Historisk arkiv

Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og kystdepartementet innførte derfor etter en lengre prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai 2004. Med enkelte justeringer ble disse tiltakene videreført i årene 2005 - 2008. Vernetiltakene videreføres i 2009, med noen innskjerpinger.

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og kystdepartementet innførte derfor etter en lengre prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai 2004. Med enkelte justeringer ble disse tiltakene videreført i årene 2005 - 2008. Vernetiltakene videreføres i 2009, med noen innskjerpinger.

Det er viktig å opprettholde og styrke torskebestander som gyter lokalt. Kysttorsken er viktig for økosystemene langs kysten, og er samtidig grunnlaget for en stor del av kystfisket. Hovedutfordringen er fortsatt å få til en regulering som reduserer uttaket av kysttorsk, samtidig som det er mulig å opprettholde et tradisjonelt fiske og næringsaktiviteten langs kysten.

Fiskeri- og kystdepartementet oppnevnte våren 2005 en referansegruppe med deltakere fra næringen, forskning og forvaltning. Referansegruppens hovedoppgave var å legge rammer for den forskning som skal foregå på kysttorsk. Våren 2006 ble gruppen gitt nytt mandat med evaluering av det enkelte års reguleringsopplegg og utarbeidelse av forslag til tiltak for vern for neste år. Gruppen er senere utvidet med deltakelse fra miljøorganisasjoner. Vernetiltakene har blitt gradvis mer omfattende, og i 2009 vil departementet etablere ytterligere tiltak for vern av kysttorsk.

Departementet vil med vernetiltakene sørge for at bestandene av kysttorsk kan bygges opp igjen, og har derfor funnet det nødvendig å innføre et strengere vern i 2009 enn tidligere år. På Møre merkes dette ved at en fjordlinje flyttes lengre ut samtidig som det etableres et særskilt verneområde i Borgundfjorden. Videre vil det i Heissafjorden innføres forbud mot å fiske med stolpesatte garn.

Videre vil det langs hele kysten nord for 62°N etableres totalforbud mot bruk av snurrevad innenfor fjordlinjene hele året. Snurrevadfartøy vil med en konsentrert innsats i kystnære strøk kunne ha stor negativ innvirkning på lokale kysttorskbestander. Departementet har derfor besluttet at det ikke lengre skal være adgang til å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene.

Departementet vil på bakgrunn av rapporten fra Havforskningsinstituttet i løpet av året ta stilling til eventuelle tiltak for vern av kysttorsk sør for 62°N, på strekningen Svenskegrensen - Stad.

Tiltakene – endringer fra 2008 er uthevet

 • Årets fjordlinjer videreføres med unntak av en fjordlinje på Møre, som flyttes til yttersida av Nordøyane i Haram.

 • Forbudet mot å fiske etter torsk innenfor fjordlinjene med fartøy over 15 meter videreføres.

 • Det er forbudt å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene hele året. (Ikke lengre tillatt for snurrevadfartøy under 15 meter å fiske etter andre arter enn torsk fra 15. mai og ut året). 

 • Adgangen til å fiske etter flyndre innenfor fjordlinjene fra og med 15. mai og ut året med snurrevad uavhengig av fartøyets lengde – oppheves.

 • Forbudet mot fiske med flytegarn innenfor fjordlinjene videreføres, men begrenses til perioden 1. februar – 30. juni (i 2008 forbudt første halvår).

 • Beslutning om å ev. øke minste maskestørrelse i garn i fisket etter torsk innenfor fjordlinjene utsettes til konsekvensene er nærmere utredet.

 • Forbudet mot å ha mer enn 5 % bifangst av torsk i fisket etter andre arter innenfor fjordlinjene videreføres.

 • Forbudet mot at fartøy over 21 meter fisker etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen videreføres. Fra og med 1. januar til og med 30. juni skal det likevel være tillatt i fiske inntil fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 10. april skal det være tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00, 05, 06 og 07. Det skal også være tillatt å fiske inn til fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt.

 • Forbudet mot å ha mer enn 20 % bifangst av torsk ved fiske etter andre arter mellom grunnlinjen og fjordlinjene i den perioden fiske etter torsk er forbudt med fartøy over 21 meter i dette området, jf. punktet ovenfor – videreføres.

 • Det særskilt vernede området ved Henningsvær som er stengt for fiske fra og med 1. januar til og med 30. juni blir videreført. Forbudet gjelder ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy under 15 meter. Åpning av området under skreifisket baseres på kartlegging og prøvetaking. Områdets yttergrenser skal være fjordlinjer i en eventuell åpning under skreifisket og i andre halvår.

 • Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær – Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

 • Borgundfjorden etableres som et særskilt verneområde hvor alt fiske fra og med 1. mars til og med 30. april er forbudt – også fiske etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.


 • I Heissafjorden er det fra og med 1. mars til og med 30. april forbudt å fiske med stolpesatte garn i et området øst for en gitt linje – se kartvedlegg.

 • Det blir påskestopp innenfor 12-milen fra 9. til 13. april.

 • Videreføring av gjeldende havdeling, herunder forbud mot å tråle innenfor 6 nautiske mil med unntak for visse fartøy som fra og med 1. april til og med 30. september kan tråle etter vassild inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen mellom 64º00’N og 67º10’N, og for ferskfisktrålere som fra og med 15. april til og med 30. september kan fiske med trål i tre nærmere avgrensede områder ved kysten av Øst-Finnmark.

 • Ordningen med utførselskvote på 15 kg fisk eller fiskeprodukter per person, samt en hel troféfisk videreføres.

 • Fritidsfiskeres muligheter til å fiske for omsetning begrenses opp til den summen som er fastsatt i merverdiavgiftsloven § 29 (inntil 50 000 kroner) jf. havressurslova. Det beholdes likevel en øvre grense på 2000 kg torsk per utøver og per fartøy til omsetning for fritidsfiskere. Det presiseres at begrensningen på 2000 kg per fartøy gjelder uansett hvor mange personer som bruker båten.

 • Det etableres føring på landings- og sluttsedler om fangsten er tatt innenfor eller utenfor fjordlinjene, og eventuelt også innenfor/utenfor grunnlinjen og 4-milen.

Se også:

Grafisk framstilling - kart med inntegnede fjordlinjer - last ned:

ppt-format (1,1 MB)

pdf-format (619 kB)

Kysttorskregulering – områdebegrensninger

excel-format

 

pdf-format

 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Geir Martin Lerbukt, 22 24 61 93