Historisk arkiv

Endringer i reglene om tilleggsskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i reglene om tilleggsskatt. De nye reglene viderefører i hovedsak dagens ordning, hvor de fleste skatteunndragelsene som avsløres vil bli møtt med en administrativ sanksjon i form av tilleggskatt.

Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i reglene om tilleggsskatt. De nye reglene viderefører i hovedsak dagens ordning, hvor de fleste skatteunndragelsene som avsløres vil bli møtt med en administrativ sanksjon i form av tilleggskatt. En viktig endring er at unntaket fra tilleggsskatten ved unnskyldelige forhold hos skattyter, for eksempel der manglende opplysninger fra skattyteren skyldes en vanskelig livssituasjon, skal brukes mer enn i dag.

- Det er viktig å ha effektive sanksjoner mot skatteunndragelser. Samtidig må reglene ivareta hensynet til skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Skatteetaten sitter med stadig flere opplysninger om skattyterne. Forhåndsutfylt selvangivelse og leveringsfritak for lønnstakere og pensjonister har også gjort det lettere for skattyterne å oppfylle sin opplysningsplikt. Det har i en del tilfeller redusert behovet for tilleggsskatt, og Regjeringen foreslår nå å lovfeste gjeldende praksis om unntak fra tilleggsskatt for riktige og fullstendige opplysninger i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Skattytere som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til skatteetaten skal ilegges 30 prosent tilleggsskatt, slik som praksis er i dag. Skattytere som opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt, kan i tillegg ilegges en skjerpet tilleggsskatt på ytterligere 30 prosent. Den samlede reaksjonen kan dermed bli inntil 60 prosent av den unndratte skatten.

Regjeringen foreslår nye og strengere krav til bevis for å ilegge skjerpet tilleggskatt. Skjerpet tilleggsskatt skal bare ilegges dersom forholdet er bevist utover enhver rimelig tvil. Dette er samme beviskrav som ved straffesaker for domstolene.

For at det ikke skal kunne reises tvil om at reglene om tilleggsskatt er i overensstemmelse med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, foreslås det at en skattyter ikke skal ilegges tilleggskatt og straffeforfølges for det samme forholdet. Skatteetaten må derfor velge enten selv å ilegge tilleggsskatt eller å anmelde forholdet til politiet med sikte på straffeforfølgning ved domstolene.

___________________

Les mer:
Ot.prp. nr. 82 (2008-2009)