Historisk arkiv

Rapportering om samfunnsansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram lovforslag til et nytt krav om at store foretak i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument skal rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. – Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet gjennom mer åpenhet kan vise at det tar sitt samfunnsansvar på alvor, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Regjeringen forventer at norske bedrifter skal være blant de fremste til å ta samfunnsansvar. Et lovfestet rapporteringskrav vil bidra til økt åpenhet og økt offentlig søkelys på virksomhetene, og skal motivere flere bedrifter til å integrere og tenke samfunnsansvar og i etikk i virksomheten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Lovforslaget innebærer at store foretak etter regnskapsloven skal gi en årlig redegjørelse for hva de gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foretakene skal minst gi opplysninger om sin samfunnsansvarspolicy, om hvordan den er fulgt opp i året som er gått, samt om forventningene til arbeidet framover. Foretak som ikke har en samfunnsansvarspolicy skal opplyse om det. Det foreslås unntak fra rapporteringskravet for datterselskaper når morselskapet har gitt en redegjørelse for konsernet, som dekker datterselskapet.

– Bedrifter vil være tjent med å innrette virksomheten slik at de etablerer og vedlikeholder sin samfunnsmessige legitimitet over tid, og ha et bevisst forhold til hvilke risikofaktorer de utsetter seg for. For bedrifter som tar sitt ansvar på alvor, vil åpenhet være et nyttig verktøy for å strukturere og dokumentere arbeidet med samfunnsansvar og synliggjøre dette arbeidet eksternt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Redegjørelsen skal gis av styret, og skal offentliggjøres i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument som det er henvist til i årsberetningen. Dersom redegjørelsen gis i et annet dokument enn årsberetningen, kan opplysningene som i dag skal gis om arbeidsmiljø, det ytre miljø og likestillingsarbeid inntas i dette dokumentet. Revisor skal gi en uttalelse om redegjørelsen for samfunnsansvar på lik linje med uttalelsen som i dag gis om årsberetningen.

Det er en sentral del av Regjeringens politikk for å fremme næringslivets samfunnsansvar på rapporteringsområdet, å støtte standardsettingsarbeidet som skjer i toneangivende internasjonale fora. I forslaget er det derfor forutsatt at det skal åpnes for at redegjørelse som nevnt, kan erstattes med rapportering i forbindelse med tilslutning til FNs Global Compact eller etter standardene som er fastsatt av Det globale rapporteringsinitiativet.

Lovforslaget er utformet slik at foretakene selv skal kunne velge om og i hvilken utstrekning det skal arbeides med samfunnsansvar. Frivillig etablering av selskapenes samfunnsansvarspolicy vil innebære noe kostnader for foretakene, mens kostnadene knyttet til rapporteringen om dette antas å være begrenset.