Historisk arkiv

Oppgave- og dokumentasjonsplikten utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår nå å utvide reglene for oppgave- og dokumentasjonsplikten på internprisingsområdet til også å omfatte selskaper og innretninger som eies eller kontrolleres av en fylkeskommune eller en kommune.

Regjeringen foreslår nå å utvide reglene for oppgave- og dokumentasjonsplikten på internprisingsområdet til også å omfatte selskaper og innretninger som eies eller kontrolleres av en fylkeskommune eller en kommune.

Formålet med oppgave- og dokumentasjonsplikten er at skatteetaten skal kunne kontrollere at priser og vilkår i transaksjoner og mellomværender mellom nærstående parter er i samsvar med det uavhengige aktører ville blitt enige om.

Kjerneområdet for reglene er transaksjoner mv. mellom selskaper innenfor ett og samme konsern, men også selskaper og innretninger og deres offentlige eiere kan ha skattemessige incentiver til å foreta feilprising.

Et typetilfelle er låneforhold der det skattepliktige selskapet krever fradrag for en særlig høy rente til sin kommunale eier og långiver, som i sin tur ikke er skattepliktig for renteinntektene. Praksis fra ligningen av offentlig eide kraftforetak har vist eksempler på slik skattetilpasning.

Det er det skattepliktige selskapet som pålegges oppgave- og dokumentasjonsplikt etter forslaget, ikke fylkeskommunen eller kommunen som eier eller kontrollerer selskapet. Dagens regelverk inneholder terskelverdier og krav til eier- og kontrollandel som blant annet sikrer at pliktene ikke omfatter mindre selskaper og selskaper med spredt eierskap. Denne skjermingen vil også gjelde for fylkeskommunalt og kommunalt eide selskaper.