Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2007. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. Den langsiktige forvaltningsplanen for hyse er revidert med sikte på å oppnå et høyt langtidsutbytte fra bestanden.

Pressemelding

Nr.: 107/2006
Dato: 01.12.06
Kontakt: Underdirektør Petter Meier, tlf. 48002492

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2007

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2007. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. Den langsiktige forvaltningsplanen for hyse er revidert med sikte på å oppnå et høyt langtidsutbytte fra bestanden.

- Med disse revisjonene har vi nå på plass forvaltningsregimer for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen. Slike forvaltningsplaner skal ivareta både hensynet til en forsvarlig forvaltning og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Kontroll

Siden 1999 har Norge, Færøyene og EU samarbeidet gjennom en egen arbeidsgruppe om å utvikle effektive kontrolltiltak innenfor pelagisk fiske. Selv om man de siste årene har oppnådd gode resultater skal fokuset på kontroll med pelagiske landinger opprettholdes. Arbeidsgruppen arbeider også for å bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske (UUU-fiske) og skal også sette mer fokus på kontroll av landinger av hvitfisk rundt Nordsjøen.

- Jeg er tilfreds med at vi skal videreføre det sterke fokuset på kontroll. EU er blitt vår nærmeste allierte i kampen mot UUU-fiske, og vi har sammen oppnådd betydelige resultater i arbeidet for å oppnå tilfredsstillende kontrollregimer for alt fiske Norge deltar i, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

Kvoter

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig og totalkvoten har vært på et lavt nivå de tre siste årene. Kvoten for denne bestanden er redusert ytterligere fra 23.205 tonn i 2006 til 19.957 tonn i 2007, som er den laveste kvoten noensinne.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning, men har hatt sviktende rekruttering de fire siste årene. For å sikre næringen stabilitet skal kvoten i følge forvaltningsregelen kun variere 15 % opp eller ned fra år til år. På grunn av den sviktende rekrutteringen ble partene enige om å fravike regelen slik at kvoten for 2007 blir 341.063 tonn, noe som er en reduksjon på 25 %. Den norske kvoten er på 98.908 tonn.

Seibestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt holdes på et høyt nivå ble partene enige om en kvote som er i tråd med forvaltningsplanen. Totalkvoten i Nordsjøen i 2007 blir 123.250 tonn, hvorav den norske kvoten er 64.090 tonn. Dette er samme kvote som i 2006. Kvoten for hyse i Nordsjøen blir 54.640 tonn i 2007.

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland vil bli videreført på samme nivå som i inneværende år, mens rekekvoten ved Grønland økte med 500 tonn. Den norske bunnfiskkvoten i EU-sonen er redusert med 15 % og den norske kolmulekvoten i EU-farvann blir på 140.000 tonn i 2007.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 16.974 tonn i 2007.

Den norske sildekvoten i Skagerrak reduseres fra 10.883 tonn i inneværende år til 9.251 tonn neste år. I 2007 vil norske fiskere kunne fiske inntil 40 % av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen.

Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen blir 16.600 tonn i 2007.

Avtaledokumentene (pdf-fil)

  • Kvoteavtale Norge - EU 2007
  • Avtale Norge - EU om svensk fiske i norsk sone 2007
  • Avtale om fiske i Skagerrak og Kattegat Norge - EU 2007