Historisk arkiv

Norge og EU enige om en bilateral fiskeriavtale for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2011. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. De viktigste sakene under årets forhandlinger var fastsettelse av kvoter på fellesbestandene, bytte av kvoter og revisjon av systemet for åpning og stenging av fiskefelt for å beskytte ungfisk.

– Jeg er svært glad for at vi er enige om en avtale, EU er en nær og viktig partner for oss på fiskeriområdet. Tross krevende saker har begge vist vilje til kompromiss og industrien på begge sider har dermed utsikter til å skape verdier fra havet neste år, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Vi synes ikke det systemet vi hadde for stenging av felt var effektivt nok og har derfor vært opptatt av å forbedre det. Norge og EU ble ikke enige om et felles system for 2011, men er enige om å fortsette arbeidet med å utvikle et felles system. Jeg vil uansett sørge for en bærekraftig forvaltning i norske farvann, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Norge vil vurdere kriteriene for stenging av fiskefelt i egne farvann, i tillegg til å videreutvikle bruken av aktsomhetsområder som er et meget godt tiltak som Kystvakten administrerer.

- Byttebalansen er en utfordring på grunn av rekordhøy torskekvote i Barentshavet, samtidig som EU har problemer med å tilby kvoter som er interessante for norske fiskere. Vi har derfor holdt igjen betydelige mengder torsk som kommer våre egne fiskere til gode, sier Berg-Hansen.

Den årlige bilaterale avtalen er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. - Vi har forvaltningsplaner for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning. Kvotene er vedtatt i tråd med disse planene. Slike forvaltningsplaner skal ivareta både hensynet til en forsvarlig forvaltning og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, fortsetter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Norge og EU er enige om at man har oppnådd mye vedrørende kontroll av fiskeriene. - Vi skal fortsette å styrke vårt kontrollsamarbeid, herunder å hindre utkast i pelagiske fiskerier, sier Berg-Hansen.   

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig og kvoten på torsk ble derfor redusert med 20% til 26 842 tonn, i henhold til gjenoppbygningsplanen. Kvoten til Norge blir 4 563 tonn. Norge og EU er enige om å styrke samarbeidet for å innføre tiltak som kan bedre beskatningsmønsteret i Nordsjøen.

Bestanden av nordsjøsild er i brukbar forfatning og forvaltningsplanen er konsistent med føre-var prinsippet. Kvoten er satt til 200 000 tonn. Den norske kvoten er på 58 000 tonn.

Seibestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt holdes på et høyt nivå er partene enige om å holde seg til forvaltningsplanen. Dette innebærer en reduksjon i kvoten neste år på 13%. Totalkvoten i 2011 blir 93 318 tonn, hvorav den norske kvoten er 49 476 tonn.

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland og bunnfiskkvoten i EU-sonen videreføres. EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 12 127 tonn i 2011.

Når det gjelder Skagerrak-avtalen, som utløper i august 2012, har partene avtalt å starte arbeidet for å videreføre et felles regime. Det skal også etableres en arbeidsgruppe komme med forslag til å forbedre og harmonisere regelverket i Skagerrak.

Kontaktperson: avdelingsdirektør Ann Kristin Westberg 916 95 372