Historisk arkiv

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2008 skal sikre at budsjettpolitikken gjennomføres innenfor rammer som bidrar til en stabil utvikling i norsk økonomi.

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med 2,9 milliarder kroner fra saldert budsjett. Inntektene øker med 9,2 mrd. kroner, i hovedsak som følge av høyere strukturelle skatteinntekter og større utbytteinntekter, mens utgiftene øker med 6,3 milliarder kroner. Forslagene til endringer av statsbudsjettets utgifter omfatter i hovedsak utgiftsendringer som følger av at utgiftskonsekvensene av ny informasjon innarbeides. Dette omfatter både endrede utgiftsanslag for regelstyrte ordninger og enkelte andre bevilgninger der uforutsette behov og endrede forutsetninger gjør bevilgningsendringer nødvendig. I tillegg er det funnet rom for enkelte bevilgningsøkninger for å styrke innsatsen og aktiviteten på noen prioriterte områder.

På Helse- og omsorgsdepartementets budsjettområde foreslås det en tilleggsbevilgning på til sammen 3 520 millioner kroner knyttet til pensjoner, der 3 200 millioner kroner er knyttet til økt pensjonspremie for de regionale helseforetakene og 320 millioner kroner er knyttet til økte pensjonskostnader hos private ideelle institusjoner med driftsavtale og andre private helseinstitusjoner som de regionale helseforetakene har inngått kjøpsavtale med. Bevilgningsøkningen til de regionale helseforetakene er nødvendig for å opprettholde aktivitet i sykehussektoren som forutsatt da budsjettet ble vedtatt i fjor høst. Det foreslås også en økt bevilgning til investeringslån for å finansiere tilbygg på Radiumhospitalet.

Det har vært en klart sterkere vekst i antallet asylankomster til Norge i 2008 enn det som lå til grunn for utgiftsbevilgningene i saldert budsjett. Gjennomsnittlig belegg ved statlige asylmottak forventes å øke med 3 575 personer, fra 5 175 personer som tidligere antatt til 8 750 personer. Det medfører økte utgifter til drift av de statlige asylmottakene med 438 millioner kroner. I tillegg øker utgiftene til saksbehandling i Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, samt utgifter til tolketjenester. Det foreslås også bevilgningsøkninger knyttet til integreringstilskuddet, vertskommunekompensasjonen og enslige mindreårige asylsøkere i statlige mottak. Samlet foreslås det økte utgifter på 633 mill. kroner på budsjettet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet til disse formålene. Økningen i antallet asylankomster får også konsekvenser for politiets arbeid. Regjeringen foreslår derfor 40 millioner kroner i økt bevilgning til politiets arbeid med utlendingssaker. Videre foreslås det økt tilskudd til opplæring av barn og unge i asylmottak på om lag 36 millioner kroner på Kunnskapsdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår flere bevilgningsendringer til klimatiltak. Det foreslås å øke bevilgningene over bistandsrammen til Regjeringens klima- og skogprosjekt med 225 millioner kroner til en total ramme på 400 millioner. Det er igangsatt flere prosesser med mulig oppstart av tiltak i 2008. Dette gjelder Amazonas-fondet, tiltak i Kongo-bassenget og i Tanzania. Det pågår også internasjonale drøftinger med sikte på å opprette et skoginvesteringsfond i Verdensbanken. Videre foreslår Regjeringen å forskuttere oppfølgingen av klimaforliket ved å øke autodieselavgiften med 10 øre per liter og bensinavgiften med 5 øre per liter allerede fra 1. juli 2008. På Miljøverndepartementets budsjettområde foreslås det tilleggsbevilgninger til blant annet finansiering av et forhandlingsmøte under FNs klimakonvensjon i Ghana, mens bevilgningene til forskning og utvikling på fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring foreslås økt med 70 millioner kroner.

For å sikre trafikkavviklingen for tog i Oslo-området foreslår Regjeringen at det bevilges 100 millioner kroner til flere nødvendige strakstiltak i Oslo-tunnelen. Regjeringen foreslår også at utgiftene til riksvegferjer økes med 105 millioner kroner til dekning av generell kostnadsvekst og tilbudsforbedringer.

Regjeringen foreslår å styrke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler med totalt 143,1 millioner kroner. Dette muliggjør høyere aktivitet i universitets- og høyskolesektoren i andre halvår 2008.

Bevilgningen til Skatteetaten foreslås økt med til sammen 65 millioner kroner. Midlene skal i hovedsak gå til å styrke etatens arbeid med å hindre svart arbeid blant utenlandske arbeidere med kortidsopphold i Norge, samt å styrke arbeidet med større bransjekontroller for å hindre organisert kriminalitet på skatteområdet.

Ny informasjon om utgiftsutviklingen i folketrygden tilsier at utgiftsanslagene reduseres med til sammen 0,9 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i utgiftene til attføring med vel 1 milliard kroner, noe som må ses i lys av uviklingen i arbeidsmarkedet, med lav arbeidsledighet og sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Anslagene for øvrige sykdomsrelaterte utgifter (sykepenger, uførepensjon og rehabiliteringspenger) forventes å øke med til sammen om lag 200 millioner kroner. Regnskapstall for de siste månedene indikerer at sykefraværet igjen kan være på vei oppover. Det legges nå til grunn en økning i sykefraværet på 1,0 prosent på årsbasis sammenlignet med 2007, mot 0-vekst i anslagene som lå til grunn for saldert budsjett 2008.

Også på andre områder enn folketrygdens regelstyrte ordninger tilsier ny informasjon endrede bevilgninger i forhold til saldert budsjett. Dette gjelder blant annet bevilgningene til Statens lånekasse for utdanning som settes ned med 527,1 millioner kroner, bevilgningen til CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad som settes ned med til sammen 379 millioner kroner, tilskuddet til Statens Pensjonskasse som settes ned med 347 millioner kroner og bevilgningene til finansieringsordningene under EØS-avtalen som settes ned med 250 millioner kroner. Ny informasjon innebærer at utgiftene til merverdiavgiftskompensasjon til kommuner og fylkeskommuner økes med 0,9 milliarder kroner.

Økt anslag for lønnsveksten fra 2007 til 2008 og høyere lønnsvekst i 2007 enn lagt til grunn for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden i fjor vår, bidrar til økte utgifter til lønns- og trygdeoppgjør i år. Stortingsproposisjoner om bevilgningsendringer i tilknytning til lønns- og trygdeoppgjørene vil bli fremmet senere i vår. For å ta tilstrekkelig høyde for utgifter i forbindelse med lønns- og trygdeoppgjør foreslås det nå å øke bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 med 2,1 milliarder kroner.

En videreføring av ordningen med sysselsettingstilskudd for sjøfolk basert på gjeldende regler, ville krevd en bevilgningsøkning på 110 millioner kroner som følge av flere sjøfolk som omfattes av ordningen og sterkere lønnsvekst enn tidligere lagt til grunn. For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgiftene under refusjonsordningen, foreslås det fra 1. juli 2008 et tak på tilskudd per sysselsatt på 198 000 kroner. Det tilsvarer en årslønn på om lag 500 000 kroner. Denne endringen er isolert sett anslått å gi en innsparing på 43 millioner kroner i 2008. Samlet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til sysselsetting av sjøfolk med 67 millioner kroner i forhold til saldert budsjett.

Statens inntekter fra utbytter og skatter og avgifter blir høyere enn tidligere antatt, også når det korrigeres for effekten av høykonjunkturen. Anslaget for de strukturelle skatte- og avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge økes med 5,9 milliarder kroner. Økte utbytteutbetalinger, særlig fra Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, Statkraft SF, DnB NOR ASA, Yara International ASA og Posten Norge AS, gir økte inntekter på til sammen 3,8 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett.

Inntektene fra salg av klimakvoter på Finansdepartementets budsjett foreslås redusert med 800 millioner kroner, fra 1 920 millioner kroner til 1 120 millioner kroner som følge av tilpasningsforhandlingene mellom Norge og EU/EFTA om EUs kvotehandelsdirektiv.

Det foreslås også enkelte endringer i skatte- og avgiftsreglene, herunder NOx-avgiften, endrede drivstoffavgifter og økt fiskerfradrag. Samlet anslås forslagene å medføre reduserte skatte- og avgiftsinntekter til staten på 482 millioner kroner.

Tabellen under oppsummerer tidligere vedtatte bevilgningsendringer og Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2008 i proposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2008. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner er ikke medregnet. Endringer på poster som korrigeres ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, er heller ikke tatt med i oversikten over utgifts- og inntektsforslag.

I tabellen inngår også forslag til bevilgningsendringer i 2008-budsjettet som allerede er fremmet for Stortinget.

Tabell 1.1 Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjett for 2008 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen

millioner kroner

Økte utgifter fremmet for Stortinget tidligere i år

283

Nytt operahus

150

Statens Pensjonskasse, etterbetaling av pensjon for statsansatte

84

Enslige mindreårige asylsøkere

44

Tilskudd til biloppsamling

5

 -

Reduserte inntekter fremmet for Stortinget tidligere i år

-30

Redusert utbytte fra Eksportfinans AS

-30

+

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

5 995

Pensjonsutgifter helseforetakene

 3 520 

Kompensasjon for økt merverdiavgift i kommunene

900

Flere asylankomster, økte utgifter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

633

Forsvarets utenlandsoperasjoner

262

Klima- og skogprosjektet

225

Universitets- og høyskolesektoren

143

Kontantstøtte og barnetrygd

136

Forsinket utbetaling av pristilskudd under jordbruksavtalen

108

Riksvegferjer

105

Oslotunnelen

100

Miljøformål på Miljøverndepartementets budsjettområde

96

Klimaforskning

70

Sysselsettingstilskudd for sjøfolk

67

Skatteetaten

65

Tilbygg på Radiumhospitalet

50

Tømming av vrakene Norvard og Welheim

49

Innvandringsområdet, tiltak under politiet

40

Altinn II

37

Sentrumsbygningen ved Universitetet i Oslo

15

Folketrygden, anslagsenderinger

-899

Statens lånekasse for utdanning

-527

CO2-håndtering

-379

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

-347

Finansieringsordningene, EØS

-250

Faseforskyving av byggeprosjekter

-200

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

-140

Kompensasjon for NOx-avgiften

-130

Div trygdeytelser (krigspensjon, sjømannspensjon mv.)

-109

Arbeidsmarkedstiltak

-85

Inntektsoppgjør mv.

2 100

Andre forslag, netto

340

-

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter

3 316

Økt utbytte fra selskaper

3 831

ODA-godkjente flyktningeutgifter

249

Statens Innkrevingssentral

130

Salgsinntekter fra Fornebu

89

Tilbakeføring av midler fra NEFCO

27

Gebyrinntekter fra Brønnøysundregistrene

30

Salg av klimakvoter

-800

Skatte- og avgiftendringer

-458

Andre forslag, netto

242

-

Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv.

5 909

=

Endringer i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

-2 917

Kilde: Finansdepartementet