Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

NTP: 1,5 milliard til farledstiltak og fiskerihavner i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen har satt av om lag 750 mill. kroner til 13 ulike farledstiltak i Nordland. I tillegg er det en betydelig satsning med om lag samme beløp til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg i Nordland i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.

Regjeringen har satt av om lag 750 mill. kroner til 13 ulike farledstiltak i Nordland. I tillegg er det en betydelig satsning med om lag samme beløp til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg i Nordland i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.

-Stadig større fartøy øker kravene til manøvreringsrom. Dette gjør det nødvendig med utbedring i ledene i fylket, særlig i innseilingene til de største havnene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen.

-  Regjeringen satser også på en betydelig utbygging av fiskerihavnene i Nordland. De fem prosjektene som er planlagt i fylket har en samlet kostnadsramme på 746 mill. De er viktig for å bedre forholdene for fiskerinæringen, inklusiv fiskeindustrien i fylket, sier Lisbeth Berg-Hansen.

 

Farledtiltak i Nordland:
Første fireårsperiode:

Innseiling Bodø.
Kostnad 124 mill. kr
Innseilingen til Bodø er en av de mest trafikkerte farledene i Nordland. Målet med tiltaket er å redusere ulykkesrisikoen, ved bl.a. å unngå grunnstøtinger og å bedre framkommeligheten for skipstrafikken, samt å få en sikrere og åpnere innseiling med tilstrekkelig dybde. Tiltaksområdet strekker seg over 4,3 nautiske mil, og det er planlagt utbedring med fjerning av grunner i 2 hovedområder, samt merking av hele leden.

Perioden 2018-2013:


Innseiling Rana.
Kostnad 48 mill. kr
Prosjektet omfatter strekningen fra farledens krysningspunkt med innseilingen til Ranfjorden og fram til Toraneskaia i Mo i Rana. For å trygge seilasen på denne strekningen foreslås det å settes opp et nytt navigasjonsmerke. Dybden ved Toraneskaia skal utdypes til -12 meter.

 

Stabbsundet, Meløy.
Kostnad 46 mill. kr
Prosjektet omfatter strekningen fra Støtt til nord om Kunna i Meløy kommune. Leden mangler en del merker for å bedre sikkerheten i leden.  Området er værhardt og dette gjør leden utfordrende å navigere i. Det etableres 4 navigasjonsinstallasjoner og 3 grunner utdypes.

 

Innseiling Sandnessjøen, Alstahaug.
Kostnad 44 mill. kr
Utdyping av innseilingen til havna vil gjøre det mulig å få inn større offshore konstruksjoner til verksted i havna.

 

Alstahaugfjorden, Alstadhaug.
Kostnad 30 mill. kr
Prosjektet omfatter strekningen fra Tjøtta til Alstahaug i Alstahaug kommune. En vil forbedre sikkerheten for seilasen gjennom denne delen av farleden ved bedre merking samt å fjerne skarpe kursendringer. Prosjekter omfatter 2 merketiltak og 2 utdypningstiltak samt omlegging av dagens led.

 

Åmøy, Rødøy/Meløy.
Kostnad 9 mill. kr
Gjelder del av farleden ved Åmøya i Meløy/Rødøy kommuner. Her ligger det to grunner som må utdypes. Det er kryssende trafikk inn til Skarsfjorden/Svartisen og til Glomfjord hvor Glomfjord industripark er lokalisert.


Grøtøyleden, Steigen i Nordland. Kostnad 75 mill. kr
Tiltaket omfatter utbedring av farleden gjennom Grøtøyleden. Leden er en viktig biled som blant annet benyttes av hurtigbåt, fiskefartøy og mindre fraktefartøy. Nyere målinger tyder på at det har skjedd en oppgrunning av leden, slik at den i dag ikke har den annonserte dybden.

Tiltaket omfatter utvidelse, utdyping og utretting av Grøtøyleden som enkelt farled samt oppgradering av oppmerking.

 

Raftsundet, Vågan/Hadsel.
Kostnad 172 mill. kr
Raftsundet og Moldøra trafikkeres daglig av et stort antall fartøy, blant annet er det en viktig del av Hurtigruteleden og en god del av godstrafikken mellom Lofoten og Vesterålen passerer sundet. Tiltaket er først og fremst et sikkerhetstiltak. Det er utarbeidet en forstudie som omfatter både merketiltak og utdypningstiltak for farleden. Dette vil også innbefatte seilasen gjennom Moldøra som er en del av Hurtigruteleden inn til Svolvær.

 

Risøyrenna del II, Andøy.
Kostnad 68 mill. kr
Risøyrenna del II er seilingsleden i forlengelsen av Risøyrenna del I og inn til Risøyhamn i Andøy kommune. Utbyggingen omfatter utdypning til –6,0 meter i en bredde av 100 meter og en utvidelse av manøvreringsområdet ved dampskipskaia til ca. 200 m.

 

Innseiling Østre Svolvær, Vågan.
Kostnad 29 mill. kr
Svolvær østre havn mellom Kløfterholmen – Risøyan og Moltebærholmen. Innseilingen til Svolvær østre havn vanskeliggjøres av en grunne på –5 meter som ligger midt i innseilingen til leia inn til havnen. Fjerning av grunner i innseilingen vil bedre sikkerheten.

Landegode, Bodø.
Kostnad 20 mill. kr
Tiltaket omfatter to strekninger: Landgode sørøst og Landgode nordøst. Målsetningen er å forbedre sikkerheten for seilasen og framkommeligheten gjennom denne delen av farleden. Sørøst: For å trygge seilasen på denne strekningen foreslås det å etablere 3 merker samt utdypning av en grunne øst av Landegode. Nordøst: For å trygge seilasen på denne strekningen foreslås det å etablere 3 merker hvorav ett med radarsvarer.
 

Bognes - Lødingen, Ballangen.
Kostnad 12 mill. kr
Prosjektet omfatter ferjestrekningen Bognes fergekai i Tysfjord kommune til Hjartholmskallen sørøst av Lødingen i Lødingen kommune. Målsetningen med tiltaket er todelt:
- Forbedre sikkerheten for seilasen inn til Lødingen. Dette vil også trygge forholdene for de store fiskebåtene som anløper Lødingen.
- Forbedre sikkerheten for seilasen forbi Storboen. Dette vil også trygge forholdene under det store høstfiske etter sild som foregår i dette området. Det foreslås derfor at Havneskallen utdypes og at det settes opp et permanent lys på Hjartholmskallen.

 

Tjeldsundet, Harstad (Troms) og Tjeldsundet (Nordland) kommuner.
Kostnad 144 mill. kr
Tiltaket består av utdypning av hovedled på flere steder, og vil øke sikkerheten i en led som er trang og vanskelig å navigere. Tiltaket strekker seg over grensen mellom Troms og Nordland med ca. en halvdel i hvert fylke.

I tillegg er det satt av midler til mindre farleds- og merketiltak i korridor 7 i siste periode.

 

Fiskerihavner i Nordland:
Første fireårsperiode:

Napp, Flakstad kommune.
Kostnad 30 mill. kr
Forbedre bølgesituasjonen i Napp havn ved forlengelse av eksisterende molo og bygging av ny molo,  samt utdyping av innseilingen til havnen.

Hovden, Bø kommune.
Kostnad 15 mill. kr
Prosjektet omfatter utdypning av innseilingen til Hovden samt utvidelse av manøverarealet foran kai. Utdyping av innseilingen til – 5 meter vil medføre at havnen kan ta i mot større og mer dyptgående fartøyer. Målsetningen med tiltaket er å sikre at kystflåten får bedre atkomst til Hovden havn. Dette for å sikre at Hovden også i framtiden framstår som en attraktiv fiskerihavn for kystflåten.

 

Perioden 2018-2023:

Røst.

Kostnad 105 mill. kr

Tiltaket omfatter utdypingsarbeider i et mindre havneavsnitt, Glea, som utdypes til -5m og oppfylling av landområde med utdypingsmassene, samt bygging av en ny skjermingsmolo i innseilingen. Målet med tiltaket er å tilrettelegge for etablering av liggekaier, slik at kapasiteten for mottak av fremmedflåten økes gjennom bedre havnefasiliteter.

Andenes.
Kostnad 510 mill. kr

Tiltak som skal gjennomføres er utdyping og bygging av molo. Flere alternative løsninger skal utredes.

Laukvik, Vågan kommune.
Kostnad 86 mill. kr
Bedre atkomsten til Laukvik indre havn. Utdype innseilingen til den nye indre del av fiskerihavnen.

Til toppen