Historisk arkiv

Finansdepartementet videreutvikler regnskapsføringen i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen vil ikke endre prinsippene for føring av statsbudsjettet og statsregnskapet. Vi avviser styringsreformer basert på bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Styring og prioritering av oppgavene skjer gjennom Stortingets bevilgninger, hvor alle utgiftsområder vurderes og prioriteres opp mot hverandre. Regjeringen har tidligere klart avvist budsjetteringsprinsipper i staten etter modell for hva man finner i privat sektor, med blant annet utvidede disponerings- og finansieringsfullmakter for statlige virksomheter. Denne politikken ligger fast. Statsbudsjettet og statsregnskapet skal fortsatt føres etter kontantprinsippet. Det gir klare styringssignaler og full politisk kontroll med statens aktiviteter i budsjettåret.

– De som har fryktet at forsøkene med utprøving av internt virksomhetsregnskap i statlige virksomheter basert på periodiseringsprinsippet skulle munne ut i et obligatorisk nytt styringssystem til erstatning for dagens ordning, kan ta det med ro. Dette har aldri vært hensikten eller del av mandatet for utprøvingen. Samtidig må vi videreutvikle regnskapsføringen i staten for å sikre et godt grunnlag for styring og prioritering, sier finansminister Halvorsen.

Dagens mulighet for virksomhetene til å føre periodiserte virksomhetsregnskaper som et supplement til det obligatoriske kontantregnskapet, videreføres. For å bidra til mer ensartet regnskapsføring blant de virksomhetene som i samråd med sitt departement velger slike tilleggsregnskap, fastsettes de utprøvde statlige regnskapsstandardene (SRS) som anbefalte, men ikke obligatoriske regnskapsstandarder fra 1. januar 2010. Et periodisert virksomhetsregnskap kan blant annet gi bedre muligheter for oversikt over virksomhetens ressursbruk og eiendeler, og det kan gjøre det lettere å sammenligne ressursbruk internt i virksomheten, mellom virksomheter, og over tid.

Finansdepartementet vil samtidig innføre en mer detaljert, standard kontoplan i virksomhetsregnskapene for alle statlige virksomheter, for å legge til rette for bedre kjennskap til utgiftsstrukturen i statens virksomheter og i staten samlet sett. En slik standardisering kan gi et bedre informasjonsgrunnlag for politisk styring og prioritering av statens aktiviteter.

Frivillig bruk av periodiserte virksomhetsregnskaper medfører ikke endringer i statsbudsjettet og statsregnskapet. Det gir heller ikke utvidede fullmakter for virksomhetene.  Finansdepartementet understreker derfor at dette ikke er ledd i en styringsreform, og at dette ikke legger til rette for privatisering og nedbygging av offentlig sektor.