådning om å trekke ett eller flere selskaper ut av investeringsuniverset på grunn av handlinger eller unnlatelser som innebærer en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til: … alvorlig miljøskade…”

Etikkrådet har i sin vurdering av hva som skal anses som alvorlig miljøskade lagt vekt på om skaden er stor, om den medfører irreversible eller langsiktige virkninger, om den har store negative konsekvenser for menneskers liv og helse, om den er et resultat av brudd på nasjonale lover og internasjonale normer, om selskapet har unnlatt å handle for å forhindre skade eller ikke gjennomført tiltak for å rette opp skadeomfanget og om det er sannsynlig at selskapets uakseptable praksis vil fortsette.

Freeport bruker et naturlig vassdrag til å deponere nærmere 230 000 tonn avgangsmasser hver dag fra gruvedriften, noe som tilfører vassdraget store mengder sedimenter og tungmetaller som kobber, kadmium og kvikksølv. Elvedeponeringen har påført vassdraget og deler av den omkringliggende regnskogen store skader og hatt betydelige negative konsekvenser for urfolkene som er bosatt i området.

Etikkrådet finner at miljøskadene som gruvedriften forårsaker er betydelige, langsiktige og irreversible. Rådet legger vekt på at myndigheter i de aller fleste stater og betydningsfulle internasjonale aktører (Verdensbanken, m.fl.) anser elvedeponering for å være en uakseptabel metode for håndtering av gruveavfall på grunn av de omfattende og irreversible miljøskadene dette medfører. Etter det rådet kjenner til, er det bare Indonesia og Papua Ny Guinea som i dag tillater elvedeponering. Selv om det ikke nødvendigvis er rimelig å legge en norsk eller vestlig miljøstandard til grunn i enhver sammenheng, legger rådet til grunn at en svak nasjonal lovgivning i et land ikke automatisk legitimerer høye miljøbelastninger dersom skadevirkningene er betydelige.

Freeport gir ingen indikasjon på at det har til hensikt å endre måten selskapet håndterer avgangsmasser fra gruvedriften i fremtiden, eller at det vil iverksette tiltak som vesentlig vil redusere skadene på natur og miljø, til tross for at Freeport, etter rådets vurdering, lenge har kjent til de miljøødeleggelsene selskapets praksis medfører. Selskapet planlegger tvert i mot å opprettholde produksjonsvolumet i årene som kommer og fastholder at elvedeponering er det beste alternativet for avfallshåndtering.

Freeport ble i brev fra Norges Bank av 22. desember 2005 gitt anledning å kommentere funnene og rådets vurderinger basert på disse. Selskapet svarte på henvendelsen i brev av 20. januar 2006. Svaret er gjort rede for i tilrådingen. Freeport avviser de beskyldningene som er reist mot selskapet, men velger ikke å dokumentere sine påstander.

Etter en samlet vurdering finner Etikkrådet at det foreligger en uakseptabel risiko for at Pensjonsfondet – Utland medvirker til alvorlig miljøskade gjennom å investere i selskapet.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn besluttet at Freeport trekkes ut av fondets investeringsunivers i henhold til de etiske retningslinjene for fondet.

Nedsalg
Norges Bank skal i henhold til etablerte prosedyrer ha to måneder på seg for å selge seg ned i et selskap før beslutninger om uttrekk offentliggjøres. Norges Bank ble i brev av 28. mars 2006 bedt om å selge seg ned i selskapene innen utgangen av mai 2006. Nedsalget av aksjer og obligasjoner i selskapene er nå gjennomført. Pensjonsfondet – Utland hadde en samlet investering i Wal-Mart på om lag 2,5 mrd. kroner per 31. desember 2005. Fondets investering i Freeport var om lag 116 mill. kroner ved årsskiftet. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningene offentliggjort i etterkant.

Tilrådningene fra Etikkrådet er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside.
Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no.