Historisk arkiv

Historisk arkiv

Enklere med hjelp i hjemmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger til rette for lettere oversikt i skatte- og avgiftsregelverket for arbeid i hjemmet.

- Regjeringen foreslår en samordning av beløpsgrensene på 60 000 kroner i reglene om arbeidsgiveravgift og oppgjør for skattetrekk for private arbeidsgivere. Dette vil gjøre det lettere å få oversikt over arbeidsgiveransvar, skatte- og avgiftsregler som følger med å få hjelp i hjemmet til barnepass, vasking og annet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Det er allerede innført flere unntak og forenklede ordninger i reglene om arbeidsgiveravgiftsplikt og oppgjør av skattetrekk for private arbeidsgivere. Regelverket kan likevel være vanskelig å skaffe seg oversikt over, blant annet fordi det består av flere forskjellige beløpsgrenser for når de ulike ordningene kan brukes.

Fritaket for arbeidsgiveravgift – økt grense
Betaling for privat pass av barn under 12 år og barn med særlig behov for pleie og omsorg er helt fritatt fra arbeidsgiveravgift. Annen lønn for arbeid i privat hjemmet og fritidshuset er fritatt fra arbeidsgiveravgift dersom samlet årlig utbetaling ikke overstiger 50 000 kroner. Regjeringen foreslår å øke denne grensen fra 50 000 kroner til 60 000 kroner.

Oppgjør av forskuddstrekk
Arbeidsgivere som beregner og setter av forskuddstrekk i utbetaling til arbeidstakere skal som hovedregel gi melding om og betale inn trekket til skatteoppkreveren i tomånedlige terminer. For private arbeidsgivere gjelder det her allerede flere unntaksordninger ut ifra forenklingshensyn.

Private arbeidsgivere, som betaler lønn for pass av barn under 12 år eller barn som har behov for særlig pleie eller omsorg kan gjøre opp forskuddstrekket i et årlig oppgjør når lønnsutbetalinga ikke går over 60 000 kroner. For alt anna arbeid er grensa for å nytte denne ordninga 30 000 kroner. Regjeringen foreslår å øke denne grensa til 60 000 kroner.

Regjeringen foreslår også å øke grensen for når private arbeidsgivere kan bruke forenklet oppgjørsordning fra 50 000 kroner til 60 000 kroner. Denne forenklede oppgjørsordningen er et alternativ til den terminvise eller årlige oppgjørsordningen og går ut på at arbeidsgiveren skal gi melding om og betale inn forskuddstrekket til skatteoppkreveren samtidig med hver enkelt lønnsutbetaling.

- Med forenklet oppgjørsordning trenger arbeidsgiveren ikke opprette skattetrekkskonto eller skaffe seg organisasjonsnummer. Han eller hun kan sitte ved hjemme-pc’en og gjøre opp sine arbeidsgiverplikter både overfor skattemyndighetene og overfor arbeidstakeren med noen få tastetrykk, sier Kristin Halvorsen.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Ot.prp. nr. 59 (2007-2008).