Historisk arkiv

Svar på spm 1 og 2 ang Meld.St.17 (2011-2012) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om avkastning

Jeg viser til brev av 30. mars med spørsmål til Meld. St. 17 (2011-2012) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011.

 

Spørsmål 1: Ber om en oversikt over avkastningen av hhv aksjer, obligasjoner og andre investeringer i fondet på årlig basis tilbake til fondet ble opprettet. Avkastningstallene skal gis i valuta. Totaltall for hele perioden ønskes også. Vi har merket oss tabellen i vedlegg 5, og svaret kan evt. gis på denne formen, men da i valuta.

 

Svar: Tabell 1 viser avkastningen av aksjer, obligasjoner og eiendom på årlig basis målt i fondets valutakurv.

 

Tabell 1

År

SPU

SPU ekskl. eiendom

Aksjer 1)

Obligasjoner

Eiendom 2)

1997

9,07

9,07

 

9,07

 

1998

9,26

9,26

12,85

9,31

 

1999

12,44

12,44

34,81

-0,99

 

2000

2,49

2,49

-5,82

8,41

 

2001

-2,47

-2,47

-14,60

5,04

 

2002

-4,74

-4,74

-24,39

9,90

 

2003

12,59

12,59

22,84

5,26

 

2004

8,94

8,94

13,00

6,10

 

2005

11,09

11,09

22,49

3,82

 

2006

7,92

7,92

17,04

1,93

 

2007

4,26

4,26

6,82

2,96

 

2008

-23,31

-23,31

-40,71

-0,54

 

2009

25,62

25,62

34,27

12,49

 

2010

9,62

9,62

13,34

4,11

 

2011

-2,54

-2,55

-8,84

7,03

-4,37

1998-2011

4,48

4,48

3,49

5,28

 

1997-2011

4,78

4,78

 

5,53

 

 

Kilde: Norges Bank
1) Fondet var ikke investert i aksjer i 1997.
2) Fondets første eiendomsinvestering ble foretatt i 2011.

 

 

Spørsmål 2: Finansministeren peker ofte på avkastning i aksjemarkedet tilbake til år 1900. Hvilke børser har evt. forvunnet i dette tidsrommet. Hva er avkastningen om denne politiske risikoen hensyntas. Hvilke børser har vart i hele dette tidsrommet?

 

Svar: Dataene for avkastningen i verdens aksjemarkeder fra år 1900 er samlet inn av professorene Dimson, Marsh og Staunton ved London Business School. Dette er det beste tilgjengelige datasettet for langsiktig avkastning i verdens aksjemarkeder. Datasettet omfatter landene Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Japan, Kanada, Nederland, New Zealand, Norge, Sør-Afrika, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland og USA. Ved å basere seg på tall fra mange ulike markeder vil dataene gi et mer representativt bilde av utviklingen i verdens finansmarkeder enn dersom en kun benyttet tall fra et stort enkeltmarked som for eksempel USA.

Det er utfordrende å finne gode data langt tilbake i tid og en kan alltid stille spørsmål ved om utvalget av land som inngår er tilstrekkelig bredt. Dimson, Marsh og Staunton anslår at markedene som inngår i deres datasett omfattet hele 89 pst. av verdien av verdens aksjemarkeder i år 1900. Det er derfor svært begrenset hvor stor innvirkning de utelatte markedene kan ha hatt på den gjennomsnittlige årlige målte avkastningen for verdens aksjemarkeder siden 1900.

 

Med hilsen

 

Sigbjørn Johnsen