Historisk arkiv

Skattesatser 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tabell med skattesatser og beløpsgrenser for 2012 og 2013. Ved lønns- eller prisjustering fra 2012 til 2013 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Tabellen viser skattesatser og beløpsgrenser for 2012 og 2013. Tabellen viser også endringene i prosent fra 2012 til 2013. Ved lønns- eller prisjustering fra 2012 til 2013 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra de anslåtte lønns- og prisvekstene på henholdsvis 4 pst. og 1,9 pst.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2012 og 2013

 

2012-regler

2013-regler

Endring
2012–2013

Skatt på alminnelig inntekt

     

Personer1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter

28 pst.

28 pst.

-

       

Toppskatt

     

Trinn 1

     

Innslagspunkt

490 000 kr

509 600 kr

4 pst.

Sats2

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

 

   

Innslagspunkt

796 400 kr

828 300 kr

4 pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

     

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Primærnæringsinntekt3

11,0 pst.

11,0 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,0 pst.

11,0 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

4,7 pst.

4,7 pst.

-

       

Arbeidsgiveravgift

     

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia4

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

 

 

   

Maksimale effektive marginale skattesatser

     

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt5

44,7 pst.

44,7 pst.

-

Primærnæringsinntekt3

51,0 pst.

51,0 pst.

-

Annen næringsinntekt

51,0 pst.

51,0 pst.

-

Utbytte og uttak6

48,2 pst.

48,2 pst.

-

       

Personfradrag

     

Klasse 1

45 350 kr

47 150 kr

4 pst.

Klasse 27

90 700 kr

94 300 kr

4 pst.

 

 

   

Minstefradrag i lønnsinntekt

     

Sats

38,0 pst.

40,0 pst.

2 pst.poeng

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense8

78 150 kr

81 300 kr

4 pst.

 

 

   

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

65 450 kr

68 050 kr

4 pst.

 

 

   

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 9

31 800 kr

31 800 kr

-

   

 

 

Særfradrag for uførhet mv.

32 000 kr

32 000 kr

-

       

Særfradrag for enslige forsørgere 10

-

47 160 kr

Ny

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

29 300 kr

30 300 kr

3,5 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

Innslagspunkt

165 000 kr

170 750 kr

3,5 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

Innslagspunkt

251 700 kr

259 800 kr

3,2 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. 11

 

 

 

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

Enslig

122 100 kr

127 000 kr

4 pst.

Gift12

112 200 kr

116 700 kr

4 pst.

Formuestillegget

     

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

     

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

-

       

Sjømannsfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

63 500 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

38,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

166 400 kr

-

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter

     

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

       

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

Sats per km

1,50/0,70 kr

1,50/0,70 kr

-

Nedre grense for fradraget

13 950 kr

13 950 kr

-

     

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

       

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 750 kr

3 850 kr

2,7 pst.

 

 

   

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

20 000 kr

20 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter tilpass og stell av barn

     

Øvre grense

     

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil

     

Sats per kilometer til og med 10 000 km

3,90 kr

4,05 kr

3,8 pst.

Sats per kilometer over 10 000 km

3,25 kr

3,40 kr

4,6 pst.

       

Formuesskatt 13

     

Kommune

     

Innslagspunkt

750 000 kr

870 000 kr

16 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

Innslagspunkt

750 000 kr

870 000 kr

16 pst.

Sats

0,4 pst.

0,4 pst.

-

       

Arveavgift

     

Innslagspunkt

     

Trinn 1

470 000 kr

470 000 kr

-

Trinn 2

800 000 kr

800 000 kr

-

Satser

     

Barn og foreldre

     

Trinn 1

6 pst.

6 pst.

-

Trinn 2

10 pst.

10 pst.

-

Andre mottakere

     

Trinn 1

8 pst.

8 pst.

-

Trinn 2

15 pst.

15 pst.

-

Aksjerabatt14

40 pst.

40 pst.

-

       

Avskrivingssatser

     

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 15,16

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst.
2) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
3) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift.
4) I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2012 er fribeløpet 530 000 kroner per foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 265 000 kroner.
5) For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den maksimale effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
6) Inkludert 28 pst. selskapsskatt.
7) Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller skattlegges i klasse 2.
8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 81 300 kroner med forslaget.
9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
10) Erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere.
11) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad.
12) Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 233 400 kroner i 2013.
13) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
14) Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper. Rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker.
15) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. i 2013. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
16) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. i 2013.

Kilde:Finansdepartementet.