Historisk arkiv

Lovforslag i Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) – korrigering av inkurier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet fremmet 23. mars 2007 Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov om regulerte markeder (børsloven).

Det er dessverre oppstått enkelte tekniske feil i tilknytning til lovforslaget.

Departementet ønsker å gjøre oppmerksom på at det i forslaget til ny lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-27 første punktum vises til lovforslaget § 10-5. Den riktige henvisningen skal være til § 10-4. Lovforslaget § 9-27 første punktum bør da utformes på følgende måte (endringen i forhold til Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) er markert med kursiv):

”Departementet kan gjøre unntak fra § 10-4 for den virksomhet som drives i norske verdipapirforetaks filial i utlandet.”

Departementet ønsker også å gjøre oppmerksom på at det i forslaget til lov om regulerte markeder (børsloven) § 30 første punktum vises til § 27 tredje ledd. Den riktige henvisningen skal være til § 26 syvende ledd. Lovforslaget § 30 første punktum bør således utformes på følgende måte (endringer i forhold til Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) er markert med kursiv):

”Regulert marked kan pålegge et foretak eller en person som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter §§ 24 syvende ledd og 26 syvende ledd eller forskrift gitt i medhold av disse, en daglig løpende mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt”.

Videre vil departementet gjøre oppmerksom på at det i forslaget til lov om regulerte markeder (børsloven) § 31 første punktum inneholder en skrivefeil. Lovforslaget § 31 første punktum bør lyde (endring i forhold til Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) er markert med kursiv):

”Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av denne lov eller ved vesentlige brudd på regulert markeds regler og forretningsvilkår, kan regulert marked pålegge utsteder av finansielle instrumenter notert på vedkommende regulerte marked eller medlemmer i vedkommende regulerte marked å betale et overtredelsesgebyr.”

Jeg ber om at disse punktene hensyntas i den videre behandlingen av lovforslaget.

Med hilsen
Kristin Halvorsen

Gjenpart: Stortingets finanskomité