Historisk arkiv

Enighet mellom Norge og EU om fiskeriavtale for 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for neste år ble i dag undertegnet. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander til neste år, kontrollsamarbeid og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak i 2012.

– Jeg er svært glad for at vi i dag har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2012. EU er en nær og viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har i fellesskap tatt nye steg for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Særlig har jeg vært opptatt av å følge opp den felles erklæringen fra fiskeriministrene i Norge, Sverige og Danmark om innføringen av et utkastforbud i Skagerrak fra 2013. Dette var en milepæl for forvaltning av fiskeressursene i dette havområdet, og i forhandlingene med EU har vi blitt enige om at en felles arbeidsgruppe skal vurdere hvordan dette kan implementeres på en god måte, sier Berg-Hansen.

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Det er blant annet etablert forvaltningsplaner for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning. - Forvaltningsplanene skal sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning, og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- og kystministeren.

Et annet viktig element i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte. - Byttebalansen er en utfordring på grunn av rekordhøy torskekvote i Barentshavet, og det har vært vanskelig å finne tilstrekkelige og reelle kvoter for norske fiskere i EUs farvann for kvoter interessante for norske fiskere. Vi har derfor funnet fram til en byttebalanse på et nivå som innebærer at en betydelig ekstra torskekvote nå vil komme norske fiskere til gode. Dette vil gi et viktig bidrag til den norske næringa, både på sjø og land, i året som kommer, sier Berg-Hansen.

Kontroll av fiskeriene er en sentral del av samarbeidet mellom Norge og EU, og partene er enige om at dette skal videreføres i 2012.   

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig, men det er noen positive signaler fra havforskerne. Kvoten på torsk er satt til 26 475 tonn, i henhold til gjenoppbygningsplanen. Kvoten til Norge blir 4501 tonn.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til 405 000 tonn. Dette er godt innenfor en bærekraftig ramme, og innebærer en økning på 50 % fra 2011. Den norske kvoten er på 117 450 tonn. I en situasjon med en reduksjon i kvoten av norsk vårgytende sild vil dette være et viktig bidrag til den norske næringa i 2012.

Seibestanden har hatt dårlig rekruttering de siste årene og bestanden er redusert. Partene er enige om å følge forvaltningsplanen og rådet fra havforskerne. Kvoten for 2012 er satt til 79 315 tonn, hvorav den norske kvoten er 41 544 tonn. 

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland og bunnfiskkvoten i EU-sonen videreføres. EUs torskekvote i Norges økonomiske sone blir 16 309 tonn i 2012.

Når det gjelder Skagerrak-avtalen, som utløper i august 2012, har partene avtalt å starte arbeidet for å videreføre et felles regime.

- Fiskeriforhandlingene med EU omfatter flere vanskelige elementer, men det har i år vært et godt samarbeidsklima og vi har fra begge parter vist stor vilje til å finne løsninger. Avtalen for 2012 forsterker ytterligere det konstruktive og tette samarbeidet vi i de siste årene har utviklet med EU på fiskeriområdet, og alt ligger nå til rette for at dette kan videreutvikles i årene fremover, sier Berg-Hansen.