Historisk arkiv

Finansdepartementet

Rett til fleksibelt uttak av alderspensjon i skattefavoriserte private pensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag fram lovforslag om rett til fleksibelt uttak av alderspensjon fra kollektiv tjenestepensjonsordning i privat sektor og individuelle pensjonsordninger. Forslaget er en tilpasning av pensjonsordningene i privat sektor til fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden, som trer i kraft 1. januar 2011.

– Pensjonsreformen innebærer blant annet rett til fleksibelt uttak av aldersperson fra folketrygden. Vi foreslår nå tilsvarende fleksibilitet i uttak av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger. Det blir større valgfrihet til å kunne kombinere arbeid og pensjon, og vi legger ytterligere til rette for en gradvis nedtrapping av yrkeslivet for de som ønsker det. De foreslåtte reglene vil også kunne motivere til at flere står lenger i arbeid enn i dag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.


Etter forslaget vil det bli rett til å:

  1. ta ut alderspensjon ved fylte 62 år eller senere
  2. velge hvor stor andel av pensjonen som skal tas ut
  3. velge om uttaket av alderspensjon skal kombineres med arbeid og videre pensjonsopptjening, og
  4. velge å ta ut alderspensjon fra privat tjenestepensjonsordning uten samtidig å ta ut alderspensjon fra folketrygden.


Alderspensjon skal som hovedregel utbetales i minst 10 år, og til fylte 77 år. Dersom pensjonskapitalen er lav, kan utbetalingstiden settes ned, slik at årlig alderspensjon ikke blir lavere enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (nå ca 15 000 kroner). For foretakspensjonsordninger foreslås det at alderspensjon uansett kommer til utbetaling ved fylte 75 år.

Tidligere uttak enn det som er fastsatt i pensjonsplanen forutsetter en omregning av ytelsene. Tidlig uttak av alderspensjon uten kombinasjon med videre arbeid innebærer både at det ikke blir videre pensjonsopptjening og at pensjonskapitalen skal fordeles på flere år. Dette vil redusere den årlige pensjonsutbetalingen betydelig.
– Vi foreslår derfor utvidet plikt for pensjonsleverandøren til å informere den enkelte om valgmulighetene og virkninger av valgene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet foreslår at pensjonsleverandørene får adgang til å ta et seleksjonsfradrag fra alle som velger å ta ut alderspensjon før fylte 67 år, som kompensasjon for mulige tap knyttet til endrede forutsetninger for premieberegning. Dette fradraget kan maksimalt utgjøre 0,5 prosent av premiereserven ved uttak ved 62 år, og forholdsmessig mindre ved senere uttak.

For innskuddspensjonsordninger foreslås det også at den enkelte ved uttak av pensjon skal kunne bestemme om pensjonskapitalen skal konverteres til forsikring eller forvaltes i en spareavtale, uavhengig av hva som er fastsatt om dette i pensjonsordningens regelverk.

Det foreslås videre endringer i reglene om medlemskap i innskuddspensjonsloven, som innebærer at personer som slutter i foretaket for å ta ut alderspensjon opphører å være medlem av pensjonsordningen. Det foreslås ikke tilsvarende endringer i medlemskapsbestemmelsene i foretakspensjonsloven. Gjeldende adgang til å la arbeidstakere som slutter i foretaket for å gå over på AFP beholde medlemskapet i pensjonsordningen, og dermed få videre pensjonsopptjening, foreslås opphevet både i foretakspensjonsloven og i innskuddspensjonsloven. Det foreslås imidlertid overgangsregler som innebærer at personer som har rett til å ta ut AFP etter gjeldende AFP-ordning, det vil si personer som er født før desember 1948, kan beholde medlemskapet i pensjonsordningen dersom ordningens regelverk tillater dette.

Finansdepartementet foreslår i tillegg enkelte tekniske tilpasninger i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning, og en presisering i sentralbankloven § 18 av at forbudet mot at banken yter kreditt direkte til staten ikke er til hinder for at banken yter kreditt til staten med løpetid innenfor en og samme kalenderdag.

Det foreslås at endringene i pensjonslovene trer i kraft 1. januar 2011, men med overgangsregler som gir pensjonsleverandørene frist fram til 1. juni 2011 med å utbetale alderspensjon etter de nye reglene om fleksibelt uttak.

Finansdepartementet vil senere følge opp med ytterligere tilpasninger av det private pensjonssystemet til ny folketrygd, på bakgrunn av ytterligere utredning fra Banklovkommisjonen. I den sammenheng vil blant annet beløpsgrenser, utforming av nye ytelsesprodukter og utvidet adgang til sammenslåing av fripoliser bli vurdert.

______________

Les også:

Prop. 6 (2010-2011) Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.