Historisk arkiv

Rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring en rapport om ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter i skattesystemet. Rapporten er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe som har kartlagt og evaluert dagens særfradragsordning, og vurdert alternative løsninger til ordningen.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring en rapport om ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter i skattesystemet. Rapporten er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe som har kartlagt og evaluert dagens særfradragsordning, og vurdert alternative løsninger til ordningen.
 
- Arbeidsgruppen har her gjort et grundig og solid arbeid på et viktig område. Rapporten gir Finansdepartementet et godt grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere dagens ordning, sier statssekretær Schjerva.

Etter gjeldende regler kan skattytere som i løpet av året har hatt utgifter på minst 9 180 kroner på grunn av sykdom eller annen varig svakhet, få fradrag for sykdomsutgiftene ved beregning av skattepliktig inntekt. Denne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter fungerer ikke tilfredsstillende, blant annet fordi kriteriene for å få fradrag er vage og skjønnsmessige. Både blant skattyterne og skattemyndighetene er det stor usikkerhet knyttet til hvilke utgifter man kan få fradrag for, og hvordan utgiftene skal dokumenteres. Ordningen skaper dessuten betydelige administrative problemer.

Finansdepartementet nedsatte i januar 2009 en interdepartemental arbeidsgruppe som nå har kartlagt og vurdert dagens ordning. Arbeidsgruppen har vurdert både en avvikling av særfradragsordingen og mulige forbedringer av ordningen. 

Arbeidsgruppens flertall mener at den beste løsningen vil være å oppheve særfradragsordningen i skattesystemet, og at de midlene som i dag gis i form at skattelette, brukes til å styrke offentlige stønads- og tilskuddsordninger som ivaretar de samme formålene som særfradraget, eller til helseformål en ellers ønsker å prioritere. Mindretallet tar ikke stilling til om særfradragsordningen bør avvikles eller beholdes, og viser til at denne vurderingen må tas i en politisk beslutningsprosess.

Rapporten er nå sendt på en bred høring, med høringsfrist 15. august 2010.