Historisk arkiv

Nettmøte om Statsbudsjettet 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen stilte på nettmøte samme dag som budsjettet ble lagt frem, 5. oktober 2010. På denne siden kan du lese svarene han ga.

Spørsmål og svar under nettmøter på regjeringen.no omfattes av forvaltningens arkiveringsplikt etter arkivloven med forskrifter og innsynsretten etter offentlighetsloven. Alle spørsmål til nettmøtet vil derfor bli tilgjengelig i ettertid.

Nettmøtet er tidsavgrenset og det kan ikke påregnes at alle spørsmål blir besvart.
Dersom du ønsker at departementet skal følge opp saken videre eller dersom du ønsker å få et mer utfyllende svar på dine spørsmål, må du henvende deg skriftlig til departementet per e-post, per kontaktskjema eller sende et vanlig brev.

Nettmøtet er nå avsluttet.


Skolefrukt

Thorbjørn Claussen, 30.09.2010, kl.14:58:

Hei Sigbjørn ! Lykke til med fremleggingen. Er i budsjettet for 2011 lagt inn penger til kommunene slik at alle skoler kan få frisk frukt.

Hei Thorbjørn.

Kommuneøkonomien er styrket med 2,75 milliarder kroner i kommende års budsjett. Dette bidrar til å sette kommunene bedre i stand til å prioritere blant annet skolefrukt.

 Beste hilsen

Sigbjørn

Politiet

Mvh Roger:), 30.09.2010, kl.22:44:

Hva tenker du om situasjonen i politiet? Regjeringen har i 2010 bevilget mere penger en tidligere. Men til tross for dette er bemmanningen lavere en noensinne, politiets egne utgifter har økt drastisk og ca 150-200 nyutdannede politifolk står pr dags dato uten jobb. I tilegg er utrykningstiden svært lang flere steder rundt om i landet. Bare den siste uken har jeg lest i avisen Varden at folk må ta loven i egne hender fordi politiet ikke kommer når folk trenger dem. Får politiet mer å rutte med i 2011 en det de hadde i 2010?

Ja, politi og påtalemyndighet styrkes med omlag 500 mill. Herunder lønnsmidler til uteksaminerte studenter fra Politiskolen.

Med hilsen

Sigbjørn Johnsen

Om kulturløftet

Linda E. Eide, 04.10.2010, kl.12:00:

Hva kan du si om satsingen på kultur i statsbudsjettet? Øker man bevilgningene?

God dag, Linda.

Kulturbudsjettet får en kraftig økning i årets budsjett. Kulturbudsjettet øker med 655 millioner kroner. Dette gjør at vi er godt på vei til en jevn opptrapping mot målet om at 1 pst av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Beviligningene til samfunns- og frivillighetsformål øker med 320 millioner kroner, hvorav merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner øker med 212 millioner kroner. Dette gir gode muligheter mye godt kulturarbeid i 2011.

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

www.statsbudsjett.no

Trine, 05.10.2010, kl.11:41:

Hei! Vil bare skryte litt av portalen deres! Veldig bra med et nettsted som gir full oversikt over hele budsjettet på en enkel måte!

God dag Trine.

Takk for hyggelig tilbakemelding. Vi er opptatt av at mest mulig informasjon skal ligge lett og forståelig og tilgjengelig på nett.

hilsen

Sigbjørn Johnsen

Generasjonsrekneskapen

Svein Olav Langåker, 05.10.2010, kl.10:21:

Korleis ser generasjonsrekneskapen ut for dette budsjettet?

God dag Svein Olav,

Vi har lagt stor vekt på hensynet til framtidige generasjoner. Det er derfor vi i dette budsjettet har redusert avstanden til den såkalte 4-prosentbanen til bare 7,4 milliarder kroner.

Likevel er det utfordringer foran oss. Etter hvert som befolkningen aldres, vil det oppstå et innstrammingsbehov i offentlige finanser. Det viser de langsiktige beregningene vi presenterer i Nasjonalbudsjettet. Generasjonsregnskapet viser en viss forbedring i forhold til i fjor, bl.a fordi vi nå legger fram et budsjett med en viss innstramming. Den viktigste måten å møte de langsiktige utfordringene på, er ved at flere er i arbeid - dvs. arbeidslinja. Da får vi både mer i skatteinntekter og utgiftene til pensjoner og trygd på statsbudsjettet går ned. Samtidig er det å være i jobb, svært viktig for den enkelte.

Hilsen Sigbjørn Johnsen

Barn med problemer

Anonym, 03.10.2010, kl.13:44:

Jeg er en bestemor på 54 år som er avlaster for mitt barnebarn. Han kommer aldri til å klare seg gjennom skolen uten leksehjelp.Han har forskjellige lidelser som gjør at han ikke klarer å følge den vanlige utdannelsen uten hjelp.Vi bor i Hedmark som deg og håper du setter av hjelp i kr og øre til leksehjelp så alle barn kan få ett likt utgangspunkt. Men uten penger får vi mange tapere.

God dag; 

Ja, ordningen med  gratis leksehjelp føres videre i budsjettet for neste år. Vi satser ytterligere på at barn skal få en god oppvekst og økte muligheter senere i livet. Et eksempel er sn stor økning av bevilgningen til gjennomføring av videregående skole..

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Skatter og avgifter

Lars M, 01.10.2010, kl.11:39:

Hei Sigbjørn Johnsen, Hvorfor ønsker regjeringen en så stor offentlig sektor? Kjenner flere som jobber i departementene og de kan fortelle om late og korte dager. Det er vel ingen som er i tvil om at dette koster unødvendig mye penger. Er du litt enig eller?

God dag Lars

Det viktigste er at vi har en god offentlig sektor, som er i stand til å løse velferds- og felleskapsoppgavene på en god måte. Utfordringene vi står overfor framover vil være krevende, med tanke på at vi blir flere eldre og flere som trenger omsorg og pleie. Mitt inntrykk er at folk som jobber i offentlig sektor er samvittighetsfulle, ansvarlige og dyktige mennesker som ikke bidrar til å sløse med offenlige ressurser, men faktisk bidrar til at Norsk økonomi fungerer godt.

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

Jernbanen

NSB-bruker, 05.10.2010, kl.07:33:

I skrivende stund vet jeg ikke hvordan jernbanen blir tilgodesett i årets budsjett. Men på generelt grunnlag lurer jeg på hvorfor det aldri settes av nok midler til å få NSB og Jernbaneverket til å fungere optimalt? Eller blir det vurdert dithen at problemet er at nevnte aktører ikke klarer å forvalte de midlene de allerede får godt nok? Leste et sted at SJ i Sverige klarer seg bedre enn NSB med lavere budsjett.

God dag;

Bevilgningene til jernbanen ( investeringer og drift) økes med omlag 1 mrd i 2011. I illegg øker bevigningen til kjøp av persontransport tjenester fra NSB med 472 mill.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Skattefradrag på renteutgifter

Åge, 05.10.2010, kl.11:56:

Er det noen reel fare for at ordningen med skattefradrag på renteutgifter en gang i fremtiden vil bortfalle? Er dette en særnorsk ordning, eller er det andre land som også har slike ordninger?

Nei, vi har ingen slike planer.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Skatteløftet

Trond Jensen, 01.10.2010, kl.10:07:

Hvorfor er det sånn at for denne regjeringen er alle løfter og satsinger i Soria Moria I og II brytbare, men skatteløftet er hellig og skal ikke rokkes ved? Hva med å innføre skatt på finanstransaksjoner? Det rammer ikke vanlige folk, demper spekulasjonsøkonomien og skaffer penger til fellesskapet fra en sektor som er nesten totalt unntatt for beskatning.

God dag,

Vi er opptatt av å klare å få til alt vi er opptatt av - og har skrevet inn i planen vår, nemlig Soria MoriaII-plattformen. Selv om det er usikkerhet om det økonomiske handlingsrommet vårt framover, har jeg god tro på at vi skal klare å få til det meste vi har planlagt. Når det gjelder avgift på spekulasjonsøkonomi foregår det nå en interessant, internasjonal debatt om avgift på valtuatransaksjoner for å finansiere globale fellesgoder som klima og utvikling. Norge støtter ideen om dette. Forutsetningen for det er at den omfatter alle viktige valutaland slik at inntektene fra en slik avgift blir merkbare og stabile.

Vennlig hilsen

Sigbjørn Johnsen  

Særfradrag

Gunhild E, 05.10.2010, kl.12:50:

Hva med de som har hatt særfradrag pga uførhet i 20 år og blir pensjonister, mister de fradraget da?

 God dag;

Særfradraget blir ikke fjernet. Det øker derimot med 12000 kroner.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Øremerkede midler

Marita, 04.10.2010, kl.22:45:

Hei. Jeg lurer på hvorfor det ikke øremerkes midler til barnehagene fra 2011?

God dag Marita.

Det er fortsatt noe øremerkede midler til barnehagesektoren også i 2011, men størsteparten av barnehagebevilgningene legges nå inn i kommunes frie inntekter. Dette er fordi vi nå har nådd målet om full barnehagedekning, slik at behovet for øremerkede tilskudd til å bygge opp barnehagesektoren ikke lengre er nødvendig. Regjeringen har lenge varslet at disse midlene skal legges inn i kommunes frie inntekter. Regjeringen har også lovfestet rett til barnehageplass, slik at kommunene nå får et lovkrav til å tilby plasser til foreldre og barn med behov for barnehageplasser.

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

Effektivisering i offentlig sektor

Per Andersen, 05.10.2010, kl.11:38:

Er det lagt inn effektivisering i offentlig sektor i budsjettet? Hva slags mål og oppfølging kan forventes? Hvilke departement, etater, selskaper, byråer berøres?

God dag Per,

En effektiv offentlig sektor er svært viktig for at vi skal klare å møte de ønsker og behov befolkningen har til gode velferdstjenester. Det har vært gjort mye på dette feltet de siste årene. Vi skriver om dette i Nasjonalbudsjettet. Noen store reformer er endringene i Politiet, i skatteetaten, kvalitetsreformen i høyere utdanning, forsvarsreformen, NAV-reformen og kunnskapsløftet. Målene med reformene har dels vært økt kostnadseffektivitet ved å utnytte stordriftsfordeler og dels et bedre tilbud til brukerne.

Dette er et løpende arbeid som skjer hvert år. Det er ingen spesielle etater eller selskaper som er blinket ut for 2011, men dette fokuset har alle departementer og etater hele tiden.

Hilsen Sigbjørn Johnsen

Gule linjerte ark til finansministeren

Bjørn Øien. bjoeie@frisurf.no, 04.10.2010, kl.14:31:

Itt''no spørsmål, men informasjon til minister''n. Je så på tv''n at''n var i ferd med å gå tom for gult linjert skrivepapir og at''n måtte helt til Statene for å hente mer. Det kan imidlertid opplyses at papiret kan kjøpes på blokk her i landet. Viser til vedlagte e-post adresse. https://www.adaptor.no/Hjelpemiddelkatalogen/Skriving-og-regning/Penn-og-papir/Blokk-med-kraftige-linjer-10-mm-hvit-(A4)

God dag;

Takk for opplysningen. Jeg reiser ikke særskilt til Amerika for å "hente gule ark", men gjør det når jeg ellers har ærend der.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

AFP

Tom Jarneid, 05.10.2010, kl.09:44:

Hvorfor er det bare bedrifter med tariffavtale som får statens støtte til AFP? I det nye pensjonssystemet fra 2011 vil dette omfatte alle ansatte uansett når de går av og utgjøre grovt regnet 1 mill kroner pr ansatt. Er dette en rettferdig ordning ?

Det er en del av trepartsavtalen mellom partene og staten og det er viktig at staten følger opp sin del av forpliktelsene.

 

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Momsfritak for ebøker

Mette Karlsvik, 05.10.2010, kl.09:57:

Hei, eg forstår det slik at det ikkje blir innvilga momsfritak for e-bøker frå regjeringa for denne perioden. Kva trur du dette vil ha å seie for den litterære ålementa i Norge? Korleis tenkjer de om norske e-bøker sin konkurransedyktigheit i ein marknad kor utanlandske bøker blir solgt til spottpris?

God dag,

Som kjent er det i dag 25 pst. moms ved omsetning av elektroniske tjenester (herunder e-bøker) i Norge. Det er ikke foreslått endringer om dette i Statsbudsjettet for 2011.

Det viktige nå er å sørge for like avgiftsmessige vilkår for norske og utenlandske e-bøker. Regjeringen har derfor foreslått at det skal beregnes merverdiavgift med 25 pst. når norske privatpersoner kjøper elektroniske tjenester (herunder e-bøker) fra utlandet.

 Hilsen Sigbjørn

Hybridbil

Jarle, 05.10.2010, kl.11:53:

Med de nye hybridbilene som er på vei, vil man i praksis til daglig bare kjøre på strøm, til og fra jobb, til og fra butikken, og ikke slippe ut CO2. Planlegger man en mer aktiv politikk, f.eks på avgiftssiden, for å gjøre slike hybridbiler et ennå attraktive? Slik jeg ser det burde slike "plugin" hybridbiler ihvertfall komme ut med halve engangsavgiften i forhold til en vanlig bil. Hva med å la slike hybrider kjøre i kollektivfeltet, så lenge de bare kjører på strøm?

God dag

Vi har allerede i dag et svært gunstig avgiftssystem for hybridbiler ved at de får et fradrag i engangsavgiften på grunn av lave CO2-utslipp. Dessuten betaler de ikke avgift for effekten av elmotoren.

I 2011 foreslår Regjeringen å innføre et enda høyere fradrag i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 50 g/km. Dette vil særlig komme plug-in hybridbiler til gode.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen  

Vekst med 1,7%

Barina Horland, 05.10.2010, kl.13:14:

Hva betyr det for en oslo innbygger at det er anslått vekst i fastlandsøkonomi med 1,7 % i 2011 budsjett? Hvilken påvirkning vil det gi en vanlig oslo person?!?!

God dag Barina.

Veksten i fastlandsøkonomien kommer oss alle til gode. Dette gir mulighet til lønnsvekst for folk i jobb, og økt omsetting og avkastning for næringslivet. For det offentlige betyr det at skatteinntektene øker, noe som setter oss i stand til å videreføre og forbedre velferdstjenestene, som også kommer deg som innbygger i Norge til gode.

hilsen

Sigbjørn Johnsen

 

Eirik Holten, eiholten@gmail.com, 05.10.2010, kl.01:19:

Hvor mye penger genererer "kildeskatten" og hvor mye koster det å kreve dem inn ?

God dag, Eirik

Kildeskatt på pensjon til utenlandske pensjonister er anslått til 230 millioner kroner for 2010. Administrasjonskostnadene samme år er anslått til 10 millioner kroner.

Beste hilsen

Sigbjørn

Helse og omsorg

Olav Kvanager, 05.10.2010, kl.12:56:

Gratulerer med et godt budsjett. A kunne bruke 960,1 milliarder kroner på velferd og utvikling av landet vårt på ett år, sier jo noe om hvor priviligerte vi som befinner oss i landet, og ikke minst finansministeren, er. Mitt spørsmål er om helsetiltakene har nok arbeidskraft til å løse de velferdsoppgavene som ligger foran med økende aldring i befolkningen, mindre arbeidskraft og etterhvert når inflasjonen tar seg opp, med lavere realbudsjetter (tror det ble sagt at de reelle frie overføringene til kommunene øker anslått med 1 % - noe som fort kan smuldre bort med noe høyere lønnsoppgjør og noe økt inflasjon). Takk for svar.

God dag;

 

Tusen takk for gode ord.  Det å skaffe nok arbeidskraft er en av våre største utfordringer. Derfor må vi blant annet legge til rette for at eldre kan stå lenger i arbeid. Det gjør vi gjennom en omlegging av pensjonsskatten. Gjennom dette får omlag 60 prosent av pensjonistene skattelette. Vi må også styrke arbeidet for å hinde utstøting fra arbeidslivet.. Over tid vil også høyerer fødselstall gi flere arbeidstakere.

 

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Til toppen av siden

skatt legging forb. salg av bolig/fritidseiendom

Per A. Mittet, 05.10.2010, kl.14:02:

Vil dagens regler mtp. botid og eiertid ved salg av bolig/fritidseiendom være de samme i 2011 som nå? Hvis endringer, hvilke?

God dag Per.

Ingen endringer i disse regklene i budsjettet for 2011.

 

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

 

Asbjørn, 05.10.2010, kl.13:11:

Vil det bli endringer i bilavgiftene (import) ?

God dag

Regjeringen foreslår en justering av engangsavgiften ved at innslagspunktene for CO2-komponenten justeres ned med 5 gram per kilometer. Dette kompenseres gjennom tilsvarende lettelser i effektkomponenten i engangsavgiften slik at avgiftsnivået samlet sett er uendret.

For øvrig foreslår Regjeringen ingen endringer i bilavgiftene for 2011.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

 

Ekstra skatt for oss eldre pensjonister

Jørgen Øydvin, 05.10.2010, kl.13:32:

Hvordan kan du som finansminister for oss alle pålegge oss eldre pensjonister enda en gang ekstra skattebyrder? Er ikke inndraging av pensjonspengene våre å frarøve oss midler som er oppspart og opparbeidet rettigheter til over mange mange yrkesaktive år? Hva er det du mener å ha saklige forklaringer på og hva gjør at våre utsatte lønnsutbetalinger skal straffes i tillegg til tapene som allerede er en realitet slik pensjonsfondene våre er benyttet til helt andre formål de siste snart 25 årenene?

 God dag;

Totalet sett får pensjonistene 1,35 milliarder i skattelette. Grovt sett vil alle med mindre enn 350000 i pensjon og andre inntekter, få skattelette. Pensjonistene har også de siste årenen fått omlag 500 millioner i lettelser i formuesskatten.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Inflasjon og pengebruk

Oddbjørn Pedersen, 03.10.2010, kl.14:01:

Hvorfor er det bedre å la offentlige bygg råtne ned, vandalisere infrastrukturen(vei-vedlikehold, jernbane etc) framfor å koste på dette? Er det slik at inflasjons spøkelset er overordnet alt annet? Kan man bruke utenlandske selskaper for gjenoppbygging av landet og dermed redusere faren for inflasjon? Jeg føler på en måte at vi er bondefanget her til lands,

God dag Oddbjørn,

Vi har satt inn et krafttak de siste årene nettopp for å hindre forfall av offentlige bygninger og for å vedlikeholde infrastrukturen i form av vei og jernbane. Tiltaksproposisjonen vi la fram i januar 2009 økte bevilgningene kraftige til disse formålene.

Regjeringens Nasjonale Transportplan inneholder en satsing på 100 millarder kroner mer gjennom planperioden 2010-19 enn man la opp til i den forrige transportplanen.

I budsjettet for 2011 følger vi opp dette med 2,6 millarder korner mer til vei, jernbane og sjøtransport.

Alle prosjekter settes ut på anbud, og der har utenlandske selskaper full anledning til å delta.

Med hilsen Sigbjørn Johnsen

Økt trygdeavgift for pensjonister

Thor Rikenberg, 05.10.2010, kl.14:14:

Var det virkelig nødvendig (elloer rettferdig) å øke trygdeavgiften for pensjonister?

Goddag

Systemendringen som Regjeringen foreslår i skattleggingen av pensjonsinntekt er viktig og nødvendig. Endringene vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide i tillegg til å motta pensjon og dermed bygge opp under en av pensjonsreformens hovedmål. Samlet sett gir endringene i skattereglene for pensjonsinntekt en lettelse til pensjonistgruppen på 1,35 mrd. kroner.

En aldrende befolkning vil i tiden fremover stille offentlige budsjetter overfor store utfordringer. Dersom offentlige velferdsordninger ikke skal svekkes og for at fremtidige generasjoner ikke skal stå ovenfor en økt skattebyrde, må offentlige budsjetter styrkes. Derfor er det viktig å legge til rette for at eldre i større grad deltar i arbeidslivet.

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

 

Student i Bergen

Eirik Valestrand, 04.10.2010, kl.14:17:

Hei, mitt navn er Eirik Valestrand og jeg er nyhetsredaktør i Bergen Student - TV(BSTV). Jeg lurer på hva statsbudsjettet for 2011 vil si for studentene i Bergen? Er det flere prosjekter, midler, subsidier på vei, annet enn det nye NHH-bygget som allerede er planlagt og offentliggjort? Mvh Eirik Valestrand

God dag Eirik.

Det blir et brukbart år for Bergensstudentene:

Regjeringen foreslår en bevilgning på 2 millioner kroner til Raftostiftelsen i 2011. Det er første gang Raftostiftelsen omfattes av denne tilskuddsordningen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt utdanningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.

Regjeringen foreslår en økning på 13,1 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Bergen. Videre foreslås det en økning på 4,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen, og en økning på 20 millioner kroner som følge av at klimaforskningssenteret opprettet i 2010 legges til universitetet. Det foreslås også en bevilgning på 164,5 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen. Totalt foreslås en bevilgning på 2,655 milliarder kroner til universitetet.

Nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen er under oppføring og skal være ferdig i 2012. Odontologibygget har en kostnadsramme på 811 millioner kroner og i budsjettet er det avsatt 260 millioner kroner til prosjektet i 2011.

Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 35 nye studieplasser ved Norges handelshøgskole. Videre foreslås det en økning på 0,7 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 336,7 millioner kroner til høyskolen.

Regjeringen foreslår en økning på 12,4 millioner kroner til etablering av 175 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en bevilgning på 85 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høyskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 748,5 millioner kroner til høyskolen.

Høgskolen i Bergen skal samlokaliseres. Arbeidene knyttet til nybygging på Kronstad startet opp i 2010. Det foreslås en bevilgning på 325 millioner kroner for å videreføre arbeidene i 2011. Bygget skal være ferdig til å tas i bruk ved semesterstart 2014 og kostnadsrammen er på 2375,5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner til etablering av 15 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 253,6 millioner kroner til høyskolen.

Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Kunsthøgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 96,8 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 19,8 millioner kroner til stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, og 2 millioner kroner til FoU-satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,6 millioner kroner til Bergen Arkitekt Skole.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,2 millioner kroner til Betanien diakonale høgskole, av dette er det en økning på 147500 kroner til etablering av 5 nye studieplasser.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,7 millioner kroner til Haraldsplass diakonale høgskole, av dette er det en økning på 570 000 kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 89,5 millioner kroner til NLA Høgskolen, hvorav en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.

Lykk til med studiene.

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

sykelønnsordningen

Kai Thøgersen Mail: ka-thoe@online.no, 04.10.2010, kl.20:41:

Jeg er i fult arbeid, 65 år og i full jobb i Coop. Har mistet min AFP men ønsker ta ut min pensjon fra folketrygden fra 1-1-2011 samtidig som jeg forsetter å jobbe. Hva da med sykelønsordningen? 1) Blir den som den er idag? 2) Blir den redusert om jeg blir syk mens jeg tar ut pensjon samtidig som jeg jobber fullt

Det blir gjort endringer fra 1.1.2011 ved at det såkalte samordningsregelverket oppheves. Det for å hindre at en kan motta doble ytleser. Derimot kan du motta kortidsytelser fra Folketrygden samtidig med alderspensjon og AFP fra 62-67 år.. For sykepenger også delvis fram til 70 år.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Overformynderiet

Tore M. Andresen, 05.10.2010, kl.13:12:

Er overformynderiet overført til fylkeskommunen?

Det overføres fra 1.1.2012 til Fylkesmannen. I 2011 blir det bevilget midler til å forberede overføringen.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Pensjonsreformen og pensjonsinntekt

Geir Bjerkheim, 05.10.2010, kl.12:32:

Goddag Johnsen Jeg har lest at det nå gjøres det som kalles "nødvendige endringer i skattereglene" for pensjonsinntekt for å tilpasse disse til pensjonsreformen. Ja, det høres jo bra ut, men hva er det helt konkret? Kan jeg fremdeles ta ut AFP eller vil denne forsvinne helt nå?

God dag

Hvorvidt du fortsatt kan ta ut AFP blir ikke påvirket av de nye skattereglene for pensjonsinntekt. Endringene i skattereglene vil gjøre det mer lønnsomt å fortsette i arbeid selv om en tar ut pensjon. Grunnen til dette er at marginalskatten på arbeidsinntekt reduseres for dem som i dag skattlegges under skattebegrensningsreglen.

Dette oppnår vi ved å erstatte skattebegrensningsreglen for AFP- og alderspensjonister med et nytt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattefradraget sikrer skattefri minstepensjon og nedtrappes ved høyere pensjonsinntekt. I motsetning til gjeldende skattebegrensningsregel vil ikke arbeidsinntekt og kapitalinntekt føre til nedtrapping av skattefradraget.

Hilsen

Sigbjørn Johnsen

Forskning og utvikling

Asbjørn, 05.10.2010, kl.14:10:

Hva er framtidsutsikten for forskning og utviklingsområdet? Vil Regjeringen øke rammene til brukerstyrt forskning, som det ikke har vært penger til via Forskningsrådet de siste årene?

God dag

I budsjettet for 2011 øker regjeringen bevilgningen til tilskudd til næringsrettet forskning fra Norges forskningsråd og til FoU-kontrakter. Økningene er på henholdsvis 30 millioner og 20 millioner kroner.

I tillegg foreslår vi å øke kapitalen i Fondet for nyskaping og forskning med 3 milliarder kroner fra 1. januar 2011. Dette vil gi en økt årlig avkastning til finansiering av forskning på om lag 100 millioner kronerfra 2012.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Hva med årsavgiften på veteranbiler?

Sven Åge Nymoen, 05.10.2010, kl.12:06:

Takk for ett bra statsbudsjett. Kort historie. Årsavgiften på veteranbiler som kom tilbake etter endringen av personskadeavgiften som vi betalte som en del av bilforsikringen. Så ble dette gjort om til veiavgift da 180,- så ble den avgiften fjernet eller døpt om til årsavgift og ble dobbel så stor og har siden kommet for å bli. Så spørsmålet er det riktig at bil som det eneste av kultur objektene må betale en slik avgift? Hva med veteranbil museer som må betale avgift for bil samlingen? osv Vi som har veteranbiler anser vår biler som ett rullende museeum. Vi sprer glede langs veien vi kjører. Vi kjører forsiktig og bilene brukes lite. Vi har moderne biler som vi bruker til daglig. Det er ikke det at 400,- kroner er så mye, men det er selve avgiften som er feil. Håper dere jobber for å fjerne denne avgiften.

God dag Sven Åge,

Takk for hyggelig tilbakemelding. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 er årsavgiften på veteranbiler uendret på 400 kroner. Regjeringen ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftenen på både kjøretøy og drivstoff og vil derfor komme tilbake til dette i kommende budsjetter. Årsavgiften på en veteranbil kan vurderes i en slik sammenheng.

Med vennlig hilsen

Sigbjørn Johnsen

Ny beregning av ligningsverdi bolig

Oslo, 05.10.2010, kl.14:15:

Bunnfradraget på ligningsverdien av bolig er 1,4 mill i kl. 2 og 700.000 kl 1. Dette kan umulig bli rettferdig for to LIKE boliger. Hvorfor er det slik? Det blir jo urettferdig for enslige.

 I skattesystemet vårt må verdsetting av bl.a. boliger skje uavhengig av eierens familieforhold. Så er det antall bunnfradrag som skiller mellom enslige og ektepar. At ektepar klarer seg med en felles bolig, og derfor kan få begge bunnfradragene sine knyttet til denne, kan etter mitt syn ikke anses som noen urettferdighet overfor enslige.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Unødvendige utgifter

Petter Sandstad, 05.10.2010, kl.14:14:

Finansminister, I Stortinget i dag siterte du fra et brev av skolejenta "Maren", hvor det blant annet stod at "Vi må ikke bruke opp alle pengene våre på unødvendige ting". Til dette sa du at: "Når jeg nå på vegne av regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2011 – «tjueølløv» – er det med en sterk vilje til å møte Marens håp for framtiden." Men dette ser da ikke ut til å være fulgt i statsbudsjettet. For å ta et eksempel. Nå foreligger det ikke (enda) noen oversikt over statens eiendommer som vedlegg til statsbudsjettet, men alt tyder på at det vil være få endringer i forhold til oversikten fra i fjor. En betydelig del av disse eiendommene er unødvendige, og gir kun utgifter i vedlikehold o.l. Hvorfor er ikke slike unødvendige utgifter blitt kuttet, gjennom for eksempel å selge en del statlig eiendom, i statsbudsjettet?

God dag Petter,

Jeg er glad for det sitatet fra Maren som jeg brukte i finanstalen. Det hun var opptatt av, er at vi ikke må dra op stigen, og at menneskene i de neste generasjonene skal ha  det like bra som oss - ja, kanskje vi kan få dem til å få det bedre enn vi har det. Dette er dette håpet for framtida fra Maren som jeg og regjeringen har en sterk vilje til møte.

Vi gjør det ved å holde igjen på pengebruken i budsjettet, samtidig som viktige formål har fått prioritet.

Med hilsen Sigbjørn Johnsen

Vestfoldbanen / Eidangertunnelen

Anders Isaksen SVer i Porsgrunn, 02.10.2010, kl.00:57:

Hei finansminister Sigbjörn. Jeg er fra Porsgrunn og tar tog daglig som pendler, men nå er jeg mökk lei hele toget mellom Porsgrunn - Larvik og det er vi alle. Skal garantere deg at om dere ikke fölger Eidangertunnelen i NTP om oppstart neste år så vil NSB miste alle reisende fra Skien og Porsgrunn. Det blir da vanskelig å få de tilbake. Vi har satt oppstart 2011 som siste mulighet til å få Eidangertunellen. Det har värt jobbet i mange år for denne og nå venter vi ikke lenger. Bare spör Kristin Halvorsen. Hu vet alt. Kristin er jo selv fra Porsgrunn som du vet. Önsker rödgrönt å vinne valget og få mange stemmer fortsatt fra Grenland så start bygging av Eidangertunnelen i 2011. Har ikke byggingen startet til valget 2013 så skal jeg love dere at dere IKKE får 1 stemme fra Grenlandsområdet. Det er også viktig med oppstart neste år för lokallvalget. Folk kommer alerede da til å stemme på de borgelige om regjeringen ikke har startet byggingen. 2011 er vårt skjebne år. Jeg er selv SVer, men skuffet og sint om byggingen ikke starter neste år. Da kommer jeg til å gå over til Venstre. Nå har dere 2011 på dere å bevise at NTP og Edangertunnelen skal fölges. Jeg håper og stoler på dere i vår rödgrönne regjering ;) Håper på et godt og positivt svar.

God dag Anders.

Strekningen Farriseidet - Porsgrunn ble opprinnelig planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal transportplan 2010–2019 ble det lagt opp til at det skal vurderes dobbeltspor på strekningen. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019 la Stortinget opp til at det også skal vurderes å tilpasse prosjektet for en fart 250 kilometer i timen. Jernbaneverket har revidert plangrunnlaget for prosjektet med hensyn til å bygge dobbeltspor tilpasset 250 km/t. Dette gir en kostnadsøkning på minst 40 prosent og et foreløpig kostnadsanslag på 5,3 milliarder 2010-kroner. Reguleringsplan for dobbeltspor ble godkjent sommeren 2010. Samferdselsdepartementet legger opp til at det skal gjennomføres en ekstern vurdering og nytte-/kostnadsanalyse av ulike alternativer for gjennomføring av prosjektet før det prioriteres oppstart av prosjektet. Dette vil være en utvidet kvalitetssikring tilsvarende den som ble gjennomført for dobbeltsporet Holm – Holmestrand – Nykirke. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prosjektet med en vurdering av oppstart når en slik sammenlikning er gjennomført, tidligst i forbindelse med 2012-budsjettet.

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen

Tobakksavgift

Geir (røyker) Kaasa, 05.10.2010, kl.14:29:

Hei! Jeg lurer på hvorfor dere øker denne avgiften med bare 5-10 prosent. Hvis dere hadde øket den med 100 prosent hadde flere sluttet å røyke. Hvis ikke ble det jo enda flere penger i kassa. Altså vinn vinn.

God dag,

Det er aldri enkelt å øke en avgift. Tobakksavgiften har en god helsemessig begrunnelse. Noen vil kjøpe mindre tobakk når den blir dyrere, men noen av dem igjen vil skaffe seg tobakk på andre måter. Hvis avgiften økte så mye som du antyder kunne vi risikert så sterk økning i grensehandel og uregistert kjøp at avgiften kunne gitt mindre inntekter. Som du skjønner er dette et balansehensyn. Vi legger nå inn en liten økning, etter å ha registrert at nedgangen i tobakksalget i Norge har stoppet opp. 

Beste hilsen

Sigbjørn Johnsen