Historisk arkiv

NTP: -Sjøveien skal få motorveistandard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringa ruster opp sjøveien med 19,4 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Det er 55 % over nivået på bevilgningen i 2013-budsjettet.

Regjeringa ruster opp sjøveien med 19,4 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Det er 55 % over nivået på bevilgningen i 2013-budsjettet. 

-  Stadig større fartøy og stor trafikkøkning til de største havnene øker kravene til bedre kapasitet på sjøen. Med denne storsatsinga legger vi til rette for vekst langs kysten. Det er viktig for petroleumsaktiviteten, for næringslivet og for turistnæringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringa legger opp til en storstilt satsing på havner og trygge farleder langs hele kysten. 432 millioner kroner årlig er satt av til farleder, noe som er en økning på 258 millioner kroner sammenlignet med årets budsjett. 270 millioner kroner årlig er satt av til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg.

I Nasjonal transportplan ligger også byggingen av verdens første skipstunnel. Regjeringa setter av 1 milliard kroner til Stad skipstunnel.

- Dette er en stor satsing som vil bidra til sikkerhet og fremkommelighet for alle som ferdes på Stadhavet. For folk langs kysten er sjøveien en naturlig transportåre, men Stad har vært et hinder. I dårlig vær må fartøy ligge og vente på bedre forhold, og dette betyr tapte penger og usikre leveringstidspunkt for de som skal ha fraktet varer, forklarer fiskeri- og kystministeren.

Mer gods skal ta sjøveien

Regjeringa setter av 3 milliarder kroner for å styrke skipsfarten.

-Hvert år passerer en halv million trailere over Svinesund. Ingen ønsker flere trailere på veiene. Samtidig vet vi at godstransporten vil øke med hele 40 prosent de nærmeste åra. Vi må få mer gods til å ta sjøveien. For hvert skip sparer vi veiene og de som ferdes der for 200 trailere, sier fiskeri- og kystministeren.

-Vi vil blant annet satse på de store havnene, og styrke forskningen på gode transportløsninger. Å få mer gods på kjøl vil være bedre både for miljøet, og for sikkerheten på norske veier.

For å lykkes med dette vil regjeringa blant annet:

  • Utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart.
  • Utforme en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i utpekte havner.
  • Utforme en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon.
  • Styrke forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger.