Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statens samlede inntekter i 2010 er beregnet til 974 milliarder kroner og samlede utgifter til 907 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens samlede inntekter i 2010 er beregnet til 974 milliarder kroner og samlede utgifter til 907 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 220 milliarder kroner i 2010. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 154 milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond - Utland.

Inntektene på 974 milliarder kroner foreslås bevilget på vel 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet.

Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet

Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeids- og trygdeavgift, merverdiavgift og skatt på formue og inntekt, som til sammen utgjør 85 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2010, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet. bruk av kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene på 907 milliarder kroner foreslås bevilget på nesten 1 300 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. I figur 2 vises de største utgiftskategoriene.

Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet

Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet

De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder innenfor denne kategorien er blant annet Forsvaret, direktorater mv., politiet, Arbeids- og velferdsetaten og samferdselssektoren.
  • Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren. Tilskudd til helseforetakene utgjør om lag 81 prosent av utgiftene i denne kategorien.

Andre utgifter omfatter ulike overføringer blant annet barnetrygd, kontantstøtte, internasjonal bistand, næringsstøtte og stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Investeringer til ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld inngår også i kategorien andre utgifter i figur 2.

Tabellen nedenfor viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i Prop. 1 S (2009-2010) Statsbudsjettet.


Tabell: Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2010, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

729,3

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

677,0

Skatt på formue og inntekt

174,9

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

221,3

Merverdiavgift

189,6

Avgift på bil, bensin mv.

43,2

Avgifter på tobakk og alkohol

20,1

Elektrisitetsavgift

7,4

Tollinntekter og andre avgifter

20,5

Inntekter av statens forretningsdrift

2,1

Direktorater mv.

7,5

Renter og aksjeutbytte

25,0

Andre inntekter

17,6

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

883

Folketrygden, alderspensjon

117,4

Folketrygden, sykepenger

37,5

Folketrygdens øvrige sosiale formål

103,1

Folketrygdens helsedel

22,1

Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon

14,2

Folketrygden, arbeidsliv

14,0

Regionale helseforetak

98,8

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

81,7

Universitets- og høyskolesektoren

23,4

Direktorater mv.

17,3

Forsvaret

34,9

Vei og jernbane

24,2

Internasjonal bistand

27,0

Barnehager

26,8

Barnetrygd

14,8

Jordbruksavtalen

12,9

Kompensasjon for merverdiavgift

15,3

Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.

9,1

Politi og påtalemyndighet

11,6

Kulturformål

5,9

Arbeidsmarkedstiltak

7,3

Renter på statsgjeld

20,4

Andre utgifter

143,1

Oljekorrigert overskudd

-153,8