Forsiden

Historisk arkiv

Utredning om tiltak mot skatteunndragelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra skatteunndragelsesutvalget

Skatteunndragelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007. Utvalget overleverer i dag sin utredning NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser til finansminister Kristin Halvorsen.

Skatteunndragelsesutvalget ble nedsatt for å gjennomgå regler og muligheter for opplysninger og kontroll i skatte- og avgiftssystemet, og for å komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områder som kan styrke innsatsen mot skatteunndragelser.

Utvalget, som har vært ledet av lagdommer Ellen Mo, har vært bredt sammensatt med representanter fra privat og offentlig sektor.

Utvalget foreslår en rekke endringer i reglene om opplysningsplikt og adgangen til å innhente kontrollopplysninger. Utvalget tar også opp en rekke andre forslag. Blant annet foreslår utvalget å nekte næringsdrivende fradrag for kontantbetalinger over 10 000 kroner, å begrense muligheten til drive virksomhet gjennom såkalte NUF, og tiltak mot valutasmugling. Et flertall i utvalget foreslår at privatpersoner i visse tilfeller kan bli ansvarlig for skatteunndragelsen ved kjøp av varer og tjenester dersom selgeren unndrar skatt eller avgift. Et flertall i utvalget foreslår også større offentlighet ved ileggelse av tilleggsskatt mv.

Opplysningsplikt
Utvalget har gjennomgått plikten til å gi opplysninger uoppfordret til skatte- og avgiftsmyndighetene. En slik plikt har både de skatte- og avgiftspliktige selv, og andre, for eksempel arbeidsgivere og banker. Utvalget foreslår blant annet at skattyterne og de avgiftspliktige skal ha en uttrykkelig plikt til å opptre aktsomt og lojalt når de gir opplysninger til myndighetene. En skattyter har i dag plikt til å gjøre oppmerksom på feil ved ligningen eller skatteoppgjøret. Et flertall i utvalget foreslår å utvide skatteetatens adgang til endring av ligning dersom skattyteren unnlater å gjøre ligningsmyndighetene oppmerksom på feil som skattyteren er eller burde være klar over. Flertallet foreslår også utvidet adgang til å ilegge tilleggskatt eller straff i slike tilfeller. Et flertall foreslår også endringer i dagens ordning med oppgaveplikt for utbetalinger til næringsdrivende. 

Innhenting av kontrollopplysninger
Utvalget har gjennomgått plikten til å gi kontrollopplysninger om egne eller andres forhold etter krav fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Et enstemmig utvalg fremmer forslag om mer samordnede kontrollbestemmelser for toll, skatt og avgift. På noen områder foreslår utvalget nye og mer vidtrekkende hjemler for innhenting av kontrollopplysninger. Dette gjelder særlig ved innhenting av opplysninger fra tredjeparter, som for eksempel andre næringsdrivende. Kontrollopplysninger fra tredjepart er viktige for å fastslå om den skatte- og avgiftspliktige har gitt de korrekte og fullstendige opplysningene som er nødvendig for fastsettelsen av skatt, toll og avgift, og slike kontrollopplysninger er tidvis det eneste virkemiddel for å avdekke skatteunndragelser. Utvalget foreslår også endringer i reglene om varsling forut for en kontrollundersøkelse. Utvalget foreslår videre å lovfeste politiets bistandsplikt ved stedlig kontroll i ligningsloven og slutter seg også til forslaget om en regel om bevissikring som ble lagt frem i NOU 2003:7 Tilleggsskatt m.m.

Skatterådgivernes opplysningsplikter
Utvalget har særskilt gjennomgått rollen til skatterådgiverne, for eksempel advokater, revisorer og regnskapsførere. Økokrim mottar i dag en rekke meldinger om mulige skatte- og avgiftsunndragelser fra blant annet skatterådgivere gjennom meldeplikten etter hvitvaskingsloven. Økokrim kan bare i begrenset grad gi slike opplysninger videre til skatte- og avgiftsmyndighetene. Utvalget foreslår at Økokrim får adgang til å formidle opplysninger mottatt gjennom rapportering etter hvitvaskingsloven videre til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten til bruk i deres arbeid med avdekking av skatte- og avgiftsunndragelser.

Utvalget drøfter videre skatterådgiverne og andres ansvar for medvirkning til skatteunndragelser. Et flertall i utvalget går inn for at medvirkere skal kunne ilegges en administrativ straff av skatte- og avgiftsmyndighetene.

Utvalget har videre foretatt en gjennomgang av i hvilken utstrekning skatterådgivernes taushetsplikt bør vike for hensynet til å avdekke mulige skatteunndragelser. Et flertall i utvalget foreslår at taushetsplikten i visse tilfeller ikke skal være til hinder for å kreve opplysninger om transaksjoner og andre faktiske forhold fra en skatterådgiver. Opplysningsplikten skal bare gjelde i samme utstrekning som den skattyteren som rådgiveren har bistått, er pliktig til å gi opplysninger.

Offentlighet om tilleggsskatt
I dag har pressen tilgang til dommer og andre straffeavgjørelser om skatte- og avgiftsunndragelser, men vedtak om administrative sanksjoner i form av tilleggsskatt, tilleggsavgift eller tilleggstoll er underlagt taushetsplikt og dermed unntatt offentlighet.

Et flertall i utvalget mener det bør være større grad av offentlighet ved ileggelse av tilleggskatt mv. Flertallet foreslår derfor å lempe på taushetspliktbestemmelsene på skatte- og avgiftsområdet slik at pressen som hovedregel får tilgang til vedtak om slike sanksjoner dersom den skatte- og avgiftspliktige har opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Tiltak mot kontantøkonomi
Utvalget har også vurdert en rekke andre tiltak mot skatteunndragelser, herunder tiltak som kan begrense kontantøkonomien. Bruken av kontanter er vanskelig å kontrollere og utvalget mener derfor det er viktig med tiltak som stimulerer til at en større del av vederlag for kjøp av varer og tjenester skjer via bank. Utvalget forslår derfor at næringslivet ikke skal få fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven dersom betalingen har skjedd med kontanter. Fradrag skal bare nektes ved kontantbetalinger over 10 000 kroner. Utvalgets flertall mener at det i tillegg bør innføres et forbud mot kontanttransaksjoner over et visst beløp for næringsdrivende.

Et samlet utvalg foreslår også tiltak mot valutasmugling, ved å gi tolletaten myndighet til å ilegge gebyr ved smugling av valuta, og at utvalgte bransjer skal kunne pålegges å føre en daglig oppdatert journal over personalet. Utvalget omtaler for øvrig innføring av et krav om sertifiserte og plomberte kassaapparater.

Privates kjøp av varer og tjenester
Utvalget har videre vurdert tiltak for å redusere privatmarkedets kjøp av svart arbeid og svarte tjenester og varer. Utvalget har sett på praktiske forenklinger ved kjøp av privat arbeidskraft, bruk av formidlingssentraler og beløpsgrensen for skattefritt arbeid. Et mindretall i utvalget foreslår å innføre fradragsrett for private ved kjøp av blant annet håndverkstjenester knyttet til bolig. Et flertall foreslår at privatpersoner kan bli ansvarlige for unndratt skatt og merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester over 10 000 kroner. Ansvaret skal bare gjelde ved kjøp med kontanter, slik at betaling via bank fritar kjøperen for ansvar.

Norsk registrerte utenlandske selskap (NUF)
For å legge til rette for bedre kontroll med virksomheter som drives gjennom norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), foreslår utvalget en vesentlig innstramming i adgangen til å registrere utenlandske selskaper som er stiftet utenfor EØS-området. Utvalget foreslår at selskaper som er stiftet i et land utenfor EØS-området, nektes registrering i Norge dersom de ikke driver reell virksomhet i stiftelseslandet og dersom selskapet har sitt reelle hovedsete i Norge.  

Kontaktperson
Utvalgsleder, lagdommer Ellen Mo, telefon 21 55 81 98 / 97 51 14 32

_________________

Se pressekonferansen på Nett-TV
Les rapporten her
Pressemelding fra Finansdepartementet