Historisk arkiv

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Hensynet til utviklingen i industrien og annen konkurranseutsatt virksomhet er tillagt vesentlig vekt når Regjeringen nå legger fram forslag til revisjon av statsbudsjettet for 2012. Vi må unngå å bidra til enda høyere kostnader og sterkere krone, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår derfor at økte anslag for statens inntekter og reduserte anslag for utgifter i hovedsak benyttes til å styrke budsjettbalansen. Regjeringen har likevel funnet det riktig å foreslå utgiftsøkninger på noen utvalgte områder. Det er særlig der hvor uforutsette hendelser og behov tilsier det. Regjeringens forslag innebærer at bruken av oljeinntekter i 2012 blir 6 milliarder kroner lavere enn i det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Bruken av oljeinntekter er her målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Flere forhold bidrar til nedjusteringen. Anslaget for strukturelle skatter og avgifter i 2012 er satt opp med 5½ milliarder kroner på bakgrunn av ny informasjon, mens andre inntekter er redusert med 0,4 milliarder kroner. Utgiftene reduseres med netto 0,9milliarder kroner, medregnet 0,1 milliarder kroner i økte utgifter som er fremmet for Stortinget tidligere i år. Endringen i utgifter omfatter både endrede anslag for regelstyrte ordninger og enkelte andre områder der uforutsette behov og endrede forutsetninger tilsier bevilgningsendringer.


Større anslagsendringer
Oppdaterte anslag for utgiftsutviklingen i regelstyrte ordninger gjør at Regjeringen foreslår å redusere de samlede bevilgningene til folketrygden utenom dagpenger med 3,3 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. Lavere sykefravær bidrar til at utgiftene til sykepenger settes ned med 2,6 milliarder kroner og gjør også at færre personer går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger. Samtidig forventes uvanlig høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uførepensjon. Dette skyldes at mange mottakere av arbeidsavklaringspenger som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, hadde overgangsvedtak som gikk ut ved årsskiftet 2011/2012. Dette bidrar til at utgiftene til arbeidsavklaringspenger nedjusteres med 3,2 milliarder kroner, mens utgiftene til uførepensjon settes opp med 0,6 milliarder kroner. Utgiftene til alderspensjon settes opp med 1,8 milliarder kroner, hovedsakelig fordi flere enn ventet i aldersgruppen 62-66 år tar ut pensjon. Utgiftene til foreldrepenger ved fødsel settes opp med 0,8 milliarder kroner. Dette skyldes blant annet at merutgiftene til utvidelse av foreldrepengeperioden og fedrekvoten i 2009 og 2011, viser seg å bli høyere enn tidligere antatt. 

Anslagsendringer er også hovedårsaken til andre forslag om bevilgningsendringer. Dette gjelder blant annet reduserte utgifter til Statens pensjonskasse med 651 millioner kroner, rentekompensasjonsordningene under Kommunal- og regionaldepartementet med 389 millioner kroner, EUs rammeprogram for forskning med 169 millioner kroner og Statens lånekasse for utdanning med 107 millioner kroner.

Planlagt ferdigstillelse for Nødnett trinn 2 er nå 2015, to år senere enn anslått. Den forlengede utbyggingstiden tilsier at utgiftene i 2012 blir 1,3 milliarder kroner lavere enn ventet, og Regjeringen foreslår at bevilgningen reduseres tilsvarende.

Regjeringen foreslår å øke utgiftene til investering i testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad med 219 millioner kroner, delvis som følge av nye anslag for investeringskostnaden for senteret og delvis som følge en forskyvning av kostnader fra 2011 til 2012. Samtidig foreslås det å redusere utgiftene til drift og betjening av lån med 419 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at testsenteret er forsinket med tre måneder og først vil komme i drift i september 2012. Utgiftsreduksjonen motsvares delvis av reduserte inntekter ved at inntektene fra innbetaling av avdrag foreslås satt ned med 341 millioner kroner.

Utgiftene til refusjon av de kommunale barnevernsutgiftene til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger foreslås økt med 381 millioner kroner. Både antallet barn under refusjonsordningen og utgiftene per barn har vist seg å være betydelig høyere enn tidligere antatt.

Når kontantstøtten fra 1. august avvikles for toåringer og styrkes for ettåringer, ventes etterspørselen etter barnehageplasser samlet sett å øke med om lag 1540 flere plasser enn lagt til grunn i saldert budsjett 2012. Regjeringen foreslår derfor at kompensasjonen til kommunene i 2012 økes med 122 millioner kroner.

Anslaget for pensjonskostnad i offentlige helseforetak i 2012 forelå i januar og er 2100 millioner kroner høyere enn i saldert budsjett 2012. I tråd med etablert opplegg for håndtering av pensjonskostnader for de offentlige helseforetakene økes basisbevilgningene isolert sett med 2100 millioner kroner, der økningen motsvares av en tilsvarende nedsettelse av driftskredittrammen. Det innebærer at økningen i driftskredittrammen som ble vedtatt i saldert budsjett 2012 på 1 730 millioner kroner, reverseres. Samtidig stilles det krav om ytterligere nedbetaling av driftskreditt på 370 millioner kroner, som føres som økte inntekter. Pensjonskostnadene til private helseinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene, øker også. Det foreslås å øke basisbevilgningene til de regionale helseforetakene med 200 millioner kroner for å sette dem i stand til å håndtere pensjonskostnadene til private institusjoner med avtale.

På inntektssiden er det særlig nedjusterte utbytteinntekter som trekker ned, med til sammen 1054 millioner kroner. Utbytteinntektene fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning foreslås redusert med til sammen 878 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere utbytteinntekter fra DNB ASA og Statkraft SF, hvor inntektene til staten reduseres med henholdsvis 1108 millioner kroner og 728 millioner kroner. I tillegg er utbytteinntektene fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, Eksportfinans ASA og Cermaq ASA redusert. Utbyttene fra blant andre Telenor ASA og Yara International ASA øker.

Regjeringen foreslår også å nedjustere inntektene fra salg av klimakvoter med 500 millioner kroner. Kvoteprisen er betydelig redusert, og anslås nå til 60 kroner per kvote i stedet for 110 kroner per kvote som til saldert budsjett 2012.

Angrepene 22. juli 2011
En rekke av forslagene i Revidert nasjonalbudsjett 2012 er knyttet til angrepene 22. juli 2011. Disse forslagene kommer i tillegg til bevilgningene Stortinget allerede har vedtatt i saldert budsjett 2012 og i behandlingen av tilleggsproposisjonene, som ble framlagt i fjor og i april i år. Bevilgningen til Statsbygg foreslås økt med 455 millioner kroner til sikringstiltak i regjeringskvartalet og til leie og tilpasning av midlertidige departementslokaler. Videre foreslås 148 millioner kroner til bygningstekniske og sikkerhetsmessige tilpasninger i forbindelse med flyttingen av Statsministerens kontor inn i Forsvarsdepartementets bygning ved Akershus festning og flyttingen av deler av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben til andre lokaler i nærheten. Også utgiftene til vakt og sikring i departementene er økt, særlig fordi departementene er spredt over et større område enn før. Sammen med økte driftsutgifter gjør dette at bevilgningen til Departementenes servicesenter foreslås økt med 154 millioner kroner for å dekke utgifter som følge av angrepet 22. juli 2011. Blant de mindre bevilgningsforslagene kan nevnes minnemarkeringer og merutgifter til 22. juli-kommisjonen.

 

Ulykker og uvær
Som følge av flyulykken i Nord-Sverige tidligere i år foreslår Regjeringen å gjenanskaffe et Hercules transportfly. Dette krever en bevilgningsøkning på 720 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 200 millioner kroner til drift og vedlikehold av jernbane. Flom og ras på ulike banestrekninger, og en brann på Hallingskeid stasjon, medførte omfattende skader i 2011. I tillegg er det avdekket behov for brannverntiltak i Oslo-tunnelen, mens diverse avsporinger har gjort det nødvendig å gjenoppbygge en del infrastruktur.

Riksvegnettet ble påført betydelige skader etter flom og ras i forbindelse med stormene rundt årsskiftet. Det er også behov for omfattende tiltak i Oslofjordtunnelen etter brannen der i juni 2011, særlig for å bedre sikkerheten i tunnelen. Det er også behov for gjennomføring av sikkerhetstiltak på vegnettet. Til sammen gjør dette at Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning til vegformål på 140 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke skjønnstilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 145 millioner kroner som bidrag til å dekke ekstraordinære utgifter etter uværet ”Dagmar” og annet ekstremvær.

Næringspolitikk
Regjeringen foreslår 160 millioner kroner i økt bevilgning til geologisk kartlegging i nordområdene. Geologisk kartlegging i Barentshavet nordøst vil bli gjennomført for å ivareta Norges interesser etter delelinjeavtalen med Russland. Det skal også gjennomføres geologisk kartlegging ved Jan Mayen. 

Regjeringen foreslår bevilgninger til opprettelse av to nye landsdekkende såkornfond for å investere i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Fondene skal ha en gjennomsnittlig total størrelse på om lag 500 millioner kroner og finansieres i form av egenkapital med 50/50-fordeling mellom private og staten. Det foreslås en bevilgning på 227 millioner kroner, hvorav 149 millioner kroner er en avsetning til å dekke eventuelle statlige tap på den investerte kapitalen, 75 millioner kroner gir risikoavlastning for de private investorene og 3 millioner kroner gjelder forvaltningen av fondene. I tillegg foreslås det en bevilgning på 425 millioner kroner til egenkapital til såkornfondene, som ikke vil inngå i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen.

Det arbeides med å etablere en ny permanent statlig enhet for eksportfinansiering, Eksportkreditt Norge AS. Det legges opp til at ordningen bruttobudsjetteres og at lånene står på statens balanse. Driften av det nye selskapet skal dekkes gjennom tilskudd fra staten. Til etablering av den nye statlige eksportfinansieringsenheten foreslås en bevilgning på til sammen 111 millioner kroner, som omfatter tilskudd til drift, utgifter til interimsstyret og investeringer i IKT og annet utstyr. I tillegg foreslås en bevilgning til overgangsordningen på 96 millioner kroner.

Regjeringen foreslår til sammen 100 millioner kroner til tiltak for treforedlingsindustrien. Av dette gjelder 50 millioner kroner tiltak for å bidra til utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Det foreslås økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer, nye inkubatorer og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter. Videre foreslås det at 50 millioner kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Bygging av tømmerkaier, taubaner og vedlikehold av etablerte skogsbilveier skal bidra til å redusere kostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.

Gruveselskapene som benytter Ofotbanen har fra 2013 behov for å øke volumet av malmtransport på banen. Det foreslås derfor å øke kapasiteten på jernbanestrekningen. Tiltakene forutsettes finansiert gjennom anleggsbidrag og statlige bevilgninger. Det foreslås en bevilgningsøkning på 100 millioner kroner til utgifter under Jernbaneverket i 2012 til formålet.

Miljø
Regjeringen foreslår å styrke Miljøverndepartementets budsjett med 144 millioner kroner til ulike miljøtiltak. Av dette gjelder 78 millioner kroner gjennomføring av nasjonalparkplanen og 36 millioner kroner tiltak for bevaring av villaksen. Videre foreslås det en bevilgning på 23 millioner kroner til fornyelse av jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard.

Andre saker
Det er langt flere som søker høyere utdanning i 2012 enn i 2011. Samordna opptak viser en vekst på nær 7 prosent. Særlig innenfor fagområdene realfag, teknologi, helse- og sosialfag og lærerutdanning er det behov for kompetanse. Regjeringen foreslår derfor at det opprettes om lag 1 000 nye studieplasser fra høsten 2012. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene med 50 millioner kroner slik at ventetidene for pasienter som venter på brystrekonstruksjon med eget vev og med protese kan reduseres betydelig.

På bakgrunn av utviklingen i antall klienter og utgifter per tiltak hittil i år foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 50 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en ny, felles ordning for arbeidsgiveres innrapportering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og inntektsforhold. Ordningen er gitt betegnelsen EDAG – Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver. Formålet med den nye ordningen er i første rekke å forenkle arbeidsgivers innrapportering ved at arbeidsgiver ikke skal måtte levere de samme opplysninger flere ganger. Regjeringen foreslår at det bevilges 37 millioner kroner til prosjektet, som planlegges ferdigstilt i 2015.

Tabell. Forslag om bevilgningsendringer fremmet etter salderingen av statsbudsjettet for 2012 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen.1 

          

 

   

mill. kroner

 

Endrede utgifter og inntekter fremmet siden saldert budsjett 2012

 

141

 

Rettssaken etter angrepene 22. juli 2011 mv.

141

 
 

Reindriftsavtalen 2012/2013, netto

0

 

+

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

 

- 1 017

 

Gjenanskaffelse av Hercules transportfly

720

 
 

Statsbygg, bl.a. sikringstiltak i regjeringskvartalet

571

 
 

Pensjonskostnader i offentlige og private helseinstitusjoner, netto

570

 
 

Refusjon barnevernsutgifter enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

381

 
 

Nye såkornfond

227

 
 

Testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad, lån

219

 
 

Ny forvaltning av eksportfinansieringsordningen

207

 
 

Jernbane – flom og ras, brannsikring og avsporinger

200

 
 

Geologisk kartlegging

160

 
 

Departementenes servicesenter, bl.a. vakt og sikring

150

 
 

Sikringstiltak Forsvarsdepartementets bygninger

148

 
 

Skjønnsmidler til kommunene og fylkeskommunene etter ekstremvær

145

 
 

Miljøtiltak

144

 
 

Riksveger – flom og ras, Oslofjordtunnelen mv.

140

 
 

Barnehager, kontantstøtteomleggingen

122

 
 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

116

 
 

Tiltakspakke treforedling

100

 
 

Ofotbanen, investeringer i Narvikterminalen og Fagerneslinjen

100

 
 

ODA-godkjente flyktningutgifter

- 106

 
 

Statens lånekasse, overføringer

- 107

 
 

Utlendingsdirektoratet, anslagsendringer færre asylankomster mv.

- 110

 
 

Investeringstilskudd til omsorgsboliger mv.

- 151

 
 

Arbeidsmarkedstiltak, endret betalingspraksis

- 157

 
 

EUs rammeprogram for forskning

- 169

 
 

Rentekompensasjonsordningene under KRD

- 389

 
 

Testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad, lånebetjening og drift

- 419

 
 

Tilskudd til Statens pensjonskasse

- 651

 
 

Nødnett, forlenget utbyggingstid

- 1297

 
 

Anslagsendringer i folketrygden

- 3323

 
 

Andre endringer, netto

1442

 

-

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter

 

- 386

 

Oljedirektoratet, salg av seismiske data

594

 
 

Pensjonskostnad offentlige helseforetak, driftskredittrammen

370

 
 

Kommunalbanken AS, tilbakeholdt utbytte

- 194

 
 

Testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad, innbetaling av avdrag

- 341

 
 

Salg av klimakvoter, redusert kvotepris

- 500

 
 

Utbytte fra selskaper under NHDs forvaltning

- 878

 
 

Andre forslag, netto

563

 

- 

Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv. 

 

5 477

= 

Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet 

 

5 966

1) Petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og bevilgninger som inngår i korreksjonene ved beregningen av den strukturelle budsjettbalansen er holdt utenom.

Kilde: Finansdepartementet

 

__________________

Revidert nasjonalbudsjett 2012

 


Tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2012