Historisk arkiv

Lav momssats og fullt fradrag for kultur og idrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, slik at disse tjenestene blir avgiftspliktige med en lav sats på 8 prosent. Virksomheter som blir avgiftspliktige vil samtidig få fullt fradrag for momskostnadene.

Regjeringen vil utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, slik at disse tjenestene blir avgiftspliktige med en lav sats på 8 prosent. Virksomheter som blir avgiftspliktige vil samtidig få fullt fradrag for momskostnadene.

- Vi presenterer nå en skisse til omlegging. Vi ønsker en god dialog med idretten og legger opp til en høring før lovforslaget fremmes for Stortinget, sier finansminister Kristin Halvorsen.

På usikkert grunnlag anslås forslaget å gi en årlig gevinst for kultur- og idrettssektoren på i størrelsesorden 500 millioner kroner, og målet er at utvidelsen kan innføres fra 1. juli 2010.

Kulturmomsutvalget foreslo i sin utredning å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget for kultur- og idrettssektoren, noe Regjeringen ønsker å følge opp. På noen viktige punkter legges det imidlertid opp til andre løsninger enn det utvalget foreslo.

Gunstig omlegging for kultur og idrett

Kulturmomsutvalget anbefalte en bred merverdiavgiftsplikt for kultur og idrett. Utvalgets forslag innebærer merverdiavgiftsplikt med en sats på 8 prosent for blant annet inngangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer og treningssentre. Dette er en gunstig omlegging for kultur og idrett, siden virksomheter som blir avgiftspliktige får fullt fradrag for momskostnader i virksomheten, samtidig som det skal betales moms med bare 8 prosent på salget av billetter og betaling for trening mv.

- Vi legger nå fram en mer begrenset reform på kulturområdet hvor merverdiavgiftsplikten i hovedsak vil omfatte billetter til museer, fornøyelsesparker og opplevelsessentra, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Kulturmomsutvalgets utredning har vært på høring, og det kom mange innspill.

- Sett i lys av disse innspillene har vi valgt enkelte andre løsninger enn utvalget foreslo. Vi kommer ikke til å foreslå at billetter til musikkfestivaler, konserter, stand-up og fri scenekunst omfattes av merverdiavgiftsplikten, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Den frivillige delen av idretten skjermes

På idrettsområdet mener Regjeringen at lag og klubber basert på frivillige/ulønnede aktiviteter fortsatt bør unntas fra merverdiavgiftsplikten. Målet om at den frivillige delen av idretten skal skjermes fra merverdiavgiftsutvidelsen vil ikke nås dersom en setter en minstegrense for registrering på 300 000 kroner, slik Kulturmomsutvalget foreslo. I det videre arbeidet legger derfor Regjeringen opp til en særskilt avgrensning for idretten som skal sikre at bare den mest profesjonelle delen blir omfattet av merverdiavgiftsplikt. Denne delen av idretten omfatter blant annet de som har stor publikumstilstrømning og store billettinntekter, samt treningssentre. Ulike alternativer vil bli vurdert for å skjerme breddeidretten.

Mange idrettslag som har store anleggskostnader, ønsker fradragsrett for inngående merverdiavgift. En slik fradragsrett vil følge av avgiftspliktig omsetning. Det arbeides derfor med en løsning som gir fleksibilitet for idrettslag som vil bli omfattet av avgiftsplikt med tilhørende fradragsrett. En mulig løsning kan være å tillate en frivillig registreringsordning.

500 millioner kroner til kultur– og idrettssektoren

Regjeringen ønsker en god dialog med berørte aktører, og legger opp til en ny høring i saken. Etter en ny høringsrunde vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med konkrete lovforslag, slik at utvidet merverdiavgiftsplikt for kultur og idrett kan innføres fra 1. juli 2010.

På usikkert grunnlag anslås det skisserte forslaget å gi en årlig gevinst for kultur- og idrettssektoren på i størrelsesorden 500 millioner kroner. Denne gevinsten skyldes at verdien av fradragsretten for idrett og kultur er mye større enn verdien av moms på 8 pst. som blir ilagt billetter til arrangementer og treningssentre mv. Statens inntekter vil bli tilsvarende redusert, og ved iverksettelse fra 1. juli 2010 anslås provenytapet i 2010 til om lag 250 millioner kroner påløpt og om lag 170 millioner kroner bokført.

For nærmere omtale vises det til avsnitt 3.2.2 i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner i 2010 til en ny kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner, som legges på Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Den eksisterende momskompensasjonsordningen for tjenester innlemmes i den nye ordningen som trer i kraft fra 1. januar 2010. Samlet utgjør forslaget en bevilgning på 396,4 millioner kroner. For omtale av denne ordningen vises til det til budsjettproposisjonen til Kultur- og kirkedepartementet.