Historisk arkiv

Gavefradragsordningen utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil utvide gavefradragsordningen til også å gjelde for frivillige organisasjoner i EØS-området. – Denne ordningen har en sterk posisjon i de frivillige organisasjonene. Vi vil derfor utvide gavefradragsordningen slik ESA krever, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen vil utvide gavefradragsordningen til også å gjelde for frivillige organisasjoner i EØS-området. – Denne ordningen har en sterk posisjon i de frivillige organisasjonene. Vi vil derfor utvide gavefradragsordningen slik  ESA krever, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Utvidelsen vil omfatte frivillige organisasjoner i EØS-området som oppfyller vilkårene i de norske reglene. Det tas sikte på å etablere en ordning som er tilpasset ESAs krav. Det pågår tilsvarende prosesser i flere europeiske land og enkelte land har allerede utvidet sine gavefradragsordninger. Endringen åpner for at personer som skatter til Norge og som ønsker å støtte en frivillig organisasjon i et EØS-land, kan få fradrag for disse gavene hvis den aktuelle organisasjonen tilfredsstiller kravene i skatteloven. Regjeringen vil fremme forslag til nødvendige lovendringer i løpet av høsten.

-Finansdepartementet og Kulturdepartementet har hatt en god dialog med frivillig sektor i denne saken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

De økonomiske virkningene av en utvidelse er usikre fordi det blant annet er usikkert hvor mange som vil ønske å gi gaver til frivillige organisasjoner med sete i EØS-området. I 2009 fikk de norske organisasjonene gaver til en verdi av om lag 2,1 milliarder kroner.

Bakgrunnen for beslutningen er ESAs grunngitte uttalelse om at de norske reglene for gave til visse frivillige organisasjoner er i strid med EØS-avtalen artikkel 40. Etter gjeldende regler kan norske skattytere få fradrag med inntil kr. 12.000 pr år for gaver til visse veldedige organisasjoner med sete i Norge. ESA mener at det er i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av kapital å begrense fradraget for gaver til organisasjoner med sete i Norge. Begrunnelsen er at støtteordningen er utformet som et personskattetiltak som diskriminerer givere i Norge som vil støtte utenlandske organisasjoner. EU-domstolen fastslo i fjor at den tidligere tyske ordningen med skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner som, i likhet med den norske ordningen, stilte krav om at organisasjonene hadde sete i landet, var i strid med EØS-avtalen artikkel 40.

Når støtteordningen utvides til å omfatte organisasjoner utenfor Norge kan kontrollmulighetene bli redusert. Regjeringen vil derfor vurdere vilkårene for å komme inn under ordningen og hvordan offentlighetens innsyn i hvilke organisasjoner som nyter godt av ordningen kan økes.