Historisk arkiv

Historisk arkiv

Økt satsing på fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt utbygging av fornybar energi, og foreslår derfor å bedre betingelsene for vannkraftprosjekter.

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt utbygging av fornybar energi, og foreslår derfor å bedre betingelsene for vannkraftprosjekter.
– Regjeringen foreslår å legge forholdene bedre til rette for opprusting av kraftverk samt innføre en årlig utbetalingsordning i tilfeller med ny, negativ grunnrenteinntekt. Potensialet for utbygging av vannkraft ligger særlig i småkraftverk, samt opprusting av eksisterende kraftverk, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen har som mål at årsproduksjonen av fornybar energi, samt energieffektivisering, skal økes med 30 TWh fra 2001 til 2016. Norge er rikt på fornybare energiressurser, og det teoretiske potensialet for utnyttelse av fornybare energikilder er stort. Samtidig legger blant annet teknologi, kostnader og miljø begrensninger på hvor mye som kan bygges ut i praksis. Det er vannkraft som i dag er den billigste teknologien. Vindkraft på land, bioenergi og havbasert vindkraft har høyere kostnader, mens andre teknologier fremdeles er umodne og har høye kostnader.

For et marginalt lønnsomt prosjekt vil grunnrenteskatten ikke redusere prosjektets verdi etter skatt, og grunnrenteskatten vil derfor ikke hindre utbygging av lønnsomme kraftressurser. Samtidig sikrer grunnrenteskatten fellesskapet en rimelig andel av overskuddet i kraftprosjekter med høy lønnsomhet.

– Det er viktig å sikre at fellesskapet får sin andel av store overskudd som skyldes utnyttelsen av knappe naturressurser som vannkraften. Regjeringen ønsker å bevare grunnrenteskatten som et målrettet virkemiddel for å bidra til dette, både for vannkraft og petroleum. Samtidig ønsker vi å gi riktige incentiver til å investere i ny, fornybar energi. Dette er en naturlig del av oppfølgingen av klimaforliket, sier finansministeren.

Regjeringen presenterer følgende tiltak i Revidert nasjonalbudsjett:

  • Opprusting og utvidelse er viktig for å nå målene om økt utbygging av fornybar energi. Det foreslås en særskilt unntaksregel om utvidet anvendelse av gammel (oppstått før 2007), negativ grunnrenteinntekt (negativt skattegrunnlag ved beregning av grunnrenteskatt) ved opprustings- og utvidelsestiltak, som vil fjerne en skattemessig vridning. Forslaget er i dag sendt på høring.
  • Regjeringen vil innføre en årlig utbetalingsordning for skatteverdien dersom selskapet har negativ grunnrenteinntekt etter 2006. Forslaget vil bedre likviditeten og særlig legge til rette for små, nye kraftutbyggere. I petroleumssektoren har et lignende tiltak vært et effektivt virkemiddel for økt aktivitet fra mindre aktører.
  • Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2009 å legge fram forslag om fradrag i grunnrenteinntekten for driftskostnader i byggeperioden.
  • Regjeringen vil øke nedre grense for grunnrenteskatt for nye kraftprosjekter tilbake til 5 500 kVA. Alle mindre kraftverk vil dermed unntas fra grunnrenteskatt.
  • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett med 10 millioner kroner. NVEs kapasitet til konsensjonsbehandling er en begrensende faktor for fremdriften i utbygging av fornybar energi, og midlene er foreslått som en styrking av denne.
  • I tråd med klimaforliket foreslås å øke bevilgningen til forskning og utvikling innen fornybare energikilder, karbonfangst og lagring med 70 millioner kroner i 2008.

Regjeringen vil komme tilbake med detaljerte skatteforslag i statsbudsjettet for 2009, med sikte på at forslagene kan gjøres gjeldende fra og med 2008.

Regjeringen gir i Revidert nasjonalbudsjett også en bred vurdering av incentivene for økt miljøvennlig utbygging av vannkraft og annen fornybar energi. Dette er i tråd med anmodning fra partene i klimaforliket og flertallet i finanskomiteen.