Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2010

Vår ref.: 10/1769 SL ATN/rla

Høring - rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter

 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) opplyste Regjeringen om at de ville sette ned en arbeidsgruppe på tvers av departementene for å gå igjennom ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter.

Arbeidsgruppen ble opprettet av Finansdepartementet i januar 2009.

Arbeidsgruppen overleverte sin rapport 20. april 2010.

Et flertall i arbeidsgruppen mener den beste løsningen vil være å oppheve særfradragsordningen og i stedet nytte midlene til mere målrettede budsjettiltak som i hovedsak skal ivareta de samme formål. Mindretallet tar ikke stilling til hvorvidt ordningen skal beholdes eller avvikles, men at dette må tas i en politisk beslutningsprosess.

For å få et bredest mulig grunnlag for vurdering og beslutning, sendes med dette arbeidsgruppens rapport på høring. Vedlagt følger kopi av rapportens kapittel 1 Innledning og sammendrag. Rapporten er i sin helhet lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 15. august 2010. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.


Med hilsen

Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Hege E. Gahr
                                                                 lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne-, likestillings- og inkluderingssdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
ADHD Norge Arnstein Arnebergsv. 30 1366 LYSAKER
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Aleneforeldreforeningen Arendalsg. 3 0463 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Aurora - Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer Postboks 8815 Youngstorget 0028 OSLO
Bedriftsforbundet Akersgt. 41 0158 OSLO
Blå Kors i Norge  Postboks 4793 Sofienberg  0506 OSLO
Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21 0854 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO
Domstoladministrasjonen  7011 TRONDHEIM
Dysleksiforbundet i Norge Postboks 8731Youngstorget 0028 OSLO
Ensliges Landsforbund Postboks 6676 Rodeløkka 0502 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge  Nedre Slottsgate 7  0157 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
FH Norge Postboks 210 3401 LIER
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Postboks 154 Nesttun 5852 BERGEN
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) Postboks 5922 Majorstuen 0308 OSLO
Forskningsstiftelsen Fafo  Postboks 2947 Tøyen,  0608 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Mariboesgate 13 0183 OSLO
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon Boks 2900 Solli 0230 OSLO
Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavspl. 0130 OSLO
Hørselshemmedes Landsforbund Postboks 6652 Etterstad 0609 OSLO
Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk  Grønland 12 0188 OSLO
Landsforeningen for Overvektige Postboks 461 Skøyen 0214 OSLO
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Møllerveien 4 0182 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Postboks 4375 Nydalen 0402 OSLO
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
LSHDB- Landsforbundet for kombinert Syns- og Høreselshemmede/ Døvblinde Skippergata 33 0154 OSLO
Mental Helse Norge Postboks 298 3701 SKIEN
Nasjonalforeningen for folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Norges Astma- og Allergiforbund Postboks 2603 St.Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Blindeforbund Postboks 5900 0308 OSLO
Norges Døveforbund Grensen 9 0159 OSLO
Norges Diabetesforbund Postboks 6442  0605OSLO
Norges Fibromyalgi Forbund Tollbugata 4 3044 DRAMMEN
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO
Norges Kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges M.E. Forening Eiksveien 96 A 1361 ØSTERÅS
Norsk Cøliakiforening (NCF) Postboks 351 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Ergoterapeutforbund  Lakkegt. 21  0187 OSLO
Norsk Forbund for Svaksynte Enebakkveien 457 1290 OSLO
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Postboks 8954 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk Fysioterapeutforbund Postboks 2704 0131 OSLO
Norsk Helse og Avholdsforbund Akersg. 74 0180 OSLO
Norsk Kiropraktorforening Storgaten 10 A, 8. etg. 0155 OSLO
Norsk Pasientforening   Postboks 376 Sentrum 0102 OSLO
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
Norsk Psoriasisforbund Postboks 6547 Etterstad 0606 OSLO
Norsk Psykologforening   Postboks 419 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Revmatikerforbund Postboks 2653 Solli 0203 OSLO
Norsk Sykepleierforbund  Tollbugt 22, Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO
Norsk Tannpleierforening Postboks 9202 Grønland 0134 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund Schwartsgt. 2 3043 DRAMMEN
Prostatakreftforeningen (PROFO) Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon  Postboks 6609, St. Olavs Plass  0129 OSLO
Rådet for psykisk helse  Postboks 817 Sentrum  0104 OSLO
Rådgiving Om spiseforstyrrelser (ROS) Postboks 36 5803 BERGEN
SAFO Postboks 8953 Youngstorget 0028 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Statens helsetilsyn  Postboks 8128 Dep 0032 OSLO
Statens Innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede  Postboks 7075, St. Olavs plass 0130 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn Tullinsgt. 2 0166 OSLO
Trygdetilsattes Landsforbund  Postboks 9214 Grønland 0134 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

 

Til toppen