Historisk arkiv

Svar til Svein Flåtten på spørsmål nr. 1 vedrørende nytt regelverk for sparebankene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet legger opp til å få ferdigstilt en lovproposisjon med forslag til regler som følger opp Banklovkommisjonens utkast, som kan legges frem for Stortinget i april 2009.

Svar på spørsmål nr. 1 til spørretimen 11.02.2009 fra representanten Svein Flåtten


Stortingets president
”Arbeidet med nytt regelverk for sparebankene og forbedring av grunnfondsbevisets stilling som egenkapitalinstrument har gått altfor sent. Når Banklovkommisjonen nå legger frem sitt forslag til endringer, vil statsråden legge til rette for at høring kan gjennomføres og nøddvendig lovproposisjon legges frem for Stortinget til behandling i løpet av vårsesjonen?”

President
Svaret er JA! Finansdepartementet ba i juni 2008 Banklovkommisjonen om å utrede strukturmodeller i sparebanksektoren i hurtig tempo, slik at forslag til endringer på dette feltet kunne legges frem før den planlagte samlede finansloven.

Banklovkommisjonen overleverte den 9. januar i år NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til et omfattende regleverk som foreslås inntatt i tre nye kapitler i finansieringsvirksomhetsloven fra 1988.

I lovutkastet foreslås en regulering som gir mulighet for struktur- og foretaksendringer innenfor sparebanksektoren, sammen med  utkast til et modernisert regelverk om egenkapitalbevis – tidligere kjent som grunnfondskapitalbevis. Dette regelverket vil gjøre det lettere for sparebanker å skaffe seg ny egenkapital uten å foreta omdanning til bank i aksjeselskaps form. 

Banklovkommisjonens utredning ble sendt på høring samme dag, med høringsfrist 6. februar, altså betydelig kortere frist enn alminnelig høringsfrist. Departementet legger opp til  å få ferdigstilt en lovproposisjon med forslag til regler som følger opp Banklovkommisjonens utkast, som kan legges frem for Stortinget i april 2009.  Dette har vært utrykkelig kommunisert fra vår side, både i Finansdepartementets pressemelding og i flere medieoppslag. Dette burde derfor være godt kjent for representanten.