Historisk arkiv

Et budsjett for arbeid og velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre på disse gode resultatene. Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Sigbjørn Johnsen
– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre på disse gode resultatene. Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av arbeidsledigheten klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme til i budsjettet og redusere avstanden til 4-prosentbanen. Avstanden anslås til om lag 7,4 milliarder kroner i budsjettet for 2011. Dette er viktig både av hensyn til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatte næringer og til den langsiktige bærekraften i offentlige finanser, sier finansministeren.

Grunnlaget for velferden legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Arbeid til alle er derfor et hovedmål for Regjeringen. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og utjevne sosiale forskjeller.

Investeringer i den framtidige arbeidskraften er en av våre viktigste oppgaver. Innsatsen på skole- og utdanningsområdet blir derfor styrket blant annet slik at flere kan fullføre videregående opplæring.

Regjeringen legger til rette for et inkluderende arbeidsliv der alle som har mulighet kan delta. Regjeringen foreslår derfor å opprettholde et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene, øke bevilgningene til kvalifiseringsprogrammet for personer med varig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og styrke tilskuddsordninger som bidrar til økt kompetanse i arbeidslivet, sier finansministeren.

– Statsbudsjettet for 2011 er også et budsjett for å styrke velferden. Helse- og omsorgstilbudet betyr mye for den enkeltes levekår og livsutfoldelse, og er en viktig forutsetning for et godt samfunn, sier finansministeren. Helseforetakenes inntekter økes reelt med 1 milliarder kroner. Det betyr at flere pasienter får behandling. Bevilgningene til helseforetakene gir rom for økt aktivitet og modernisering av bygg. Tiltakene mot rusmiddelmisbruk styrkes og Omsorgsplan 2015 følges opp med blant annet forslag om investeringstilskudd til flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I tillegg foreslås det å øke bevilgningene til samhandlingstiltak.

Kommunesektoren har ansvaret for sentrale velferdstjenester. En bærekraftig kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Vi øker bevilgningene til omsorg og velferd i kommunene med 5,7 milliarder kroner. Veksten er regnet i forhold til inntektsanslaget for 2010 i Revidert nasjonalbudsjett 2010. Regjeringen styrker det kommunale selvstyret og legger til rette for mer effektiv bruk av ressursene i kommunene ved at det samlet foreslås å overføre vel 29 milliarder kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd. Det er den mest omfattende omleggingen fra øremerking til rammetilskudd siden innføringen av inntektssystemet for kommunesektoren i 1986.

Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot fattigdom føres videre, og det foreslås økte bevilgninger til målrettede tiltak for å redusere fattigdom i 2011. Forskjellene i levekår utjevnes blant annet gjennom økt bevilgning til bostøtte, tiltak for økt fullføring av videregående opplæring, økte ressurser til barnevernet og gjennom endringer i skatteopplegget for å stimulere flere til å jobbe i tillegg til å ta ut pensjon. Forslag om økte utgifter til tiltak mot rusmiddelmisbruk bidrar også til å utjevne forskjeller.

Regjeringens barnehagesatsing har gitt resultater. Fra 2009 er det innført en lovfestet rett til barnehageplass. I statsbudsjettet for 2011 foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til barnehager med til sammen knapt 1,9 milliarder kroner nominelt fra saldert budsjett 2010. Foreldrebetalingen for barnehageplass reduseres reelt ved at maksimalprisen videreføres nominelt uendret fra 2010 til 2011.

Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet. Den økonomiske veksten må forenes med en bærekraftig utvikling. Det foreslås økte bevilgninger til NTP-formål innen veg, jernbane og sjøtransport med 2,6 milliarder kroner fra det høye nivået i saldert budsjett 2010. Det foreslås 2,8 milliarder kroner til distrikts- og regionalpolitiske tiltak på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. I tillegg foreslås det økte utgifter på en rekke andre områder som også betyr mye for realiseringen av Regjeringens distriktspolitiske mål, herunder styrking av kommuneøkonomien, jord- og skogbruk, samt tiltak i nordområdene.

Budsjettforslaget har en klar og framtidsrettet miljøprofil. Energisektoren prioriteres gjennom satsing på fornybare energikilder, forskning og utvikling av teknologi for karbonfangst- og lagring. Klimaforliket i Stortinget og Regjeringens varslede satsing på tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland følges opp.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med til sammen nesten 550 millioner kroner nominelt sammenliknet med saldert budsjett 2010. Økt bemanning i politiet er en hovedprioritet innenfor justissektoren.