Historisk arkiv

Etiske retningslinjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagsavisen

Statens Pensjonsfond – Utland er et av de fondene med størst åpenhet i verden, noe jeg er svært fornøyd med, skriver finansminister Kristin Halvorsen i et innlegg i Dagsavisen.

Statens Pensjonsfond – Utland er et av de fondene med størst åpenhet i verden, noe jeg er svært fornøyd med. Det har i det siste vært en rekke medieoppslag som ”avslører” SPU – investeringer i omstridte selskaper, blant annet Sindre Nørgaard sitt innlegg i Dagsavisen onsdag 26. mars. 

Denne regjeringen legger stor vekt på at Statens Pensjonsfond skal forvaltes på en god måte. Dette gjelder med hensyn til finansiell avkastning, for å sikre at kommende generasjoner får en rimelig andel av oljeinntektene vi henter ut i vår levetid. Forvaltningen av Pensjonsfondet skjer ved at fondets midler plasseres i henhold til anerkjente brede og internasjonale indekser. For å spre risikoen mest mulig har vi små eierandeler i et svært høyt antall selskaper – ca 7000.

Det er en etisk forpliktelse i seg selv å sikre at den finansielle avkastningen kommer framtidige nordmenn til gode. Det gjelder også med hensyn til at Pensjonsfondet skal forvaltes innenfor etisk forsvarlige kriterier. Vi skal gjennom aktivt eierskap søke å påvirke selskaper i positiv retning når det gjelder god selskapsstyring, barns rettigheter og beskyttelse av miljøet. Vi skal også søke å unngå at man tjener penger på å medvirke til grovt uetiske handlinger eller unnlatelser. Dette er nedfelt i egne etiske retningslinjer for forvaltningen av fondet. De etiske retningslinjene ble fastsatt etter et grundig forarbeid i et bredt sammensatt utvalg og et samlet Storting ga sin tilslutning til innholdet. De etiske retningslinjene inneholder blant annet kriterier for at selskaper skal kunne utelukkes fra porteføljen. Det er Finansdepartementet som beslutter om et selskap skal utelukkes, etter tilrådning fra et uavhengig råd av eksperter – Etikkrådet for Statens pensjonsfond.

Når det gjelder de konkrete forholdene som Nørgaard viser til i sitt innlegg, har jeg lyst til å peke på følgende: Selskaper som produserer klasevåpen er blant de selskaper som fondet ikke har anledning til å være investert i. Vi har utelukket til sammen ni selskaper som produserer klasevåpen. Hvis selskaper driver med rasering av regnskog, kan de rammes av utelukkelseskriteriet som går på medvirkning til ”alvorlig miljøskade”. Regnskogfondet har akkurat tipset oss om seks mulige tilfeller. Etikkrådet var allerede i gang med å granske flere av disse før tipset kom. Når det gjelder investeringer i Burma, følger både Norges Bank og Etikkrådet situasjonen der nøye. I fjor vår innførte Regjeringen forbud mot at fondet kan investeres i burmesiske statsobligasjoner.

Med hensyn til fondets eie av aksjer i Playboy-konsernet, er det slik at pornografi i seg selv ikke er et kriterium som kvalifiserer for utelukkelse. Et selskap som produserer og selger pornografi vil kunne utelukkes dersom det drives på en måte som etter retningslinjene kan karakteriseres som alvorlig etisk normbrudd, herunder grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd eller grov korrupsjon. Det samme gjelder for produksjon av sigaretter og tobakk.

I kjølvannet av at Norges Bank la frem sin årsrapport om forvaltningen av fondet har det vært mange medieoppslag, som "avslører" at Statens pensjonsfond - Utland er investert i omstridte selskaper. Dette vil vi fortsette å se så lenge vi har et av verdens største fond som skal investeres profesjonelt. Det å få tips om omstridte selskaper er faktisk en del av hensikten med å være åpne om hvor investeringene er plassert! Vi undersøker selskap på eget initiativ, men vi vil fortsatt trenge tips fra organisasjoner og offentligheten. Dersom tipsene fører til at Etikkrådet setter i gang sine grundige undersøkelser av et selskap vil selskapet bli vurdert opp mot de etiske retningslinjene vi har. Vi har også satt i gang en evaluering av de etiske retningslinjene, og vil i løpet av våren sende ut et notat til bred offentlig høring.